Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %16 %423 %2014 %09:%Окт

Територіальні громади - нейтралізація псевдоконтраргументу. Відео

Оцените материал
(3 голосов)

Як видно з виступів багатьох ораторів та з особистого спілкування з «привладною» тусовкою, головне чого вони не можуть прийняти (або скоріше роблять вигляд, що не можуть прийняти) – це той факт, що територіальні громади потрібно створювати, адже вони є, бо люди нікуди не поділися.

Тобто, вони не приймають того, що територіальна громада має бути юридичною особою. І той довід, що це надасть громаді змоги внутрішньої та зовнішньої організації не має досить значного впливу у тому, щоби їх переконати. Принаймні, вони знаходять псевдоконтраргументи, що зі сторони, особливо для не дуже обізнаних людей в цьому питанні, можуть мати деяку переконливість.

 
Однак варто акцентувати питання на іншому, і ця можливість у противників громад зникає.

А саме, ніхто з них не може спростувати того факту, що місцеві органи влади, місцеві ради мають утворюватися територіальними громадами. Однак, попри це жодна місцева рада не утворена територіальною громадою.Наприклад, 21.05.1997 року зареєстрована Вінницько-Хутірська сільська рада Вінницького району Вінницької області. Не намагаючись переконати сільського голову у тому, що тер громади не існує, як це має бути як юрособи публічного права, всю його аргументації було зведено нанівець проханням надати для ознайомлення рішення, протокол, будь-який документ, який би підтверджував, що саме територіальна громада с. Вінницькі Хутори створила 21.05.1997 року сільську раду.

Бо ні референдуму, ні загальних зборів за місцем проживання громадян  саме в цю дату, 21.05.1997 року, не проводилося. А з тим, що сільська рада має бути утворена саме тер громадою поспорити важче, ніж з тим, чи має тер громада бути юридичною особою публічного права.

Тому, раджу всім використовувати саме такий аргумент на початку суперечок з «місцевою владою».

 Щодо переконливого найпростішого переконання у тому, що тер громада має  бути саме юридичною особою, то тут аргументація також не занадто складна.

За ст. 5 Конституції України український народ має право на безпосереднє здійснення влади. Згідно ст. 143 Конституції територіальні громади мають право на безпосереднє управління місцевими справами.


Щоби тергромада як представник народу України на певній території могла управляти безпосередньо власними справами, очевидно що така громада, такий суб’єкт права мав би мати якусь внутрішню та зовнішню організацію власної діяльності і взаємовідносин між окремими членами громади та іншими суб'єктами права. А нічого іншого і кращого, ніж юридична особа, для досягнення такої мети, ще не придумано.

Ігор Кізіма, магістр права з державного управління та місцевого самоврядування, Президент ГО "Суспільний договір"


Территориальные общины - нейтрализация псевдоконтраргумента

Как видно из выступлений многих ораторов и из личного общения с «правящей» тусовкой, главное чего они не могут принять (или скорее делают вид, что не могут принять) - это тот факт, что территориальные общины нужно создавать, ведь они есть, потому что люди никуда не делись.

То есть, они не принимают того, что территориальная община должна быть юридическим лицом. И тот довод, что это даст громаде возможности внутренней и внешней организации не имеет достаточно значительного влияния в том, чтобы их убедить. По крайней мере, они находят псевдо-контраргументы со стороны, котоые для не очень осведомленных людей в этом вопросе, могут иметь некоторую убедительность.

Однако следует акцентировать вопрос на другом, и эта возможность ставить палки в колеса громад, у противников общин исчезает.

А именно, никто из них не может опровергнуть того факта, что местные органы власти, местные советы должны создаваться территориальными общинами. Однако, несмотря на это ни местный совет не создан территориальной общиной.Например
, 21.05.1997 года зарегистрирован Винницко-Хуторской сельсовет Винницкого района Винницкой области. Не пытаясь убедить сельского голову в том, что тер общины не существует, так как это должно быть юрлицо публичного права, всю его аргументации было сведено на нет просьбой предоставить для ознакомления решение, протокол, любой документ, который бы подтверждал, что именно территориальная община с. Винницкие Хутора создала 21.05.1997 года сельский совет.

Потому что ни референдума, ни общего собрания по месту жительства граждан именно в эту дату, 21.05.1997 года, не проводилось. А с тем, что сельский совет должен быть создан именно теробщиной поспорить труднее, чем с тем, должна ли тер община быть юридическим лицом публичного права.

Поэтому, советую всем использовать именно такой аргумент в начале споров с «местной властью».

  По убеждению в том, что тер община должна быть именно юридическим лицом, то аргументация тоже не слишком сложна.

По ст. 5 Конституции Украины украинский народ имеет право на непосредственное осуществление власти. Согласно ст. 143 Конституции территориальные общины имеют право на непосредственное управление местными делами.


Чтобы теробщина как представитель народа Украины на определенной территории могла управлять непосредственно собственными делами, очевидно, что такая община, такой субъект права должен иметь некую внутреннюю и внешнюю организацию собственной деятельности и взаимоотношений между отдельными членами общества и другими субъектами права. А ничего другого и лучшего, чем юридическое лицо, для достижения такой цели, еще
не придумано.

Игорь Кизима, магистр права государственного управления и местного самоуправления, Президент огранизации "Общественный договор"

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×