Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%PM, %22 %787 %2014 %17:%Май

Обращение в Венецианскую комиссию о недопустимости внесений изменений в Конституцию Украины и о содействии в этом вопросе

Оцените материал
(22 голосов)

Общественная организация «Общественный договор» к Венецианской коммисии.

 Конституция Украины со времени ее принятия в 1996 году была признана международным сообществом одной из лучших в Европе и мире.

Громадська організація « Суспільний договір» до Венеціанської комісії.

 
Конституція України з часу її прийняття в 1996 році була визнана міжнародним співтовариством однією з найкращих у Європі і світі.

З часу її прийняття вона вперто не виконувалася органами влади , які на даний момент , не мають бездоганної легітимності , оскільки створені ще до вступу Конституції України в законну силу.

Після прийняття Конституції , ніяких фундаментальних змін система українського права не відбувалося , а органи влади не піддавалися реорганізації або легалізації , відповідно до норм прийнятої в 1996 році Конституцією.
Найперше, що повинно було бути створене за Конституцією - це територіальні громади як суб'єкти публічного права , представники суверена і джерела влади , а також власника національного багатства - Українського народу - на певній території (ст.ст. 5 , 13 , 14 , 140 - 143 Конституції України ) .

Оскільки сказаного зроблено не було , скрізь по Україні маємо ситуацію , при якій місцеві ради створені ще при Українській РСР , що суперечить Конституції.

Згідно з Конституцією , місцеві ради повинні створюватися територіальними громадами , які по Європейській хартії місцевого самоврядування мають бути юридичними особами зі своїми статутами .

 
Але Конституція України не виконувалася не тільки щодо сказаного. Належним чином не реалізовувалися права громадян , які викладені в Розділі 2 .

Такі права як право на безкоштовне навчання і право на безкоштовну медицину , так і залишилися швидше бажаними , ніж реальними .

І весь час депутати , президенти і інші владні особи нам пояснювали , що для цього потрібно фінансування , якого немає. А тим часом у протиправний спосіб тривало розкрадання нашого національного багатства (ст.ст. 13 , 14 Конституції України ) , яке повинно працювати саме на соціальну сферу , добробут громадян.

Юридичний аналіз, проведений нашими соратниками , дозволяє виявити фіктивність і протиправність приватизації багатства Українського народу - загальнонародної ( державної ) власності, виходячи з нижченаведеного :

    
власниками загальнонародної ( державної ) власності - національного багатства , згідно зі ст. 10 Конституції УРСР станом на 1990 рік - момент проголошення Декларації про державний суверенітет - були 52 мільйони українців.
    
24.10.1990 року Законом УРСР N 404 -XII дію ст. 10 Конституції УРСР було зупинено до набрання чинності нової Конституції України , тобто до 13.07.1997 року.

При цьому , ст. 170 Конституції УРСР вказувала , що «всі закони та інші акти державних органів України видаються лише на підставі і відповідно до цієї Конституції .

Тобто , всі закони про приватизацію з 24.10.1990 по 14.07.1996 рік , за відсутності норм Конституції є фіктивними , протиправними , так само як і сама «приватизація ».

 
Тепер же , бажання змінити Конституцію України аргументується необхідністю здійснити децентралізацію влади. І при цьому органи влади наполегливо приховують , що для децентралізації влади та передачі повноважень на місця необхідно тільки лише виконати чинну Конституцію - починаючи зі створення територіальних громад (ст.ст. 140-143 ) .

Також наші «органи влади» , які , нагадаємо , створені не зовсім в конституційний спосіб , вірніше не створені в конституційний спосіб , мають бажання і далі діяти протиправно - змінити Конституцію , яка повністю відповідає вимогам сьогодення і європейським зразкам.

При цьому вони ігнорують громадську думку , пропонуючи висловити своє бачення змін лише політичним партіям . Про це свідчить заява Яценюка у Верховній Раді України . Партії в Україні вже давно не відображають реальних суспільних інтересів , а є радше клубами за інтересами.

Ми зверталися з проханням про включення фахівців місцевого самоврядування та конституційного права від нашої організації в робочу групу при Верховній Раді та Кабінеті міністрів , але відповіді не було. При необхідності це підтвердимо документально. Також , органи влади перешкоджають нам у донесенні нашої позиції через засоби масової інформації державної та комунальної власності.

Ми вважаємо , якщо і розглядати внесення змін до чинної Конституції , то зробити це треба спочатку реалізувавши ( виконавши ) її - а саме створивши територіальні громади як юридичні особи публічного права , які функціонуватимуть як повноправними суб'єкти права у правовідносинах в державі.

Інакше , в який-небудь інший спосіб , наші «органи влади» порушать основоположні права українського народу , як громадян усіх національностей , оскільки згідно ст.ст. 5 , 157 Конституції України : «Конституція не може бути змінена , якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина (право громадян на пряме народовладдя через створення територіальних громад , право громадян на багатство українського народу , право народу бути носієм суверенітету і єдиного джерела влади ) .

При цьому , право визначати або змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою , її органами або посадовими особами ( ст. 5).

Також , наші « органи влади » бажають змінити законодавство, що регулює місцеве самоврядування з метою ускладнити його через зайвий формалізм і процедуру , а також очоливши цей процес , не давши територіальним громадам сформуватися знизу. Це протиправно , так як ігнорується суть місцевого самоврядування як такого. Аналіз чинного законодавства у цій сфері дозволяє сказати наступне. Для створення територіальних громад нам досить Конституції України , Європейської хартії місцевого самоврядування ( в точному перекладі ) , положення про збори громадян за місцем проживання та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні ».

Попутно також хочемо звернути вашу увагу на те , що офіційний переклад Європейської хартії місцевого самоврядування некоректний і перебріхує всю суть Хартії.

Звертаємо вашу увагу на те , що , як правило , наші «органи влади» вихолощують всі позитивні закони , які схвалені Венеціанською комісією допомогою роз'яснень та прийняття підзаконних нормативно- правових актів (положень , інструкцій) які суперечать Конституції та Законам , зобов'язавши суди у правозастосовчій практиці користуватися саме ними через практику роботи судів з тих чи інших питань .

Враховуючи сказане вище , висловлюємо величезну прохання :

- Не затверджувати ніяких змін до Конституції України до тих пір , поки в Україні ми ( громадяни) не відновиться конституційний лад через створення та діяльність територіальних громад ;

- Рекомендувати органам влади в Україні прислухатися до думки народу через організацію публічних дебатів на теле- і радіоканалах ;

- Рекомендувати державі Україна створити умови для участі у робочих групах щодо зміни Конституції і законодавства про місцеве самоврядування громадські організації , так як це і передбачено Законом « Про громадські об'єднання ».

 
З повагою і вдячністю ,

  
Президент організації « Суспільний договір» Ігор Кізіма


А ТАК ОТВЕТИЛА ЕВРОПА

Обращение "Общественного договора" к Венецианской комиссии

Конституция Украины со времени ее принятия в 1996 году была признана международным сообществом одной из лучших в Европе и мире.

Со времени ее принятия она упорно не исполнялась органами власти, которые на данный момент, не имеют безупречной легитимности, поскольку созданы еще до вступления Конституции Украины в законную силу.

После принятия Конституции, никаких фундаментальных изменений система украинского права не происходило, а органы власти не подвергались реорганизации или легализации, в соответствии с нормами принятой в 1996 году Конституцией.
Самое первое, что должно было быть создано по Конституции – это территориальные общины как субъекты публичного права, представители суверена и источника власти, а также собственника национального богатства – Украинского народа – на определенной территории (ст.ст. 5, 13, 14, 140-143 Конституции Украины).

Поскольку сказанного сделано не было, везде по Украине имеем ситуацию, при которой местные советы созданы еще при Украинской ССР, что  противоречит Конституции.

Согласно Конституции, местные советы должны создаваться территориальными общинами, которые по Европейской хартии местного самоуправления должны быть юридическими лицами со своими уставами.

 Но Конституция Украины не исполнялась не только в отношении сказанного. Должным образом не реализовывались права граждан, которые изложены в Разделе 2.

Такие права как право на бесплатное обучение и право на бесплатную медицину, так и остались скорее желанными, нежели реальными.

И все время депутаты, президенты и другие властные лица нам объясняли, что для этого нужно финансирование, которого нет. А тем временем в противоправный способ продолжалось разворовывание нашего национального богатства (ст.ст. 13, 14 Конституции Украины), которое должно работать именно на социальную сферу, благосостояние граждан.

Юридический анализ, проведенный нашими соратниками, позволяет выявить фиктивность и противоправность приватизации богатства Украинского народа – общенародной (государственной) собственности, исходя из нижеследующего:

  1. собственниками общенародной (государственной) собственности – национального богатства,  согласно ст. 10 Конституции УССР по состоянию на 1990 год – момент провозглашения Декларации о государственном суверенитете – были 52 миллиона украинцев.
  2. 24.10.1990 года Законом УССР N 404-XII действие ст. 10 Конституции УССР было остановлено до вступления в силу новой Конституции Украины, то есть до 13.07.1997 года.

При этом, ст. 170 Конституции УССР указывала, что «все законы и другие акты государственных органов Украины издаются лишь на основании и соответственно с этой Конституцией.

То есть, все законы о приватизации с 24.10.1990 по 14.07.1996 год, в отсутствие норм Конституции есть фиктивными, противоправными, равно как и сама «приватизация».

 Теперь же, желания изменить Конституцию Украины аргументируется необходимостью осуществить децентрализацию власти. И при этом органы власти упорно скрывают, что для децентрализации власти и передачи полномочий на места необходимо только лишь выполнить действующую Конституцию – начиная с создания территориальных общин (ст.ст. 140-143).

Также наши «органы власти», которые, напомним, созданы не совсем в конституционный способ, вернее не созданы в конституционный способ, имеют желание и дальше действовать противоправно – изменить Конституцию, которая полностью отвечает требованиям сегодняшнего дня и европейским образцам.

При этом они игнорируют общественное мнение, предлагая выразить своё видение изменений лишь политическим партиям. Об этом свидетельствует заявление Яценюка в Верховном Совете Украины. Партии в Украине уже давно не отображают реальных общественных интересов, а являются скорее клубами по интересам.

Мы обращались с просьбой о включении специалистов местного самоуправления и конституционного права от нашей организации в рабочую группу при Верховном Совете и Кабинете министров, но ответа не было. При необходимости это подтвердим документально. Также, органы власти препятствуют нам в донесении нашей позиции через средства массовой информации государственной и коммунальной собственности.

Мы считаем, если и рассматривать внесения изменений в действующую Конституцию, то сделать это надо сначала реализовав (выполнив) ее – а именно создав территориальные общины как юридические лица публичного права, которые будут функционировать как полноправными субъекты права в правоотношениях в государстве.

Иначе, в какой-либо другой способ, наши «органы власти» нарушат основоположные права украинского народа, как граждан всех национальностей, поскольку согласно ст.ст. 5, 157 Конституции Украины: «Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина (право граждан на прямое народовластие через создания территориальных общин, право граждан на богатство украинского народа, право народа быть носителем суверенитета и единого источника власти).  

При этом, право определять или изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами (ст. 5).

Также, наши «органы власти» желают изменить законодательство, регулирующее местное самоуправление с целью усложнить его через лишний формализм и процедуру, а также возглавив этот процесс, не дав территориальным общинам сформироваться снизу. Это противоправно, так как игнорируется суть местного самоуправления как такового. Анализ действующего законодательства в этой сфере позволяет сказать следующее. Для создания территориальных общин нам достаточно Конституции Украины, Европейской хартии местного самоуправления (в точном переводе), положения о собраниях граждан за местом проживания и Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

Попутно также хотим обратить ваше внимание на то, что официальный перевод  Европейской хартии местного самоуправления  некорректный и перевирает всю суть Хартии.

Обращаем ваше внимание на то, что, как правило, наши «органы власти» выхолащивают все позитивные законы, которые одобрены Венецианской комиссией посредством разъяснений и принятия подзаконных нормативно-правовых актов (положений, инструкций) которые противоречат Конституции и Законам, обязав суды в правоприменительной практике пользоваться именно ими через практику работы судов по тем или иным вопросам.

Учитывая сказанное  выше, выражаем огромную просьбу:

- не одобрять никаких изменений в Конституцию Украины до тех пор, пока в Украине мы (граждане) не восстановим конституционный строй через создание и деятельность территориальных общин;

- рекомендовать органам власти в Украине прислушаться к мнению народа через организацию публичных дебатов на теле- и радиоканалах;

- рекомендовать  государству Украина создать условия для участия в рабочих группах по изменению Конституции и законодательства о местном самоуправлении общественные организации, так как это и предусмотрено Законом «Об общественных объединениях».

 С уважением и благодарностью,

  Президент организации «Общественный договор» Игорь Кизима

А ТАК ОТВЕТИЛА ЕВРОПА

Перевод английским

Venice Commission of the Council of Europe
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France


E-mail : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Public Organization "Social Contract"
apt. 206
3 Prazhskaya Street
Kiev,
Ukraine,
02090

 Appeal
on the inadmissibility of amending the Constitution of Ukraine and seeking assistance on this matter

The Constitution of Ukraine, since its adoption in 1996, has been recognized by the international community as one of the best constitutions in Europe and worldwide.

 

Since its adoption, it has been persistently ignored by the authorities, who currently are not fully legitimate as they were established before the Constitution of Ukraine came into force.

 

After the adoption of the Constitution, no fundamental changes took place in the Ukrainian law system, and the authorities were not reorganised or certified, in accordance with the 1996 Constitution.

 

According to the Constitution, the primary importance should be given to the creation of local communities in regions throughout the country, who would serve as the source of power and function as entities of public law, as representatives of the sovereign state and as representatives of the owners of the national wealth, i.e., of the Ukrainian people (Articles 5 , 13, 14 , 140 - 143 of the Constitution of Ukraine).

 

None of the above-mentioned objectives were fulfilled. As a result, we have a situation, where local councils all around Ukraine had been created when Ukraine was still part of the USSR, and this contradicts the Constitution.

 

According to the Constitution, local councils should be established by local communities, and, according to the European Charter of Local Self-Government, they have to be legal entities with their own statutes. 

 

The Constitution of Ukraine was not carried into effect in other spheres. The rights of citizens, which are set out in Section 2, were also not properly exercised.

 

Neither the right to free education nor the right to free medical care have been executed: they were stated on paper but were not implemented.

 

For a number of years the members of parliament (Supreme Council or Rada), the presidents and other members of the authorities kept explaining to Ukrainian citizens that it was necessary to secure some funding to execute these rights, and that there was no such funding. Meanwhile, the theft of the Ukrainian national wealth was taking place (Articles 13 and 14 of the Constitution). It is indeed the national wealth which should have been used to strengthen the social sphere and improve the welfare of the citizens.

 

The legal analysis undertaken by our colleagues, reveals a fictitious nature and an illegal character of privatization of the national wealth of the Ukrainian people, i.e., of the national (state) property, on the basis of the following:


1. As of 1990, i.e., the year of Declaration of State Sovereignty, 52 million Ukrainians  were the owners of the national (state) property, i.e., of the national wealth, according to Article 10 of the Constitution of the Ukrainian SSR.


2 . On 24/10/1990, the implementation of the Article 10 of the Constitution of the Ukrainian SSR was stopped by the act of legislation N 404 -XII of the Ukrainian SSR. It was stopped until the new Constitution of Ukraine came into effect on 13/07/1997.

 

Furthermore, Article 170 of the Constitution of the Ukrainian SSR pointed out that "all legislative and other acts of state bodies of Ukraine are issued only on the basis of and in accordance with this Constitution.

 

In other words, all the legislative acts on privatization, as well as "privatization” itself, are fictitious and illegal from 24/10/1990 until 14/07/1996, as the result of the absence of the constitutional propositions.

 

Presently, it is claimed that the Constitution of Ukraine needs to be changed because it is necessary to decentralize power. While making this claim, authorities are persistently hiding the fact that in order to achieve decentralization of power and devolution, one must simply exercise the Constitution which is currently working, and start with the creation of local communities (Articles 140-143).

 

In addition, our «authorities», who have not been established following proper constitutional procedure, wish to continue acting unlawfully and to amend the Constitution, although it fully meets the requirements of contemporary and European models.

 

At the same time they ignore public opinion and invite only political parties to express their vision of changes. The statement made by The Prime Minister Yatsenuk at the Supreme Council of Ukraine (Rada) clearly demonstrates this attitude. Parties in Ukraine do not any longer operate in the interest of real people, but instead they function more like clubs.

 

We have requested to include the representatives of our organisation, who specialise in local government and constitutional rights, into the working group affiliated to the Supreme Council (Rada) and the Cabinet of Ministers, but received no reply. We would be able to confirm this with some documentation if necessary. Furthermore, the authorities hinder our attempts to communicate our position through both the state and municipal mass media.

 

In our view, before amending the existing Constitution, it is necessary to implement (fulfill) it; namely, it is necessary to create local communities as legal entities of public law, which would function as fully-fledged subjects of legislation in legal relations in the state.

 

Otherwise , if the "authorities" chose a different course of action, they would violate the basic rights of the Ukrainian people, i.e., Ukrainian citizens of all nationalities, since according to Articles 5 , 157 of the Constitution: "The Constitution cannot be changed, if the amendments stipulate the loss or restriction of the rights and freedoms of a man and a citizen (i.e., citizens’ right to direct democracy through the creation of local communities, citizens' right to national wealth of the Ukrainian people, the people’s right to be the bearer of sovereignty and a single source of power).

 

For this purpose, the right to determine or change the constitutional order in Ukraine belongs exclusively to the people and cannot be usurped by the state, its bodies or officials (Article 5).

 

Moreover, our "authorities" wish to change the legislation, which regulates local government, with a view to complicate it through designing excessive formal procedures; they wish to have a top-down control without allowing the down-up process of creating the local communities to take place. This is unlawful, since the essence of the local government as such is being ignored. Analysis of the existing legislation on this matter allows us to say the following: to create the local communities, it is sufficient to have the Constitution, the European Charter of Local Self-Government (in its version which has been accurately translated into Ukrainian), legislative provisions for gatherings of citizens adjacent to their places of residence and the Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine".

 

It is worth drawing your attention to the fact that the official translation of the European Charter of the Local Self-Government is incorrect and misrepresents the whole essence of the Charter.

 

It is noteworthy that, as a rule, our "authorities" nullify all positive laws that are approved by the Venice Commission; they achieve this by providing “clarifications” and adopting additional regulations which contradict the Constitution and legislation; they obligate courts to follow these regulations while applying the law on various issues.

Taking into consideration all the facts mentioned above, we would like to request the following:


-  to refrain from approving any changes to the Constitution of Ukraine until its citizens restore the constitutional order through creation and functioning of local communities;


- to recommend to the authorities in Ukraine to take into account opinions of the people through the organization of public debates on television and radio;


-  to recommend to facilitate participation of public organisations in  Working Groups, which would allow them to be involved in amending the Constitution and the legislation on local government, as is stipulated by the Law "On Public Associations".

Thank you in advance for your consideration and co-operation. We look forward to hearing from you.

 

Faithfully yours,

Igor Kizima

President

Public Organisation "Social Contract"

А ТАК ОТВЕТИЛА ЕВРОПА

Перевод польским (обращение к Польскому Сейму)

Organizacja publiczna " Umowa Społeczna "

02090  ul . Praga, 3 m . 206

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Sejmu
ul . Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa


leczenie
niedopuszczalność zmiany Konstytucji Ukrainy oraz pomoc w rozwiązaniu tej sprawy

Konstytucja Ukrainy  przyjęta w 1996 roku została uznana społecznośćą międzynarodową, jako jedną z najlepszych w Europie.
Od czasu jej przyjęcia, obecnie nie mamy legitymacji ustanowionej przed wykonywaniem Konstytucji w życiu.
 Zadnych zmian co musialy byc wykonywany zgodnie Konstytucji, ukraińskie prawo nie miało do dnia disiejszego.
 Podstawą, musiał zostać prawniczo uznany zgodnie przepisow Konstytucji -  samorząd terytorialny jako podstawa prawa publicznego, ruwniez właścicieli majątku narodowego zgodnie  art. 5 , 13, 14, 140 - 143 Konstytucji Ukrainy musil być naród Ukrainy.
  Ponieważ,  mamy sytuację, w której samorządy lokalne utworzone jeszcze Ukraińskiej SRR. To jest sprzeczne z Konstytucją Ukrainy dla tego mamy sporo klopotow.
Zgodnie z Konstytucją, samorządy lokalne powinny być ustalone przez samorządy terytorialny, którzy muszą być osobami prawnymi ze własnym statutem. Zwlaszcza nie akceptujec ten moment bardzo wladze lubia oszukac ludzi. Niestety do tych czasow nic sie nieudawalo sie zrobic spolecznosci chociaz walka toczy sie od dawna.
Analiza prawna przez naszych kolegów, wskazuje na to ze sa fikcje  z prywatyzacja  nieruchomości na podstawie następujących czynności:
   1 Właściciele publicznej ( państwowej ) własności - majątku narodowego, zgodnie z art. 10 Konstytucji ZSRR z 1990 r., co -razem z ogłoszeniem Deklaracji Suwerenności Państwa - były 52 miliony Ukraińców.
2 . 24.10.1990 ,ZSRR Ustawa dotyczy działania 404 - XII . 10 Konstytucji Ukraińskiej SRR został zatrzymany przed wejściem w życie nowej Konstytucji Ukrainy , tj. do dnia 13.07.1997 roku .
Jednocześnie , art. 170 Konstytucji ZSRR podkreślił, że " wszystkie ustawy i inne akty państwowych Ukrainy wydawane tylko na podstawie i zgodnie z postanowieniami niniejszej Konstytucji .
Oznacza to, że wszystkie przepisy dotyczące prywatyzacji 24.10.1990 do 14.07.1996 roku , w przypadku braku norm konstytucyjnych mają fikcje, jak i sama " prywatyzacja ". Poniewaz narod nie mial dokladniej informacji dotyczacej tresci prywatyzacji, ludzi zostali oszukani przez wladze.
 Teraz, chcąc zmienić Konstytucję Ukrainy my-narod zostaniemy calkowice oszukani przez nowa wladze i pytamy Siebie po co ginely ludzi na Maidanie zanim nic sie nie zmienia?! Takie szybkie reformy nic dobrego sie nie dziala dla ludzi.
      Biorąc powyższe pod uwagę , wyrażamy wielką prośbę:
- Publicznie wspierać nas w dezaprobaty jakichkolwiek zmian w Konstytucji Ukrainy;
- Prosimy władzi Ukrainy wysłuchać opinii ludzi poprzez organizowanie debat publicznych w telewizji i radiu;
- Wspierać władze ukraińskie do stworzenia warunków dla udziału w pracach Grupy Roboczej ds. Konstytucji i ustawy o lokalnych organizacji samorządowych , jak to jest przewidziane w ustawie " o stowarzyszeniach publicznych".

Z szacunkiem i wdzięcznością,
  Prezes organizacji "Umowy społecznej " Igor Kizima

 А ТАК ОТВЕТИЛА ЕВРОПА

 

Последнее изменение %PM, %12 %693 %2015 %15:%Май

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×