Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Воскресенье, 16 Декабрь 2012 17:04

О взыскании задолженности по кредитному договору

Оцените материал
(1 Голосовать)

Согласно ст. 1049 ГК Украины заемщик обязан возвратить заимодавцу заем (денежные средства в такой же сумме или вещи, определенные родовыми признаками, в таком же количестве, такого же рода и такого же качества, которые были переданы ему заимодавцем) в срок и в порядке, установленные договором .
Согласно ст. 1050 ГК Украины, если договором займа установлен обязанность заемщика возвратить заем частями (с рассрочкой), то в случае просрочки возврата очередной части заимодатель имеет право требовать досрочного возврата части займа, оставшуюся и уплаты процентов.

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

іменем України

22.12.2011

Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Сенюти В.О.

при секретарі -Буцко М.В.

за участю:

представника позивача - Борщ А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду із позовом до відповідача про стягнення заборгованості. Позовні вимоги мотивує тим, що 10.10.2007 року між сторонами було укладено кредитний договір. Відповідно до договору позивач надав кредит у сумі 6.000 доларів США шляхом перерахування на картрахунок зі сплатою 24% річних із кінцевим терміном повернення 08.10.2009 року. Банк свої зобовязання виконав, кредит надав, але відповідач свої зобовязання належним чином не виконує, кредит та відсотки не сплачує. На підставі викладеного позивач вимушений звернутися до суду із вказаним позовом.

В судовому засіданні представник позивач підтримав позовні вимоги, просив суд задовольнити позовну заяву з викладених підстав.

Відповідач в судове засідання не зявилася, про день, час та місце судового розгляду справи повідомлена належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомила.

Оскільки позивач не заперечує проти заочного розгляду справи, а відповідач належним чином повідомлена про день та час розгляду справи, суд вважає за можливе провести заочний розгляд справи.

Вислухавши пояснення представника позивача, вивчивши письмові матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 10.10.2007 року між позивачем та відповідачем було укладено кредитний договір. Відповідно до якого Банк зобовязується надати боржнику терміновий кредит у розмірі 6.000 доларів США, шляхом перерахування на картковий рахунок. Строк повного погашення кредиту встановлений 08.10.2009 рік.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно із ст. 1049 ЦК України позичальник зобовязаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ст. 1050 ЦК України, якщо договором позики встановлений обовязок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.

Згідно із ст.ст. 525, 526 ЦК України зобовязання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору і одностороння відмова від зобовязання не допускається.

Станом на 29.04.2011 року за відповідачем існує заборгованість у сумі 39.385 грн. 12 коп.

Як встановлено в судовому засіданні та доведено зібраними по справі доказами, відповідач умови кредитного договору в повному обсязі не виконала, кредит не виплатила, відсотки за користування кредитом не сплатила, тому позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі і з відповідача підлягають стягненню 39.385 грн. 12 коп.

Відповідно до вимог ст. 88 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню витрати по сплаті судового збору в сумі 393 грн. та витрати на інформаційно технічне забезпечення розгляду справи у сумі 120 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10, 11, 15, 60, 88, 209, 212-215, 224-232 ЦПК України, ст.ст. 509, 525, 526, 530, 536, 599, 1048, 1049, 1050, 1054, 1057 ЦК України,-

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк»- задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» заборгованість у розмірі 39.385 грн. 12 коп.

Стягнути з ОСОБА_3, на користь Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» витрати по сплаті судового збору в сумі 393 грн. та витрати на інформаційно - технічне забезпечення розгляду справи у сумі 120 грн.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва протягом 10 днів з дня проголошення рішення.

Головуючий:

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
именем Украины
22.12.2011
Деснянский районный суд г. Киева в составе:
председательствующего судьи Сенюти В.А.
при секретаре-Буцко М.В.
при участии:
представителя истца - Борщ А.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Киеве гражданское дело по иску Открытого акционерного общества Коммерческий Банк «ПриватБанк» в ОСОБА_3 о взыскании задолженности по кредитному договору, -
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании задолженности. Исковые требования мотивирует тем, что 10.10.2007 года между сторонами был заключен кредитный договор. Согласно договору истец предоставил кредит в сумме 6.000 долларов США путем перечисления на карточный с уплатой 24% годовых с конечным сроком возврата 08.10.2009 года. Банк свои обязательства выполнил, кредит предоставил, но ответчик свои обязательства надлежащим образом не выполняет, кредит и проценты не платит. На основании изложенного истец вынужден обратиться в суд с указанным иском.
В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил суд удовлетворить исковое заявление из изложенных оснований.
Ответчик в судебное заседание не явилась, о дне, времени и месте судебного рассмотрения дела уведомлена должным образом, о причинах неявки в судебное заседание не сообщила.
Поскольку истец не возражает против заочного рассмотрения дела, а ответчик должным образом уведомлена о дне и времени рассмотрения дела, суд считает возможным провести заочное рассмотрение дела.
Выслушав пояснения представителя истца, изучив письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Судом установлено, что 10.10.2007 года между истцом и ответчиком был заключен кредитный договор. Согласно которому Банк обязуется предоставить должнику срочный кредит в размере 6.000 долларов США, путем перечисления на карточный счет. Срок полного погашения кредита установлен 08.10.2009 год.
Согласно ст. 1054 ГК Украины по кредитному договору банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, установленных договором, а заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты.
Согласно ст. 1049 ГК Украины заемщик обязан возвратить заимодавцу заем (денежные средства в такой же сумме или вещи, определенные родовыми признаками, в таком же количестве, такого же рода и такого же качества, которые были переданы ему заимодавцем) в срок и в порядке, установленные договором .
Согласно ст. 1050 ГК Украины, если договором займа установлен обязанность заемщика возвратить заем частями (с рассрочкой), то в случае просрочки возврата очередной части заимодатель имеет право требовать досрочного возврата части займа, оставшуюся и уплаты процентов.
Согласно ст.ст. 525, 526 ГК Украины обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и односторонний отказ от обязательства не допускается.
По состоянию на 29.04.2011 года за ответчиком существует задолженность в сумме 39.385 грн. 12 коп.
Как установлено в судебном заседании доказано собранными по делу доказательствами, ответчик условия кредитного договора в полном объеме не выполнила, кредит не выплатила, проценты за пользование кредитом не оплатила, поэтому исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме и с ответчика подлежат взысканию 39.385 грн. 12 коп.
Соответствии с требованиями ст. 88 ГПК Украины с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате судебного сбора в сумме 393 грн. и расходы на информационно техническое обеспечение рассмотрения дела в сумме 120 грн.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 10, 11, 15, 60, 88, 209, 212-215, 224-232 ГПК Украины, ст.ст. 509, 525, 526, 530, 536, 599, 1048, 1049, 1050, 1054, 1057 ГК Украины, -
РЕШИЛ:
Иск Публичного акционерного общества Коммерческого Банка «ПриватБанк» - удовлетворить.
Взыскать с ОСОБА_3, ИНФОРМАЦИЯ_1, в пользу Открытого акционерного общества Коммерческого Банка «ПриватБанк» задолженность в размере 39.385 грн. 12 коп.
Взыскать с ОСОБА_3 в пользу Открытого акционерного общества Коммерческого Банка «ПриватБанк» расходы по уплате судебного сбора в сумме 393 грн. и расходы на информационно - техническое обеспечение рассмотрения дела в сумме 120 грн.
Заочное решение может быть пересмотрено судом, который его постановил, по письменному заявлению ответчика. Заявление о пересмотре заочного решения может быть подано в течение десяти дней со дня получения его копии.
Решение может быть обжаловано в Апелляционный суд г. Киева через Печерский районный суд Киева в течение 10 дней со дня провозглашения решения.
Председательствующий:

Другие материалы в этой категории: « О выселении О взыскании суммы »

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×