Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Четверг, 29 Ноябрь 2012 21:23

Клопотання в порядку ст. 220 КПК України

Оцените материал
(29 голосов)

Відповідно ст. 220 КПК України  клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин - надсилається їй.

21.11.2012 року я подав заяву про злочин особисто з прийому Броварського міжрайонного прокурора Гарника М.В.

Згідно положень ст. 214 КПК України у Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження, оскільки прокурор не пізніше 24 годин зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Відповідно ст. 220 КПК України  клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин - надсилається їй.

Згідно ст. 221 КПК України слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається. Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії.

Відповідно положень ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, я просив би виявити та перевірити інформацію щодо продажу земельних ділянок в с.Семиполки під забудову у реєлторських конторах м. Бровари і приватних осіб через моніторинг відповідних оголошень в Інтернеті, пресі, інших засобах масової інформації.

Під час таких слідчих дій потрібно встановити: 1) продавця земельної ділянки під забудову на території с. Семиполки; 2) час та підставу отримання таким продавцем у власність відчужуваної земельної ділянки (з відповідного рішення Семиполківської ради та відповідного акту на земельну ділянку); 3) причини з яких відчужувач не використовує ділянку за призначенням і чи мав він взагалі намір використовувати її за призначенням (скажімо, якщо у продавця квартира, машина, дача тощо і він продає земельну ділянку, то більш за все він набував її з метою наступного продажу); 4) перевірити всі рішення Семиполківської сільської ради щодо надання дозволів на розробку земле відводів і передачу у власність земельних ділянок, прийнятих за часів головування Василенка М.П.; 5) чи існував до часу набуття земельної ділянки у відчужувача зв'язок з с. Семиполки (наприклад, чи працював він у зазначеному селі з 2009 року як, приміром, заявник; 6) з метою виявлення де-факто одноосібного прийняття рішення Василенком М.П., з’ясувати чи відомо іншим депутатам про їх прийняття та кількісний (персональний) склад депутатів під час кожної такої сесії, а також кількість голосів «за» і «проти» поіменно.

Після проведення дій, про які я подаю клопотання прошу надати мені матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Враховуючи вказане та керуючись КПК України

ПРОШУ:

повідомити мені номер кримінального провадження за моєю заявою про злочин від 21.11.2012 року;

вчинити слідчі дії, про які зазначено вище;

після проведення слідчих дій, про які я подаю клопотання прошу надати мені матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

 

30.11.2012 року                                                                                  Кізіма І.В.

21.11.2012 года я подал заявление о преступлении лично по приему Броварского межрайонного прокурора Гарника М.В.
Согласно положениям ст. 214 УПК Украины в Едином реестре досудебных расследований автоматически фиксируется дата внесения информации и присваивается номер уголовного дела, поскольку прокурор не позднее 24 часов обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.
Согласно ст. 220 УПК Украины ходатайства стороны защиты, потерпевшего и его представителя или законного представителя о выполнении каких-либо процессуальных действий следователь, прокурор обязаны рассмотреть в срок не более трех дней с момента подачи и удовлетворить их при наличии соответствующих оснований. О результатах рассмотрения ходатайства сообщается лицу, заявившая ходатайство. О полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства выносится мотивированное постановление, копия которого вручается лицу, заявившая ходатайство, а в случае невозможности вручения по объективным причинам - направляется ей.
Согласно ст. 221 УПК Украины следователь, прокурор обязан по ходатайству стороны защиты, потерпевшего предоставить им материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением материалов о применении мер безопасности в отношении лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, а также тех материалов, ознакомление с которыми на этой стадии уголовного производства может повредить досудебному расследованию. Отказ в предоставлении для ознакомления общедоступного документа, оригинал которого находится в материалах досудебного расследования, не допускается. Во время ознакомления с материалами досудебного расследования лицо, который осуществляет, имеет право делать необходимые выписки и копии.
Соответствии с положениями ст. 223 УПК Украины основаниями для проведения следственной (розыскной) действия является наличие достаточных сведений, указывающих на возможность достижения ее цели.
Итак, я просил бы выявить и проверить информацию о продаже земельных участков в с.Семиполкы под застройку в реелторських конторах г. Бровары и частных лиц через мониторинг соответствующих объявлений в Интернете, прессе, других средствах массовой информации.
При таких следственных действий необходимо установить: 1) продавца земельного участка под застройку на территории с. Семиполки, 2) время и основание получения таким продавцом в собственность отчуждаемого земельного участка (из соответствующего решения Семиполковского совета и соответствующего акта на земельный участок), 3) причины по которым отчуждатель не использует участок по назначению и имел ли он вообще намеревался использовать ее по назначению (скажем, если у продавца квартира, машина, дача и т.д. и он продает земельный участок, то больше всего он приобретал ее с целью последующей продажи) 4) проверить все решения Семиполковского сельского совета о предоставлении разрешений на разработку земле отводов и передаче в собственность земельных участков, принятых во время председательства Василенко М.П.; 5) существовал до момента вступления земельного участка в отчуждателя связь с с. Семиполки (например, работал он в указанном селе с 2009 года как, например, заявитель, 6) с целью выявления де-факто единоличного принятия решения Василенко М.П., выяснить известно другим депутатам о принятии и количественный (персональный ) состав депутатов при каждой такой сессии, а также количество голосов «за» и «против» поименно.
После проведения действий, о которых я подаю ходатайство прошу предоставить мне материалы досудебного расследования для ознакомления.
Учитывая указанное и руководствуясь УПК Украины
ПРОШУ:
сообщить мне номер уголовного производства по моему заявлению о преступлении от 21.11.2012 года;
совершить следственные действия, о которых говорится выше;
после проведения следственных действий, о которых я подаю ходатайство прошу предоставить мне материалы досудебного расследования для ознакомления.

30.11.2012 года Кизима И.В.

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×