Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Воскресенье, 16 Декабрь 2012 09:00

Про стягнення боргу за кредитним договором

Оцените материал
(1 Голосовать)

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення боргу за договором кредиту в сумі 8 708 грн. 95 коп., мотивуючи свої вимоги тим, що 05.11.2007 року між Банком та ОСОБА_2 був укладений Кредитний договір про надання кредиту на суму 15 902 грн. 00 коп. строком по 05.11.2010 року із сплатою 24 % річних. Банк свої зобовязання виконав, кредит надав, але відповідач свої зобовязання належним чином не виконав, кредит та відсотки не сплатив. На підставі викладеного позивач вимушений звернутися до суду з даним позовом, просить стягнути з відповідача борг в сумі 8 708 грн. 95 коп., а також судові витрати.

РІШЕННЯ

іменем України

20.12.2011

Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Лісовської О.В.

при секретарі - Пархоменко Л.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Всеукраїнський Акціонерний Банк до ОСОБА_2 про стягнення боргу за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення боргу за договором кредиту в сумі 8 708 грн. 95 коп., мотивуючи свої вимоги тим, що 05.11.2007 року між Банком та ОСОБА_2 був укладений Кредитний договір про надання кредиту на суму 15 902 грн. 00 коп. строком по 05.11.2010 року із сплатою 24 % річних. Банк свої зобовязання виконав, кредит надав, але відповідач свої зобовязання належним чином не виконав, кредит та відсотки не сплатив. На підставі викладеного позивач вимушений звернутися до суду з даним позовом, просить стягнути з відповідача борг в сумі 8 708 грн. 95 коп., а також судові витрати.

В судовому засіданні представник позивача повністю підтримала свої позовні вимоги, просила суд їх задовольнити в повному обсязі, стягнути з відповідача борг за Кредитним договором в сумі 8 708 грн. 95 коп., а також судові витрати.

Відповідач в судовому засіданні позовні вимоги визнав частково, вважає неправильним розрахунок заборгованості за Кредитним договором.

Вислухавши пояснення сторін, вивчивши письмові матеріали справи, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 05.11.2007 року між ВАТ Всеукраїнський Акціонерний Банк, з однієї сторони, та відповідачем ОСОБА_2 з другої сторони, укладений Кредитний договір.

Відкрите акціонерне товариство "Всеукраїнський Акціонерний Банк" змінило назву на Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський Акціонерний Банк".

Згідно умов Кредитного договору Банк надав Позичальнику грошові кошти в розмірі 15 902 грн. 00 коп. із сплатою 24 % річних строком по 05.11.2010 року.

В свою чергу Позичальник зобовязувався щомісячно погашати заборгованість по кредиту, поповнювати свій поточний рахунок у валюті Кредиту, шляхом внесення грошових коштів через касу Банку або безготівковим перерахуванням у сумі не меншій суми чергового погашення відповідної частини Кредиту та суми нарахованих відсотків.

Відповідно до п. 3.2.5 та 3.2.6 Кредитного договору, у випадку невиконання чи неналежного виконання Відповідачем своїх боргових та інших зобовязань за Кредитним договором, Банк має право вимагати від відповідача виконання боргових зобовязань в цілому: погашення Кредиту в повному обсязі, сплати відсотків за його користування, плати за обслуговування Кредиту, сплати відповідних штрафних санкцій.

Проте відповідач порушив свої зобовязання щодо щомісячного повернення частини кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитом.

Так, станом на 24.10.2011 року загальна сума заборгованості за Кредитним договором відповідача перед Банком становить 8 708 грн. 95 коп., з яких:

-заборгованість за кредитом 6 455 грн. 12 коп.;

-відсотків за користування кредитом 1 686 грн. 78 коп.;

-плата за пропуск платежів 567 грн. 05 коп.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти.

Принцип повернення, строковості та платності означає, що кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений у кредитному договорі строк з відповідною сплатою за його користування.

Згідно із ст. 525, 526 ЦК України зобовязання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору і одностороння відмова від зобовязання не допускається.

Відповідно до ст. 623 ЦК України боржник, який порушив зобовязання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки.

Як встановлено судом, відповідач не здійснює платежів в рахунок погашення суми кредиту та нарахованих процентів, чим порушує прийняті на себе договірні зобовязання.

Відповідно до ч. 2 ст. 612 ЦК України боржник, який прострочив виконання зобовязання, відповідає перед кредитором на завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.

Як встановлено в судовому засіданні та доведено зібраними по справі доказами, відповідач умови Кредитного договору не виконав, кредит не сплатив, відсотки за користування кредитом не сплачував, а тому суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до вимог ст. 88 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню витрати по сплаті судового збору в сумі 87 грн. 09 коп. та по сплаті інформаційно-технічних послуг в сумі 120 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. 10, 15, 60, 88, 212-215 ЦПК України, ст. 509, 525, 526, 527, 530, 536, 599, 612, 623, 625, 1054, ЦК України, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь Публічного акціонерного товариства Всеукраїнський Акціонерний Банк заборгованість за Кредитним договором в сумі 8 708 грн. 95 коп., а також витрати по сплаті судового збору в сумі 87 грн. 09 коп. та по сплаті інформаційно-технічних послуг в сумі 120 грн.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва протягом 10 днів з дня проголошення.

 

Головуючий:

РЕШЕНИЕ
именем Украины
20.12.2011
Деснянский районный суд г. Киева в составе:
председательствующего судьи Лисовской О.В.
при секретаре - Пархоменко Л.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Киеве гражданское дело по иску Открытого акционерного общества Всеукраинский Акционерный Банк до ЛИЦО_2 о взыскании долга по кредитному договору, -
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании долга по договору кредита в сумме 8 708 грн. 95 коп., Мотивируя свои требования тем, что 05.11.2007 года между Банком и ОСОБА_2 был заключен Кредитный договор о предоставлении кредита на сумму 15 902 грн. 00 коп. сроком по 05.11.2010 года с уплатой 24% годовых. Банк свои обязательства выполнил, кредит предоставил, но ответчик свои обязательства должным образом не выполнил, кредит и проценты не оплатил. На основании изложенного истец вынужден обратиться в суд с данным иском, просит взыскать с ответчика долг в сумме 8 708 грн. 95 коп., А также судебные издержки.
В судебном заседании представитель истца полностью поддержала свои исковые требования, просила суд их удовлетворить в полном объеме, взыскать с ответчика долг по Кредитному договору в сумме 8 708 грн. 95 коп., А также судебные издержки.
Ответчик в судебном заседании исковые требования признал частично, считает неправильным расчет задолженности по Кредитному договору.
Выслушав объяснения сторон, изучив письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.
В судебном заседании установлено, что 05.11.2007 года между ОАО Всеукраинский Акционерный Банк, с одной стороны, и ответчиком ОСОБА_2 с другой стороны, заключен Кредитный договор.
Открытое акционерное общество "Всеукраинский Акционерный Банк" сменил название на Публичное акционерное общество "Всеукраинский Акционерный Банк".
Согласно условиям кредитного договора Банк предоставил Заемщику денежные средства в размере 15 902 грн. 00 коп. с уплатой 24% годовых сроком по 05.11.2010 года.
В свою очередь Заемщик обязывался ежемесячно погашать задолженность по кредиту, пополнять свой текущий счет в валюте Кредита, путем внесения денежных средств через кассу Банка или безналичным перечислением в сумме не менее суммы очередного погашения соответствующей части Кредита и суммы начисленных процентов.
Согласно п. 3.2.5 и 3.2.6 Кредитного договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиком своих долговых и других обязательств по Кредитному договору, Банк имеет право требовать от ответчика исполнения долговых обязательств в целом: погашение Кредита в полном объеме, уплаты процентов за его пользование, платы за обслуживание Кредита, уплаты соответствующих штрафных санкций.
Однако ответчик нарушил свои обязательства относительно ежемесячного возврата части кредитных средств, уплаты процентов за пользование кредитом.
Так, на 24.10.2011 года общая сумма задолженности по Кредитному договору ответчика перед Банком составляет 8 708 грн. 95 коп., Из которых:
-Задолженность по кредиту 6 455 грн. 12 коп.;
-Процентов за пользование кредитом 1 686 грн. 78 коп.;
-Плата за пропуск платежей 567 грн. 05 коп.
Согласно ст. 1054 ГК Украины по кредитному договору банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, установленных договором, а заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты.
Принцип возвратности, срочности и платности означает, что кредит должен быть возвращен заемщиком банку в определенный в кредитном договоре срок с соответствующей оплатой за его пользование.
Согласно ст. 525, 526 ГК Украины обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и односторонний отказ от обязательства не допускается.
Согласно ст. 623 ГК Украины должник, нарушивший обязательства, должен возместить кредитору причиненные этим убытки.
Как установлено судом, ответчик не осуществляет платежей в счет погашения суммы кредита и начисленных процентов, чем нарушает принятые на себя договорные обязательства.
Согласно ч. 2 ст. 612 ГК Украины должник, который просрочил выполнение обязательства, отвечает перед кредитором на причиненные просрочкой убытки и за невозможность выполнения, случайно наступила после просрочки.
Как установлено в судебном заседании доказано собранными по делу доказательствами, ответчик условия кредитного договора не выполнил, кредит не оплатил, проценты за пользование кредитом не платил, а потому суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.
Соответствии с требованиями ст. 88 ГПК Украины с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате судебного сбора в сумме 87 грн. 09 коп. и по уплате информационно-технических услуг в сумме 120 грн.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 10, 15, 60, 88, 212-215 ГПК Украины, ст. 509, 525, 526, 527, 530, 536, 599, 612, 623, 625, 1054, ГК Украины, -
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с ОСОБА_2, ИНФОРМАЦИЯ_1, в пользу Открытого акционерного общества Всеукраинский Акционерный Банк задолженность по Кредитному договору в сумме 8 708 грн. 95 коп., А также расходы по уплате судебного сбора в сумме 87 грн. 09 коп. и по уплате информационно-технических услуг в сумме 120 грн.
Решение может быть обжаловано в апелляционный суд г. Киева через Печерский районный суд Киева в течение 10 дней со дня провозглашения.

Председательствующий:

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×