Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Понедельник, 17 Декабрь 2012 20:41

О взыскании задолжености

Оцените материал
(0 голосов)

Истец обратился в суд с иском о взыскании задолженности, ссылаясь на то, что 26.02.2008року был заключен кредитный договор с ответчиком.
Ответчик свои обязательства по Кредитному договору не выполняет, к этому времени ответчик средства не вернул, кроме того, в связи с невыполнением условий договора, должник обязан уплатить сумму долга, процент за пользование кредитом, а также пеню и штрафные санкции, в связи с чем имеет задолженность в сумме

РІШЕННЯ

іменем України

22.12.2011

Деснянський районний суд міста Києва

в складі головуючого судді Бабко В.В.

при секретарі Ткаченко Т.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості, посилаючись на те, що 26.02.2008року було укладено кредитний договір з відповідачем.

Відповідач свої зобовязання за Кредитним договором не виконує, до цього часу відповідач кошти не повернув, крім того, у звязку з невиконанням умов договору, боржник зобовязаний сплатити суму боргу, процент за користування кредитом, а також пеню та штрафні санкції, в звязку з чим має заборгованість у сумі 566621,53грн., тому просить стягнути суму боргу та сплачені судові витрати з відповідача.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позов з викладених в ньому підстав та просив позов задовольнити.

Представник відповідачасуму боргу визнала, проти задоволення позову не заперечувала.

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, приходить до слідуючого.

В судовому засіданні встановлено, що 26.02.2008року сторони уклали кредитний договір № 9, предметом даногодоговору є надання коштів на споживчі цілі в розмірі600000,00грн. зі строком на 72 місяці під 15% річних на умовах визначених договором, та зі сплатою 0,7% щомісячно (від залишкової суми наданого кредиту) комісії банку.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обовязковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк зобовязується надати кредит позичальнику в розмірі й на умовах передбачених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит і сплатити відсотки.

Відповідач свої зобовязання за Кредитним договором не виконує, в звязку з чим має заборгованість по наданому кредиту станом на 20.09.2011р. у сумі 566621,53грн., що ним не заперечується.

Згідно ст. 526 ЦК України зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

Відповідно ст. 611ЦК України у разі порушення зобовязання, настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення

зобовязання внаслідок односторонньої відмови від зобовязання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що вимоги позивача в стягненні коштів на його користь з відповідача засновані на законі та підлягають задоволенню.

Згідно із ст. 88 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 1700грн. судового збору, 120грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та за подачу оголошення в пресі «Редакція газети «Урядовий курєр», а всього 2240грн. у відшкодування понесених позивачем та документально підтверджених судових витрат.

Враховуючи викладене і керуючись ст.ст. 22, 526, 554, 555, 1054 ЦК України, ст.ст. 10. 11, 60, 88, 169, 212, 213, 215, 216, ,225, 226, 227 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов Публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» до ОСОБА_1про стягнення заборгованості -задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1на користь Публічного акціонерного товариства «Полтава-банк» кошти в розмірі 566621,53грн. та судові витрати у сумі 2240грн.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва через Деснянський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня проголошення.

 

Суддя

РЕШЕНИЕ
именем Украины
22.12.2011
Деснянский районный суд города Киева
в составе председательствующего судьи Бабко В.В.
при секретаре Ткаченко Т.И.
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Открытого акционерного общества «Полтава-банк» к ОСОБА_1 о взыскании задолженности -
В С Т А Н О В И В:
Истец обратился в суд с иском о взыскании задолженности, ссылаясь на то, что 26.02.2008року был заключен кредитный договор с ответчиком.
Ответчик свои обязательства по Кредитному договору не выполняет, к этому времени ответчик средства не вернул, кроме того, в связи с невыполнением условий договора, должник обязан уплатить сумму долга, процент за пользование кредитом, а также пеню и штрафные санкции, в связи с чем имеет задолженность в сумме 566621,53 грн., поэтому просит взыскать сумму долга и уплаченные судебные издержки с ответчика.
Представитель истца в судебном заседании поддержал иск из изложенных в нем оснований и просил иск удовлетворить.
Представитель видповидачасуму долга признала, против удовлетворения иска не возражала.
Суд, выслушав объяснения сторон, исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, приходит к следующему.
В судебном заседании установлено, что 26.02.2008року стороны заключили кредитный договор № 9, предметом данного договора является предоставление средств на потребительские цели в розмири600000, 00грн. со сроком на 72 месяца под 15% годовых на условиях, определенных договором, и с уплатой 0,7% ежемесячно (остаточной суммы предоставленного кредита) комиссии банка.
Согласно ст. 629 ГК Украины договор является обязательным для исполнения сторонами.
Согласно ст. 1054 ГК Украины по кредитному договору банк обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты.
Ответчик свои обязательства по Кредитному договору не выполняет, в связи с чем имеет задолженность по предоставленному кредиту по состоянию на 20.09.2011р. в сумме 566621,53 грн., что им не отрицается.
Согласно ст. 526 ГК Украины обязательство должно выполняться надлежащим образом согласно условиям договора.
Согласно ст. 611ЦК Украины в случае нарушения обязательства, наступают правовые последствия, установленные договором или законом, в частности прекращение
обязательства вследствие одностороннего отказа от обязательства, если это установлено договором или законом, или расторжение договора.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что требования истца по взысканию средств в его пользу с ответчика основаны на законе и подлежат удовлетворению.
Согласно ст. 88 ГПК Украины с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 1700грн. судебного сбора, 120грн. расходов на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела и за подачу объявления в прессе «Редакция газеты« Урядовий курьер », а всего 2240грн. в возмещение понесенных истцом и документально подтвержденных судебных издержек.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 22, 526, 554, 555, 1054 ГК Украины, ст.ст. 10. 11, 60, 88, 169, 212, 213, 215, 216,, 225, 226, 227 ГПК Украины, суд
В Р Е Ш И В:
Иск Публичного акционерного общества «Полтава-банк» к ОСОБА_1про взыскании задолженности-удовлетворить.
Взыскать с ОСОБА_1на пользу Открытого акционерного общества «Полтава-банк» средства в размере 566621,53 грн. и судебные расходы в сумме 2240грн.
Решение может быть обжаловано в Апелляционный суд Киева через Печерский районный суд Киева в течение десяти дней со дня провозглашения.

Судья

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×