Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Воскресенье, 16 Декабрь 2012 08:56

Об установки дополнительного срока для принятия наследства

Оцените материал
(0 голосов)

Истец обратился в суд с иском об установлении дополнительного срока для принятия наследства, обосновывая свои исковые требования тем, что после смерти ОСОБА_3, которая произошла ИНФОРМАЦИЯ_1, открылось наследство в виде 1/2частины квартиры АДРЕСА_1. Истец является единственным наследникам по завещанию. В связи с тем, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, Республика Саха (Якутия) и не знала о смерти наследодателя, поэтому не имела возможности в установленный законом срок обратиться в нотариальную контору для принятия наследства. Истица ставит вопрос о предоставлении ей дополнительного срока, поскольку причина пропуска установленного законом срока для принятия наследства является уважительной.

РІШЕННЯ

іменем України

19.12.2011

Деснянський районний суд міста Києва

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Київської міської ради про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, обґрунтовуючи свої позовні вимоги тим, що після смерті ОСОБА_3, яка сталася ІНФОРМАЦІЯ_1, відкрилася спадщина у вигляді 1/2частини квартири АДРЕСА_1. Позивач є єдиним спадкоємцям за заповітом. У звязку з тим, що постійно проживає на території Російської Федерації, Республіка Саха (Якутія) і не знала про смерть спадкодавця, тому не мала можливості в установлений законом термін звернутися до нотаріальної контори для прийняття спадщини. Позивачка ставить питання про надання їй додаткового строку, оскільки причина пропуску встановленого законом строку для прийняття спадщини є поважною.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримала та просила їх задовольнити у повному обсязі, посилаючись на обставини викладені у позовній заяві.

Представник Київської міської ради в судове засідання не зявився, про день та час слухання справи судом повідомлявся належним чином, причину не явки до суду не повідомив.

Суд, дослідивши матеріали справи та всебічно проаналізувавши обставини в їх сукупності, заслухавши пояснення позивача, оцінивши зібрані по справі докази, виходячи зі свого внутрішнього переконання, яке ґрунтується на повному та всебічному дослідженні обставин справи, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ІНФОРМАЦІЯ_1 сталася смерть ОСОБА_3 (свідоцтво про смерть НОМЕР_1, від 28.09.2011року, а\з № 534) після смерті якого відкрилася спадщина у вигляді 1/2частини квартири АДРЕСА_1.

Відповідно до Заповіту від 09 серпня 1994р., посвідчений державним нотаріусом Пятнадцятої Київської державної нотаріальної контори Колодій Г.М., ОСОБА_3 1/2частини квартири АДРЕСА_1 заповідав ОСОБА_1. На день смерті спадкодавця заповіт не був змінений чи скасований.

Відповідно до ч.1 ст. 1270 ЦК України, для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Відповідно до ч. 2 ст. 1220 ЦК України, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (ч. 3 ст. 46 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 3 ст. 1272 ЦК України, за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Таким чином, законом залишено можливість такому спадкоємцю за певних умов її прийняти, а саме якщо пропуск спадкоємцем строку для прийняття спадщини відбувся з поважних причин. Для цього спадкоємцю необхідно надати суду докази, які стали поважною причиною для пропуску ним даного строку.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 постійно проживає на території Російської Федерації, Республіка Саха (Якутія) і була відсутня на території України, про свідчить копія паспорту з відміткою про реєстрацію місця проживання та копією картки про перетин державного кордону від 01.10.2011р., тому вона не моглавчасно звернутися до нотаріальної контори.

Суд повно, всебічно та обєктивно зясувавши всі обставини справи, дійшов до висновку, що причини, з яких позивач пропустив строк, встановлений для прийняття спадщини, можуть бути визнані поважними, оскільки в силу обєктивних причин не встиг цього зробити.

Суд вважає за можливе задовольнити позов та надати додатковий строк, достатній для подання до нотаріальної контори заяви про прийняття спадщини.

При визначенні терміну додаткового строку, який має бути наданий позивачу, суд вважає, що для подання заяви про прийняття спадщини достатньо чотири місяця, які обчислюватимуться з моменту набрання цим рішенням законної сили.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 15, 30, 60, 62, 88, 174, 212 215 ЦПК України, ст. ст. 1220,1261,1269-1270,1272 ЦК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до Київської міської радипро встановлення додаткового строку для прийняття спадщини - задовольнити.

Визначити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, додатковий строк, достатній для подання нею заяви про прийняття спадщини від ОСОБА_3, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1, терміном на чотири місяця.

Обчислення визначеного додаткового строку почати з дня набрання рішенням суду законної сили.

Рішення може бути оскаржене шляхом подання протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

 

 

Суддя

РЕШЕНИЕ
именем Украины
19.12.2011
Деснянский районный суд города Киева
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ОСОБА_1 к Киевской городской ради об установки дополнительного срока для принятия наследства, -
В С Т А Н О В И В:
Истец обратился в суд с иском об установлении дополнительного срока для принятия наследства, обосновывая свои исковые требования тем, что после смерти ОСОБА_3, которая произошла ИНФОРМАЦИЯ_1, открылось наследство в виде 1/2частины квартиры АДРЕСА_1. Истец является единственным наследникам по завещанию. В связи с тем, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, Республика Саха (Якутия) и не знала о смерти наследодателя, поэтому не имела возможности в установленный законом срок обратиться в нотариальную контору для принятия наследства. Истица ставит вопрос о предоставлении ей дополнительного срока, поскольку причина пропуска установленного законом срока для принятия наследства является уважительной.
В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержала и просила их удовлетворить в полном объеме, ссылаясь на обстоятельства изложенные в исковом заявлении.
Представитель Киевского городского совета в судебное заседание не явился, о дне и времени слушания дела судом сообщалось должным образом, причину не явки в суд не сообщил.
Суд, исследовав материалы дела и всесторонне проанализировав обстоятельства в их совокупности, заслушав пояснения истца, оценив собранные по делу доказательства, исходя из своего внутреннего убеждения, которое основывается на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям .
Как установлено в судебном заседании, ИНФОРМАЦИЯ_1 произошла смерть ОСОБА_3 (свидетельство о смерти НОМЕР_1, от 28.09.2011року, а \ с № 534) после смерти которого открылось наследство в виде 1/2частины квартиры АДРЕСА_1.
Согласно Завета от 09 августа 1994г., Удостоверенный нотариусом пятнадцати Киевской государственной нотариальной конторы Колодий Г.М., ОСОБА_3 1/2частины квартиры АДРЕСА_1 завещал ОСОБА_1. На день смерти наследодателя завещание не был изменен или отменен.
Согласно ч.1 ст. 1270 ГК Украины, для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.
Согласно ч. 2 ст. 1220 ГК Украины, временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим (ч. 3 ст. 46 настоящего Кодекса).
Согласно ч. 3 ст. 1272 ГК Украины, по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.
Таким образом, законом оставлено возможность такому наследнику при определенных условиях ее принять, а именно если пропуск наследником срока для принятия наследства состоялся по уважительным причинам. Для этого наследнику необходимо представить доказательства, которые стали уважительной причиной для пропуска им данного срока.
Судом установлено, что ОСОБА_1 постоянно проживает на территории Российской Федерации, Республика Саха (Якутия) и отсутствовала на территории Украины, о свидетельствует копия паспорта с отметкой о регистрации места проживания и копией карты о пересечении государственной границы от 01.10.2011р., Поэтому она не моглавчасно обратиться в нотариальную контору.
Суд полно, всесторонне и объективно зясувавшы все обстоятельства дела, пришел к выводу, что причины, по которым истец пропустил срок, установленный для принятия наследства, могут быть признаны уважительными, поскольку в силу объективных причин не успел этого сделать.
Суд считает возможным удовлетворить иск и предоставить дополнительный срок, достаточный для подачи в нотариальную контору заявление о принятии наследства.
При определении срока дополнительного срока, который должен быть предоставлен истцу, суд считает, что для подачи заявления о принятии наследства достаточно четыре месяца, которые исчисляться с момента вступления этого решения в законную силу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 30, 60, 62, 88, 174, 212 215 ГПК Украины, ст. ст. 1220,1261,1269-1270,1272 ГК Украины, суд, -
В Р Е Ш И В:
Иск ЛИЦО_1 к Киевской городской радипро установки дополнительного срока для принятия наследства - удовлетворить.
Определить ОСОБА_1, ИНФОРМАЦИЯ_2 рождения, дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства от ОСОБА_3, который умер ИНФОРМАЦИЯ_1, сроком на четыре месяца.
Вычисление определенного дополнительного срока начать со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение может быть обжаловано путем подачи в течение десяти дней со дня его провозглашения. Лица, принимавшие участие в деле, но не присутствовавшим в судебном заседании во время провозглашения судебного решения, могут подать апелляционную жалобу в течение десяти дней со дня получения копии этого решения.


Судья

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×