Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %05 %438 %2022 %09:%Янв

Как подает иски в суд Евро-Реконструкция. Як ТОВ Євро-Реконструкція до суду позови подає

Оцените материал
(1 Голосовать)
ТОВ "Євро-Реконструкція" опалює Дарницький та Дніпровський райони Києва. Особисто я вже третій рік не можу отримати від них відповіді на спірні питання (не надсилають відповіді і все) однак не лише платіжки надсилають, а й листи-обманки, що нібито за утворений борг, вони звернулися вже до суду
Про це я писав тут 
Такж я звертав увагу громади міста Києва, що приХватизували в нас ТОВ Євро-Реконструкція, як і інші аналогічні комунальні підприємства НЕЗАКОННО. Читайте тут 

З
араз же хочу звернути увагу на простий аналіз відкритого для всіх сайту судових рішень.

Для аналізу я вибрав 10 перших справ, що випали в пошуку за ключовим словом "евро-реконструкція"
і ось на які закономірнсті, протиправні закономірності, звернув увагу:

1. Рішення суду мають шаблонний характер, в них не то щомотивація спільна, в них цілими абзацами схожий навіть текст.
Для цього можете порівняти, для прикладу, рішення від "02" червня 2021 р. судді Дарницького районного суду м. Києва Комаревцева Л.В., у справі № 753/8803/21 з рішенням від "11" жовтня 2021 р. цієї ж судді у справі № 753/17883/21

Цілими блоками дублюється мотивувальна частина рішень 

"Відповідачі з .....року не вносили плату за отримані послуги з централізованого опалення, та вересня ... року не вносили оплату за постачання гарячої води, в результаті чого утворилась заборгованість, що станом на .... року становить ......грн.

     .....  Тарифи, обсяги, періоди надання/споживання послуг за Договором та розрахунки по ним зазначені Позивачем в бухгалтерських довідках, які додаються.

      ..... Факт надання Позивачем послуг з централізованого опалення, гарячого водопостачання серед іншого, підтверджується нарядами на включення та відключення централізованого опалення в будинку, де мешкає Відповідач (копії нарядів додаються).

       Звернень з приводу ненадання або неналежного надання послуг від Відповідача протягом спірного періоду не надходило.

... При визначенні суми боргу, суд бере за основу долучений позивачем розрахунок заборгованості, який складений у повній відповідності з чинним законодавством та перевірений судом.

Тобто, ніякого індивідуального підходу. Такий собі конвеєр з судових рішень..

Ця обставина не може не викликати хоча б маленьку підозру щодо добросовісного підходу до розгляду справ.

2. Ні позивача, ні відповідача в суд здебільшого не запрошують - мотивують це спрощеним провадженням за законом, однак - далеко не всі справи однотипні. В багатьох випадках запрошувати в суд сторони необхідно для справедливого вирішення питання.

3. У більшості аналізованих рішень вказано, що відповідач не скористався своїм правом заперечити в суді проти доводів позивача.
А це позивачеві вдається зробити через їх тактику - вони навмисне по декілька разів надсилають своїм боржникам листи, які так виглядають ніби: 1) надіслані з суду; 2) ніби вже пред"явлено заяву про стягнення боргу.
Отримавши пару разів такі обманки і відреагувавши на них людина втрачає пильність, а тому у більш за все, коли реально її запрошуватимуть до суду - не піде.

І це також протиправно.

Свій аналіз ініціативна группа продовжує і далі.. Збираємо фактаж для звернення із заявою про злочин.. Далі буде матеріал, що саме приховують позивачі і чому це так може вплинути на вердикт суду
............

ООО "Евро-Реконструкция" отапливает Дарницкий и Днепровский районы Киева. Лично я уже третий год не могу получить от них ответы на спорные вопросы (не посылают ответы и все), однако не только платежки присылают, но и письма-обманки, якобы за образованный долг, они обратились уже в суд
Об этом я писал здесь
Также я обращал внимание общины города Киева, что прихватили у нас ООО Евро-Реконструкция, как и другие аналогичные коммунальные предприятия НЕЗАКОННО. Читайте здесь

Сейчас хочу обратить внимание на простой анализ открытого для всех сайта судебных решений.

Для анализа я выбрал 10 первых дел, выпавших в поиске по ключевому слову "евро-реконструкция"
и вот на какие закономерности, противоправные закономерности, обратил внимание:

1. Решения суда имеют шаблонный характер, у них не то что мотивация общая, у них целыми абзацами похож даже текст.
Для этого можете сравнить, например, решение от "02" июня 2021 г. судьи Дарницкого районного суда г. Киева Комаревцева Л.В., по делу № 753/8803/21 с решением от "11" октября 2021 г. этой же судьи по делу №753/17883/21

Целыми блоками дублируется мотивировочная часть решений
"Ответчики из .....года не вносили плату за полученные услуги по централизованному отоплению, и сентябрь ... года не вносили оплату за поставку горячей воды, в результате чего образовалась задолженность, по состоянию на .... года. ....грн.

..... Тарифы, объемы, периоды предоставления/потребления услуг по Договору и расчеты по ним указаны Истецом в прилагаемых бухгалтерских справках.

..... Факт предоставления Истцом услуг по централизованному отоплению, горячему водоснабжению среди прочего, подтверждается нарядами на включение и отключение централизованного отопления в доме, где проживает Ответчик (копии нарядов прилагаются).

Обращения по поводу неоказания или ненадлежащего предоставления услуг от Ответчика в течение спорного периода не поступало.

…При определении суммы долга, суд берет за основу привлеченный истцом расчет задолженности, составленный в полном соответствии с действующим законодательством и проверенный судом.

То есть никакого индивидуального подхода. Такой себе конвейер из судебных решений.

Это обстоятельство не может не вызывать хотя бы маленького подозрения относительно добросовестного подхода к рассмотрению дел.

2. Ни истца, ни ответчика в суд в большинстве своем не приглашают – мотивируют это упрощенным производством по закону, однако – далеко не все дела однотипны. Во многих случаях приглашать в суд стороны необходимо для справедливого решения вопроса.

3. В большинстве рассматриваемых решений указано, что ответчик не воспользовался своим правом возразить в суде против доводов истца.
А это истцу удается сделать через их тактику – они умышленно по нескольку раз посылают своим должникам письма, которые выглядят так: 1) отправлены из суда; 2) будто уже предъявлено заявление о взыскании долга.
Получив пару раз такие обманки и отреагировав на них человек теряет бдительность, а потому больше всего, когда реально его будут приглашать в суд – не пойдет.

И это тоже противоправно.

Свой анализ инициативная группа продолжает и далее. Собираем фактаж для обращения с заявлением о преступлении. Продолжение следует - собираем материал, что именно скрывают истцы и почему это так может повлиять на вердикт судаВход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×