Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Воскресенье, 16 Декабрь 2012 21:52

Заява про відмову від частини вимог у третій позовній вимозі

Оцените материал
(1 Голосовать)

На даний момент визначення поняття «дискреційні повноваження» міститься лише в методичних рекомендаціях щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм, затверджених наказом Міністерства юстиції №1380/5 від 23.06.2010 р.

Позивач відмовляється від прохання зобов’язати відповідача належним чином організувати процес видачі ордерів, залишаючи лише вимогу щодо контролю вказаного процесу.

Обґрунтування. Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про столицю України – місто-герой Київ», ст. 33 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація підпорядкована Київській міській державній адміністрації, яка скеровує та контролює її роботу, а відтак відповідач має всі законні повноваження щоби організувати та проконтролювати вирішення питання приватизації житла, видачі ордерів та визначення статусу будинку, який належить до комунальної власності м. Києва.

Щодо дискреційності повноважень звертаємо увагу суду на те, що дискреційні

На даний момент визначення поняття «дискреційні повноваження» міститься лише в методичних рекомендаціях щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм, затверджених наказом Міністерства юстиції №1380/5 від 23.06.2010 р.

Разом з тим із приписів методичних рекомендацій слідує, що можливість органу місцевого самоврядування чи його окремої посадової особи при виконанні певних завдань у межах їх компетенції застосовувати дискреційні повноваження, розглядається як негативне явище, що сприяє виникненню корупціогенних факторів, а тому сфера застосування дискреційних повноважень підлягає звуженню шляхом конкретизації меж та змісту наданих їм повноважень.

Питання видачі ордірв – це питання виконання імперативної норми закону ст. 1. Житлового кодексу, право на приватизацію, право на доступне житло.

На власний розсуд відповідач не може позбавити мешканців зазначених прав і не вимконати імперативну норму щодо обовязку контролю підконтролюної Шевченківської райдержадміністрації.

Враховуючи викладене ПРОСИМО третю вимогу читати в наступній редакції «Зобов’язати Київську міську державну адміністрацію проконтролювати процес видачі сім'ям та одиноким громадянами, які постійно проживають, зареєстровані та перебувають на квартирному обліку ордери на займані ними жилі приміщення – кімнати у квартирах № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30 будинку № 7/13 по вул. Муромській у м. Києві»

 17.12.2012                                                                    

Президент громадської організації

«Київська міська громадська організація «Муромська 7/13» Кізіма Ігор Віталійович

Истец отказывается от требования обязать ответчика надлежащим образом организовать процесс выдачи ордеров, оставляя лишь требование контроля указанного процесса.
Обоснование. Согласно ст. 11 ЗУ «О столице Украины - городе-герое Киеве», ст. 33 ЗУ «О местных государственных администрациях» Шевченковская районная в г. Киеве государственная администрация подчинена Киевской городской государственной администрации, которая направляет и контролирует ее работу, а затем ответчик имеет все законные полномочия чтобы организовать и проконтролировать решение вопроса приватизации жилья, выдачи ордеров и определения статуса дома, принадлежащего к коммунальной собственности г. Киева.
По дискрецийности полномочий обращаем внимание суда на то, что дискреционные
На данный момент определение понятия «дискреционные полномочия» содержится лишь в методических рекомендациях по проведению экспертизы проектов нормативно-правовых актов на наличие коррупциогенных норм, утвержденных приказом Министерства юстиции № 1380/5 от 23.06.2010 г.
Вместе с тем из предписаний методических рекомендаций следует, что возможность органа местного самоуправления или его отдельной должностного лица при выполнении определенных задач в пределах их компетенции применять дискреционные полномочия, рассматривается как негативное явление, способствует возникновению коррупционных факторов, а поэтому сфера применения дискреционных полномочий подлежит сужению путем конкретизации границ и содержания предоставленных им полномочий.
Вопрос выдачи ордирв - это вопрос выполнения императивной нормы закона ст. 1. Жилищного кодекса, право на приватизацию, право на доступное жилье.
По своему усмотрению ответчик не может лишить жителей указанных прав и не вимконаты императивную норму о обязанности контроля пидконтролюнои Шевченковской райгосадминистрации.
Учитывая изложенное ПОЖАЛОВАТЬ Третье требование читать в следующей редакции «Обязать Киевскую городскую государственную администрацию проконтролировать процесс выдачи семьям и одиноким гражданами, которые постоянно проживают, зарегистрированы и находятся на квартирном учете ордера на занимаемые ими жилые помещения - комнаты в квартирах № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30 дома № 7/13 по ул. Муромской в г. Киеве »


17.12.2012
Президент общественной организации
«Киевская городская общественная организация« Муромская 7/13 »Кизима Игорь Витальевич

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×