Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Суббота, 22 Декабрь 2012 19:37

Признать право собственности на квартиру в порядке наследования по закону

Оцените материал
(1 Голосовать)
30 июля 2012 истица обратившись в суд с вышеуказанным иском, просит признать за ней право собственности на квартиру в порядке наследования по закону

Деснянський районний суд міста Києва у складі:

головуючого - судді   Грегуль О.В.       

при секретарі -            Гавриш Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві справу за позовом ОСОБА_1 до житлово-будівельного кооперативу «Арсеналець - 29», 3-я особа Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, про визнання права власності на спадкове майно,

     ВСТАНОВИВ:

30 липня 2012 року позивачка звернувшись до суду з вищевказаним позовом, просить визнати за нею право власності на квартиру в порядку спадкування за законом.

У судовому засіданні позивачка позов підтримала і просила про її задоволення.

Відповідач та 3-я особа своїх представників у судове засідання не направили і доказів про поважність причин не направлення своїх представників, суду не надали, хоча про час і місце розгляду справи, відповідач та з-я особа повідомлялися належним чином, що підтверджується зворотними поштовими повідомленнями.

Позивачка не заперечувала проти заочного розгляду справи по суті.

З урахуванням положень ст. ст. 74-77, 169, 224 ЦПК України, суд вважає, що в матеріалах справи, є достатньо даних про права та взаємовідносини сторін по справі, для її розгляду по суті заочно за відсутності представників відповідача та 3-ї особи.

Вислухавши пояснення позивачки, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд у судовому засіданні встановив наступне.

Відповідно до наявної в матеріалах справи, копії свідоцтва про народження позивачки, вона є дочкою ОСОБА_2, померлого ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується наявною в матеріалах справи, копією свідоцтва про смерть останнього.

Пред'явивши вищевказаний позов, позивачка посилається на те, що її батько за життя повністю сплатив пай за кооперативну квартиру, однак, не оформив правовстановлюючих документів на цю квартиру.

15-та Київська державна нотаріальна контора відмовляє позивачці у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на АДРЕСА_1, із-за відсутності правовстановлюючих документів на квартиру.

Згідно зі ст. 1217 ЦК України, спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Чинним на час відкриття спадщини і розгляду даної справи судом, ЦК України, не передбачено набуття права власності на спадкове майно в порядку спадкування за законом, на підставі рішення суду.

За таких обставин, позов задоволенню не підлягає.

Оскільки в задоволенні позову відмовляється, то відповідно до положень ст. 88 ЦПК України, судові витрати, не відшкодовуються.

Керуючись ст. ст. 4-11, 209, 213-215, 224-228 ЦПК України,

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову ОСОБА_1, відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення. Заява про перегляд заочного рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня отримання його копії.

СУДДЯ:

РЕШЕНИЕ
именем Украины
10.09.2012
Деснянский районный суд города Киева в составе:
председательствующего - судьи Грегуль О.В.
при секретаре - Гавриш Д.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Киеве дело по иску ОСОБА_1 в жилищно-строительного кооператива «Арсеналец - 29», 3-е лицо Киевское городское бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, о признании права собственности на наследственное имущество ,
     УСТАНОВИЛ:
30 июля 2012 истица обратившись в суд с вышеуказанным иском, просит признать за ней право собственности на квартиру в порядке наследования по закону.
В судебном заседании истица иск поддержала и просила о ее удовлетворении.
Ответчик и 3-е лицо своих представителей в судебное заседание не направили и доказательств уважительности причин не направление своих представителей, суд не предоставили, хотя о времени и месте рассмотрения дела, ответчик и с-я лицо сообщались надлежащим образом, что подтверждается обратными почтовыми сообщениями .
Истица не возражала против заочного рассмотрения дела по существу.
С учетом положений ст. ст. 74-77, 169, 224 ГПК Украины, суд считает, что в материалах дела, имеется достаточно данных о правах и взаимоотношения сторон по делу, для ее рассмотрения по существу заочно в отсутствие представителей ответчика и 3-го лица.
Выслушав объяснения истца, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд в судебном заседании установил следующее.
Согласно имеющейся в материалах дела, копии свидетельства о рождении истицы, она является дочерью ОСОБА_2, умершего ИНФОРМАЦИЯ_1, что подтверждается имеющейся в материалах дела, копией свидетельства о смерти последнего.
Предъявив вышеуказанный иск, истица ссылается на то, что ее отец при жизни полностью оплатил пай за кооперативную квартиру, однако, не оформил правоустанавливающих документов на эту квартиру.
15-я Киевская государственная нотариальная контора отказывает истице в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на АДРЕСА_1, из-за отсутствия правоустанавливающих документов на квартиру.
Согласно ст. 1217 ГК Украины, наследование осуществляется по завещанию или по закону.
Действующим на момент открытия наследства и рассмотрения данного дела судом, ГК Украины, не предусмотрено приобретение права собственности на наследственное имущество в порядке наследования по закону, на основании решения суда.
При таких обстоятельствах, иск удовлетворению не подлежит.
Поскольку в удовлетворении иска отказывается, то в соответствии с положениями ст. 88 ГПК Украины, судебные расходы, не возмещаются.
Руководствуясь ст. ст. 4-11, 209, 213-215, 224-228 ГПК Украины,
РЕШИЛ:
В удовлетворении иска ОСОБА_1, отказать.
Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в течение десяти дней со дня его провозглашения. Заявление о пересмотре заочного решения суда может быть подана в течение десяти дней со дня получения его копии.
СУДЬЯ:

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×