Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Воскресенье, 16 Декабрь 2012 08:54

Про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини

Оцените материал
(0 голосов)

Позивач звернувся до суду з позовом про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, обґрунтовуючи свої позовні вимоги тим, що після смерті його мати ОСОБА_1, яка сталася ІНФОРМАЦІЯ_1, відкрилася спадщина у вигляді квартири АДРЕСА_1.

РІШЕННЯ

іменем України

19.12.2011

Деснянський районний суд міста Києва

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_4 до Київської міської ради, третя особа: Головне Управління юстиції у м. Києві про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, обґрунтовуючи свої позовні вимоги тим, що після смерті його мати ОСОБА_1, яка сталася ІНФОРМАЦІЯ_1, відкрилася спадщина у вигляді квартири АДРЕСА_1. Позивач (син померлої) є єдиним спадкоємцям за законом першої черги. У звязку з тим, що переніс інсульт, заново вчився говорити і по теперішній час позивач перебуває у хворобливому стані та знаходжусь на обліку у невропатолога, він не мав можливості в установлений законом термін звернутися до нотаріальної контори для прийняття спадщини. Позивач ставить питання про надання йому додаткового строку, оскільки причина пропуску їм встановленого законом строку для прийняття спадщини є поважною.

В судовому засіданні представник позивача та позивач позовні вимоги підтримали та просили їх задовольнити у повному обсязі, посилаючись на обставини викладені у позовній заяві.

Представник Київської міської ради в судове засідання не зявився, про день та час слухання справи судом повідомлявся належним чином, однак на адресу суду надійшла заява з проханням слухати справу за відсутності їхнього представника та винесення рішення відповідно до чинного законодавства.

Представник Головне Управління юстиції у м. Києві в судове засідання не зявився, про день та час слухання справи судом повідомлявся належним чином, однак на адресу суду надійшла заява з проханням слухати справу за відсутності їхнього представника та винесення рішення відповідно до чинного законодавства.

Суд, дослідивши матеріали справи та всебічно проаналізувавши обставини в їх сукупності, заслухавши пояснення позивача, оцінивши зібрані по справі докази, виходячи зі свого внутрішнього переконання, яке ґрунтується на повному та всебічному дослідженні обставин справи, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ІНФОРМАЦІЯ_1 сталася смерть ОСОБА_1 (свідоцтво про смерть НОМЕР_1, видане відділом реєстрації смерті у м. Києві від ІНФОРМАЦІЯ_1, а\з № 209) мати позивача, після смерті якої відкрилася спадщина у вигляді квартири АДРЕСА_1.

Відповідно до свідоцтва про народження батьками позивача є ОСОБА_2 та ОСОБА_1.

Спадкоємцем за законом першої черги на майно, що належало на праві власності ОСОБА_1є її син - ОСОБА_4.

Відповідно до ч.1 ст. 1270 ЦК України, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Відповідно до ч. 2 ст. 1220 ЦК України, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (ч. 3 ст. 46 цього Кодексу).

Відповідно до ст. 1261 ЦК України, у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Відповідно до ч. 3 ст. 1272 ЦК України, за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Таким чином, законом залишено можливість такому спадкоємцю за певних умов її прийняти, а саме якщо пропуск спадкоємцем строку для прийняття спадщини відбувся з поважних причин. Для цього спадкоємцю необхідно надати суду докази, які стали поважною причиною для пропуску ним даного строку.

Судом встановлено, що заявник переніс інсульт та по теперішній час ОСОБА_4 перебуває в хворобливому стані і враховуючи його стан, він не міг вчасно звернутися до нотаріальної контори.

Суд повно, всебічно та обєктивно зясувавши всі обставини справи, дійшов до висновку, що причини, з яких позивач пропустив строк, встановлений для прийняття спадщини, можуть бути визнані поважними, оскільки в силу обєктивних причин не встиг цього зробити.

Суд вважає за можливе задовольнити позов та надати додатковий строк, достатній для подання до нотаріальної контори заяви про прийняття спадщини.

При визначенні терміну додаткового строку, який має бути наданий позивачу, суд вважає, що для подання заяви про прийняття спадщини достатньо трьох місяців, які обчислюватимуться з моменту набрання цим рішенням законної сили.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 15, 30, 60, 62, 88, 174, 212 215 ЦПК України, ст. ст. 1220,1261,1269-1270,1272 ЦК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_4 до Київської міської ради, третя особа: Головне Управління юстиції у м. Києві про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини - задовольнити.

Визначити ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини від ОСОБА_1, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1, терміном на три місяці.

Обчислення визначеного додаткового строку почати з дня набрання рішенням суду законної сили.

Рішення може бути оскаржене шляхом подання протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

 

 

Суддя

РЕШЕНИЕ
именем Украины
19.12.2011
Деснянский районный суд города Киева
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ОСОБА_4 в Киевский городской совет, третье лицо: Управление юстиции в г. Киеве об установлении дополнительного срока для принятия наследства, -
В С Т А Н О В И В:
Истец обратился в суд с иском об установлении дополнительного срока для принятия наследства, обосновывая свои исковые требования тем, что после смерти его мать ОСОБА_1, которая произошла ИНФОРМАЦИЯ_1, открылось наследство в виде квартиры АДРЕСА_1. Истец (сын умершей) является единственным наследникам по закону первой очереди. В связи с тем, что перенес инсульт, заново учился говорить и по настоящее время истец находится в болезненном состоянии и нахожусь на учете у невропатолога, он не имел возможности в установленный законом срок обратиться в нотариальную контору для принятия наследства. Истец ставит вопрос о предоставлении ему дополнительного срока, поскольку причина пропуска им установленного законом срока для принятия наследства является уважительной.
В судебном заседании представитель истца и истец исковые требования поддержали и просили их удовлетворить в полном объеме, ссылаясь на обстоятельства изложенные в исковом заявлении.
Представитель Киевского городского совета в судебное заседание не явился, о дне и времени слушания дела судом сообщалось должным образом, однако в адрес суда поступило заявление с просьбой слушать дело в отсутствие их представителя и вынесения решения в соответствии с действующим законодательством.
Представитель Управление юстиции в г. Киеве в судебное заседание не явился, о дне и времени слушания дела судом сообщалось должным образом, однако в адрес суда поступило заявление с просьбой слушать дело в отсутствие их представителя и вынесения решения в соответствии с действующим законодательством.
Суд, исследовав материалы дела и всесторонне проанализировав обстоятельства в их совокупности, заслушав пояснения истца, оценив собранные по делу доказательства, исходя из своего внутреннего убеждения, которое основывается на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям .
Как установлено в судебном заседании, ИНФОРМАЦИЯ_1 произошла смерть ОСОБА_1 (свидетельство о смерти НОМЕР_1, выданное отделом регистрации смерти в Киеве от ИНФОРМАЦИЯ_1, а \ с № 209) иметь истца, после смерти которой открылось наследство в виде квартиры АДРЕСА_1.
Согласно свидетельству о рождении родителями истца является ОСОБА_2 и ОСОБА_1.
Наследником по закону первой очереди на имущество, принадлежавшее на праве собственности ОСОБА_1 ее сын - ОСОБА_4.
Согласно ч.1 ст. 1270 ГК Украины, для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.
Согласно ч. 2 ст. 1220 ГК Украины, временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим (ч. 3 ст. 46 настоящего Кодекса).
Согласно ст. 1261 ГК Украины, в первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, тот из супругов, который его пережил, и родители.
Согласно ч. 3 ст. 1272 ГК Украины, по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.
Таким образом, законом оставлено возможность такому наследнику при определенных условиях ее принять, а именно если пропуск наследником срока для принятия наследства состоялся по уважительным причинам. Для этого наследнику необходимо представить доказательства, которые стали уважительной причиной для пропуска им данного срока.
Судом установлено, что заявитель перенес инсульт и по настоящее время ОСОБА_4 находится в болезненном состоянии и учитывая его состояние, он не мог вовремя обратиться в нотариальную контору.
Суд полно, всесторонне и объективно зясувавшы все обстоятельства дела, пришел к выводу, что причины, по которым истец пропустил срок, установленный для принятия наследства, могут быть признаны уважительными, поскольку в силу объективных причин не успел этого сделать.
Суд считает возможным удовлетворить иск и предоставить дополнительный срок, достаточный для подачи в нотариальную контору заявление о принятии наследства.
При определении срока дополнительного срока, который должен быть предоставлен истцу, суд считает, что для подачи заявления о принятии наследства достаточно трех месяцев, исчисляться с момента вступления этого решения в законную силу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 30, 60, 62, 88, 174, 212 215 ГПК Украины, ст. ст. 1220,1261,1269-1270,1272 ГК Украины, суд, -
В Р Е Ш И В:
Иск ОСОБА_4 в Киевский городской совет, третье лицо: Управление юстиции в г. Киеве об установлении дополнительного срока для принятия наследства - удовлетворить.
Определить ОСОБА_4, ИНФОРМАЦИЯ_2 рождения, дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства от ОСОБА_1, которая умерла ИНФОРМАЦИЯ_1, сроком на три месяца.
Вычисление определенного дополнительного срока начать со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение может быть обжаловано путем подачи в течение десяти дней со дня его провозглашения. Лица, принимавшие участие в деле, но не присутствовавшим в судебном заседании во время провозглашения судебного решения, могут подать апелляционную жалобу в течение десяти дней со дня получения копии этого решения.


Судья

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×