Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Понедельник, 24 Декабрь 2012 02:07

Про визнання права власності на гараж в порядку спадкування

Оцените материал
(5 голосов)

Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її, як це передбачено ч. 1 ст. 1268 ЦК України.

РІШЕННЯ

іменем України

03.07.2012

Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді - Сенюти В.О.

при секретарі                      - Буцко М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Гаражного кооперативу «Вигурівщина» про визнання права власності на гараж в порядку спадкування, -

ВСТАНОВИВ:

          Позивачка ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до відповідача ГК «Вигурівщина» про визнання права власності на гараж в порядку спадкування, мотивуючи свої вимоги тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер її чоловік - ОСОБА_2, з яким вона перебувала у шлюбі з 1975 року. Після смерті чоловіка, позивачка звернулась як спадкоємець за законом до нотаріальної контори Вінницької області із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом на гараж, однак нотаріус відмовив у зв'язку із тим, що у позивачки відсутні правовстановлюючи документи про належність цього майна спадкодавцеві та витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно. На підставі викладеного вона вимушена звернутися до суду з даним позовом, просить визнати право власності на спадкове майно після померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2, а саме на гараж НОМЕР_1, АДРЕСА_1

          В судовому засіданні позивачка повністю підтримала свої позовні вимоги, просила їх задовольнити в повному обсязі, визнати за нею право власності на спадкове майно після померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2, а саме на гараж НОМЕР_1, АДРЕСА_1

          Представник відповідача на початку судового розгляду справи пояснив, що не заперечує щодо задоволення позовних вимог позивачки, її чоловік дійсно був членом ГК «Вигурівщина», за гараж НОМЕР_1 пайовий внесок сплачено у повному обсязі. В подальшому на адресу Деснянського районного суду м. Києва від представника відповідача надійшла заява, у якій останній просив в подальшому розгляд справи проводити у відсутність представника відповідача.

          Вислухавши пояснення позивачки, представника відповідача, вивчивши письмові матеріали справи, суд приходить до висновку, що позовні вимоги ОСОБА_1 підлягають задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

          Відповідно до ч. 4 ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

          Судом встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1, перебували у шлюбі з 11 січня 1975 року (а.с.5), а ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_2 (а.с. 6).

          Після його смерті відкрилась спадщина на гаражний бокс НОМЕР_1, АДРЕСА_1

         

          Через деякий час після смерті ОСОБА_2 позивачка ОСОБА_1 звернулася до Хмільницької районної державної нотаріальної контори Вінницької області з заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом на гараж НОМЕР_1, АДРЕСА_1, але постановою від 06.04.2012 року їй було відмовлено у вчиненні нотаріальної дії через відсутність правовстановлюючого документу на гараж.

          Як встановлено при розгляді справи, була заведена спадкова справа після смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 З заяв ОСОБА_3, ОСОБА_4 - доньок померлого вбачається, що останні від спадщини, що залишилась після смерті їх батька ОСОБА_2 - відмовились.

          Судом встановлено, що ОСОБА_2 був членом ГК «Вигурівщина», ним 02.04.1989 року повністю сплачені всі пайові внески за гаражний бокс у розмірі 1.550 руб., що підтверджується відповідною довідкою ГК. Але правовстановлюючий документ на спірний гаражний бокс померлий ОСОБА_2 не отримав.

          У звязку із відсутністю правовстановлюючого документу позивачка ОСОБА_1 не має можливості отримати свідоцтво про право на спадщину за законом і оформити відповідним чином всі документи, у звязку з чим і звернулася до суду.

          Відповідно до ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

          Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її, як це передбачено ч. 1 ст. 1268 ЦК України.

          Відповідно до ст. 1269 ЦК України спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини.

          Аналізуючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги ОСОБА_1 підлягають задоволенню в повному обсязі, оскільки факт належності спірного гаражного босу померлому знайшов своє підтвердження в судовому засіданні, а тому позов ОСОБА_1 є підставним та обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10, 15, 60, 174, 212-215 ЦПК України, ст. ст. 328, 1216, 1233, 1268, 1269, 1270, 1272 ЦК України, -

ВИРІШИВ:

          Позовні вимоги ОСОБА_1 - задовольнити.

          Визнати за ОСОБА_1 право власності на гаражний бокс НОМЕР_1, АДРЕСА_1 в порядку спадкування.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва протягом 10 днів з дня проголошення.

          Головуючий:

РЕШЕНИЕ
именем Украины
03.07.2012
Деснянский районный суд г. Киева в составе:
председательствующего - судьи - Сенюти В.А.
при секретаре - Буцко М.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Киеве гражданское дело по иску ОСОБА_1 к гаражным кооперативом «Вигуровщина» о признании права собственности на гараж в порядке наследования, -
УСТАНОВИЛ:
          Истица ОСОБА_1 обратился в суд с иском к ответчику ГК «Выгуровщина» о признании права собственности на гараж в порядке наследования, мотивируя свои требования тем, что ИНФОРМАЦИЯ_1 умер ее муж - ОСОБА_2, с которым она состояла в браке с 1975 года. После смерти мужа, истица обратилась как наследник по закону в нотариальную контору Винницкой области с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на гараж, однако нотариус отказал в связи с тем, что у истицы отсутствуют правоустанавливающие документы о принадлежности этого имущества наследодателю и выписки из реестра прав собственности на недвижимое имущество. На основании изложенного она вынуждена обратиться в суд с данным иском, просит признать право собственности на наследственное имущество после умершего ИНФОРМАЦИЯ_1 ОСОБА_2, а именно на гараж НОМЕР_1, АДРЕСА_1
          В судебном заседании истица полностью поддержала свои исковые требования, просила их удовлетворить в полном объеме, признать за ней право собственности на наследственное имущество после умершего ИНФОРМАЦИЯ_1 ОСОБА_2, а именно на гараж НОМЕР_1, АДРЕСА_1
          Представитель ответчика в начале судебного разбирательства пояснил, что не возражает против удовлетворения исковых требований истицы, ее муж действительно был членом ГК «Выгуровщина», за гараж НОМЕР_1 паевой взнос уплачен в полном объеме. В дальнейшем в адрес Деснянского районного суда г. Киева от представителя ответчика поступило заявление, в котором последний просил в дальнейшем рассмотрение дела проводить в отсутствие представителя ответчика.
          Выслушав объяснения истца, представителя ответчика, изучив письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования ОСОБА_1 подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.
          Согласно ч. 4 ст. 174 ГПК Украины в случае признания ответчиком иска суд при наличии для того законных оснований принимает решение об удовлетворении иска.
          Судом установлено, что ОСОБА_2 и ОСОБА_1, состоящих в браке с 11 января 1975 года (а.с.5), а ИНФОРМАЦИЯ_1 умер ОСОБА_2 (а.с. 6).
          После его смерти открылось наследство на гаражный бокс НОМЕР_1, АДРЕСА_1
          
          Через некоторое время после смерти ОСОБА_2 истица ОСОБА_1 обратилась к Хмельницкой районной государственной нотариальной конторы Винницкой области с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на гараж НОМЕР_1, АДРЕСА_1, но постановлением от 06.04.2012 года ей было отказано в совершении нотариального действия из-за отсутствия правоустанавливающего документа на гараж.
          Как установлено при рассмотрении дела, было заведено наследственное дело после смерти ИНФОРМАЦИЯ_1 ОСОБА_2 С заявлений ОСОБА_3, ОСОБА_4 - дочерей умершего усматривается, что последние от наследства, оставшегося после смерти их отца ОСОБА_2 - отказались.
          Судом установлено, что ОСОБА_2 был членом ГК «Выгуровщина», им 02.04.1989 года полностью оплачены все паевые взносы за гаражный бокс в размере 1.550 руб., Что подтверждается соответствующей справкой ГК. Но правоустанавливающий документ на спорный гаражный бокс умерший ОСОБА_2 не получил.
          В связи с отсутствием правоустанавливающего документа истица ОСОБА_1 не имеет возможности получить свидетельство о праве на наследство по закону и оформить соответствующим образом все документы, в связи с чем и обратилась в суд.
          Согласно ст. 328 ГК Украины право собственности приобретается на основаниях, не запрещенных законом, в частности из сделок. Право собственности считается приобретенным правомерно, если иное прямо не вытекает из закона или незаконность приобретения права собственности не установлена судом.
          Наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его, как это предусмотрено ч. 1 ст. 1268 ГК Украины.
          Согласно ст. 1269 ГК Украины наследник, который желает принять наследство, но на время открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем, должен подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства.
          Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования ОСОБА_1 подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку факт принадлежности спорного гаражного босу умершему нашел свое подтверждение в судебном заседании, а потому иск ОСОБА_1 является подставным и обоснованным.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 10, 15, 60, 174, 212-215 ГПК Украины, ст. ст. 328, 1216, 1233, 1268, 1269, 1270, 1272 ГК Украины, -
РЕШИЛ:
          Исковые требования ОСОБА_1 - удовлетворить.
          Признать ОСОБА_1 право собственности на гаражный бокс НОМЕР_1, АДРЕСА_1 в порядке наследования.
Решение может быть обжаловано в апелляционный суд г. Киева через Печерский районный суд Киева в течение 10 дней со дня провозглашения.
          Председательствующий:

 

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×