Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Воскресенье, 16 Декабрь 2012 08:51

Про стягнення заборгованості

Оцените материал
(0 голосов)

Позивач КС «Софія СВЄ» звернувся до суду із позовом до відповідачів про солідарне стягнення заборгованість за кредитним договором. Позовні вимоги мотивує тим, що 20.12.2010 року між КС «Софія СВЄ» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір, відповідно до якого позичальник отримав кредит у розмірі 16.000 грн. строком на 1 рік і з сплатою 3,5 % на місяць, що складає 42 % річних.

РІШЕННЯ

іменем України

19.12.2011

Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Сенюти В.О.

при секретарі - Буцко М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Кредитної спілки «Софія СВЄ» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач КС «Софія СВЄ» звернувся до суду із позовом до відповідачів про солідарне стягнення заборгованість за кредитним договором. Позовні вимоги мотивує тим, що 20.12.2010 року між КС «Софія СВЄ» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір, відповідно до якого позичальник отримав кредит у розмірі 16.000 грн. строком на 1 рік і з сплатою 3,5 % на місяць, що складає 42 % річних. В той же день між позивачем та ОСОБА_2 укладено договір поруки, відповідно до якого остання відповідає за належне виконання зобовязань ОСОБА_1 Оскільки відповідачами належним чином умови договорів не виконані, заборгованість по кредиту станом на 08.06.2011 р. складає 22.981 грн. 32 коп., а тому позивач вимушений звернутися до суду із даним позовом.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримала, просила їх задовольнити з викладених підстав.

Відповідачі на початку судового розгляду пояснили, що кредитні кошти дійсно отримали, однак через скрутне фінансове становище не мали можливості сплачувати кредит. В подальшому в судове засідання не зявлялися про день, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином про причини неявки суду не повідомили.

Вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши письмові матеріали справи, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 20.12.2010 року між Кредитною спілкою «Софія СВЄ» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір. Відповідно до якого кредитор надає позичальнику у тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 16.000 грн., строком на 1 рік зі сплатою 3,5 % на місяць, що складає 42 % річних, які нараховуються на залишок заборгованості.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно із ст. 1049 ЦК України позичальник зобовязаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Як вбачається з письмових матеріалів справи, 20.12.2010 року між Кредитною спілкою «Софія СВЄ» та ОСОБА_2 укладено договір поруки, відповідно до якого поручитель поручається перед кредитором за виконання позичальником обовязку щодо кредиту позичальника за договором кредиту від 20.12.20101 року.

Позивач 04.04.2011 року направив повідомлення ОСОБА_2 про погашення простроченої заборгованості, однак заборгованість останньою погашена не була.

Відповідно до ч. 1 ст. 543 ЦК України у разі солідарного обовязку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обовязку частково або у повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Згідно ч. 1 ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обовязку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобовязань боржником.

У відповідно до ч. 3 ст. 554 ЦК України поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено порукою.

Згідно із ст.ст. 525, 526 ЦК України зобовязання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору і одностороння відмова від зобовязання не допускається.

Станом на 08.06.2011 року існує заборгованість у розмірі 22.981 грн. 32 коп., зокрема:

16.000 грн. сума основного боргу;

6.981 грн. 32 коп. проценти за користування кредитом.

Як встановлено в судовому засіданні та доведено зібраними по справі доказами, відповідачі умови кредитного договору та договору поруки не виконали, тому позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі і з відповідачів підлягає стягненню солідарно 22.981 грн. 32 коп.

Відповідно до вимог ст. 88 ЦПК України з відповідачів на користь позивача підлягають стягненню солідарно витрати по сплаті судового збору в сумі 230 грн. та витрати на інформаційно технічне забезпечення розгляду справи у сумі 120 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10, 11, 15, 60, 88, 209, 212-215 ЦПК України, ст.ст. 509, 525, 526, 530, 536, 543, 553, 554, 1049, 1054 ЦК України,-

ВИРІШИВ:

Позов Кредитної спілки «Софія СВЄ» - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, на користь Кредитної спілки «Софія СВЄ» борг за кредитним договором в сумі 22.981 грн. 32 коп.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, на користь Кредитної спілки «Софія СВЄ» витрати по сплаті судового збору в сумі 230 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення розгляду справи у сумі 120 грн.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва протягом 10 днів з дня проголошення рішення.

Головуючий:

РЕШЕНИЕ
именем Украины
19.12.2011
Деснянский районный суд г. Киева в составе:
председательствующего судьи Сенюти В.А.
при секретаре - Буцко М.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Киеве гражданское дело по иску Кредитного союза «София СВЕ» к ОСОБА_1, ОСОБА_2 о взыскании задолженности -
УСТАНОВИЛ:
Истец КС «София СВЕ» обратился в суд с иском к ответчикам о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору. Исковые требования мотивирует тем, что 20.12.2010 года между КС «София СВЕ» и ОСОБА_1 заключен кредитный договор, согласно которому заемщик получил кредит в размере 16.000 грн. сроком на 1 год и с уплатой 3,5% в месяц, что составляет 42% годовых. В тот же день между истцом и ОСОБА_2 заключен договор поручительства, согласно которому последняя отвечает за надлежащее выполнение обязательств ОСОБА_1 Поскольку ответчиками надлежащим образом условия договоров не выполнены, задолженность по кредиту по состоянию на 08.06.2011 г. составляет 22.981 грн. 32 коп., А поэтому истец вынужден обратиться в суд с данным иском.
В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержала, просила их удовлетворить из изложенных оснований.
Ответчики в начале судебного разбирательства пояснили, что кредитные средства действительно получили, однако из-за трудного финансового положения не имели возможности платить кредит. В дальнейшем в судебное заседание не появлялись о дне, времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим образом о причинах неявки суду не сообщили.
Выслушав пояснения представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Судом установлено, что 20.12.2010 года между Кредитным союзом «София СВЕ» и ОСОБА_1 заключен кредитный договор. Согласно которому кредитор предоставляет заемщику во временное пользование на условиях возвратности, срочности, платности и целевого характера использования денежные средства в сумме 16.000 грн., Сроком на 1 год с уплатой 3,5% в месяц, что составляет 42% годовых, которые начисляются на остаток задолженности.
Согласно ст. 1054 ГК Украины по кредитному договору банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, установленных договором, а заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты.
Согласно ст. 1049 ГК Украины заемщик обязан возвратить заимодавцу заем (денежные средства в такой же сумме или вещи, определенные родовыми признаками, в таком же количестве, такого же рода и такого же качества, которые были переданы ему заимодавцем) в срок и в порядке, установленные договором .
Как видно из письменных материалов дела, 20.12.2010 года между Кредитным союзом «София СВЕ» и ОСОБА_2 заключен договор поручительства, согласно которому поручитель поручается перед кредитором за исполнение заемщиком обязанности по кредиту заемщика по договору кредита от 20.12.20101 года.
Истец 04.04.2011 года направил сообщение ОСОБА_2 о погашении просроченной задолженности, однако задолженность последней погашена не была.
Согласно ч. 1 ст. 543 ГК Украины в случае солидарной обязанности должников (солидарных должников) кредитор вправе требовать исполнения обязанности частично или в полном объеме как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности.
Согласно ч. 1 ст. 553 ГК Украины по договору поручительства поручитель поручается перед кредитором должника за исполнение им своей обязанности. Поручитель отвечает перед кредитором за нарушение обязательств должником.
В соответствии с ч. 3 ст. 554 ГК Украины поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещения убытков, если иное не установлено порукой.
Согласно ст.ст. 525, 526 ГК Украины обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и односторонний отказ от обязательства не допускается.
По состоянию на 08.06.2011 года существует задолженность в размере 22.981 грн. 32 коп., В частности:
16.000 грн. сумма основного долга;
6.981 грн. 32 коп. проценты за пользование кредитом.
Как установлено в судебном заседании доказано собранными по делу доказательствами, ответчики условия кредитного договора и договора поручительства не выполнили, поэтому исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме и с ответчиков подлежит взысканию солидарно 22.981 грн. 32 коп.
Соответствии с требованиями ст. 88 ГПК Украины с ответчиков в пользу истца подлежат взысканию солидарно расходы по уплате судебного сбора в сумме 230 грн. и расходы на информационно техническое обеспечение рассмотрения дела в сумме 120 грн.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 10, 11, 15, 60, 88, 209, 212-215 ГПК Украины, ст.ст. 509, 525, 526, 530, 536, 543, 553, 554, 1049, 1054 ГК Украины, -
РЕШИЛ:
Иск Кредитного союза «София СВЕ» - удовлетворить.
Скачать солидарно с ОСОБА_1, ИНФОРМАЦИЯ_1, ОСОБА_2, ИНФОРМАЦИЯ_2, в пользу Кредитного союза «София СВЕ» долг по кредитному договору в сумме 22.981 грн. 32 коп.
Скачать солидарно с ОСОБА_1, ИНФОРМАЦИЯ_1, ОСОБА_2, ИНФОРМАЦИЯ_2, в пользу Кредитного союза «София СВЕ» расходы по уплате судебного сбора в сумме 230 грн. и расходы на информационно - техническое обеспечение рассмотрения дела в сумме 120 грн.
Решение может быть обжаловано в Апелляционный суд г. Киева через Печерский районный суд Киева в течение 10 дней со дня провозглашения решения.
Председательствующий:

 

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×