Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Суббота, 29 Декабрь 2012 20:42

Про визнання права власності

Оцените материал
(2 голосов)

Согласно ст. 1261 ГК Украины в первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя в том числе зачатые при жизни наследодателя и рождении после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители.

РІШЕННЯ

іменем України

01.11.2012

Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді                Шевчук О.П.

при секретарі  -                         Бойко Т.О.,

розглянувши  у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, 3 - тя особа: Головне управління юстиції у м. Києві про визнання права власності,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась позивач та просить визнати за нею право власності на квартиру АДРЕСА_1.

Свої вимоги позивач мотивує тим, що під час перебування в шлюбі її чоловік був прийнятий до членів ЖБК «Річковий - 1» на підставі рішення загальних зборів членів ЖБК «Річковий -1» та виданий ордер на вищезазначену квартиру.

ІНФОРМАЦІЯ_3 чоловік позивача ОСОБА_4 помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть (а.с.14) за ним відкрилась спадщина за законом.

ОСОБА_1 зазначає, що весь пайовий внесок  за спірну квартиру нею та її покійним чоловіком сплачено в повному обсязі за час їхнього шлюбу.

Відповідачі по справі які є спадкоємцями першої черги за законом відмовились від своїх часток у спадщині на її користь.

ОСОБА_1 звернувшись до нотаріальної контори з заявою видати їй свідоцтво про право на спадщину їй було відмовлено, оскільки до спадкової справи не додано документів, що підтверджують право власності померлого на квартиру ( а.с.8)

          Позивач просить суд визнати за нею право власності на  ? кватиру як за дружиною померлого та ? частину квартири як за законом після померлого чоловіка.

         

          ОСОБА_1 в судовому засіданні позов підтримала та просила  задовольнити його в повному обсязі.

          Відповідачі по справі в судовому засіданні проти задоволення позову не заперечували.

          Представник Головного управління юстиції у м. Києві в судове засідання не з'явився про день та час слухання справи повідомлявся, причини неявки не повідомив.

          Заслухавши пояснення позивача, відповідачів, оглянувши матеріали справи суд вважає позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

         

          В судовому засіданні було встановлено, що 30 грудня 1979 року позивач зареєструвала шлюб з ОСОБА_4 (а.с.15)

          Від шлюбу у них народилось двоє дітей - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, що є відповідачами про справі.( а.с.6)

          Рішенням загальних зборів ЖБК «Річковий -1» чоловік позивача був прийнятий до членів ЖБК «Річковий-1» та згідно ордеру №077576 серія Ж від 18.07.1989 року йому була надана трьох кімнатна квартира АДРЕСА_1 (а.с.11)

          Частиною 3 ст. 384 ЦК України передбачено, що у разів викупу квартири член житлово-будівельного (житлового) кооперативу стає її власником.

Крім того ст.. 15 ЗУ «Про власність» від 7 лютого 1991 року

N 697-XII, який діяв на час сплати паєнакопичення, передбачено, що член  житлового,  житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого кооперативу або товариства, який повністю вніс свій пайовий внесок за квартиру, дачу,  гараж,  іншу  будівлю  або  приміщення, надані йому в користування, набуває права власності на це майно.

           Довідка № 104 ЖБК «Річковий - 1» від 21.08.2012 року підтверджує сплату ОСОБА_4  суми пайового внеску за квартиру станом на 01.04.1992 року в розмірі 14559 крб.06 коп. ( а.с.10)

          Відповідно ч.1 ст. 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності.

          Враховуючи вище викладене, суд вважає правильним позов в частині визнання права власності на ? частину квартири, як на майно набуте подружжям за час шлюбу задовольнити.

          Відповідно до ст.. 1261 ЦК України у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народженні після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьків.

          ОСОБА_2, ОСОБА_3, що є відповідачами по справі, в судовому засіданні не заперечували проти того, щоб їх мати - позивач по справі ОСОБА_1 прийняла спадщину -  квартиру АДРЕСА_1 за померлим батьком.

Частиною 1 статті 61 ЦПК України встановлено, що обставини, визнані сторонами  та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню.

Відповідно ч. 4 ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.  Якщо  визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову в прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

Визнання позову відповідачами не суперечить закону, не порушує права, свободи чи інтереси позивача  та інших осіб, а тому може бути прийняте судом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10,60,88,213-215 ЦПК України, ст..ст. 1216, 1261, 1270, ч. 3 ст. 384 ЦК України, ст.. 15 ЗУ «Про власність» від 7 лютого 1991 року

N 697-XII

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

Визнати за ОСОБА_1 право власності на ? частину квартири АДРЕСА_1, як на майно набуте подружжям в період шлюбу.

Визнати за ОСОБА_1  право власності на ?? частину  квартиру АДРЕСА_1 в порядку спадкування за законом після померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4.

Рішення може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення.

Суддя  :

РЕШЕНИЕ
именем Украины
01.11.2012
Деснянский районный суд г. Киева в составе:
председательствующего - судьи Шевчук А.П.
при секретаре - Бойко Т.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Киеве гражданское дело по иску ОСОБА_1 к ОСОБА_2, ОСОБА_3, 3 - я лицо: Главное управление юстиции в г. Киеве о признании права собственности, -
В С Т А Н О В И В:
В суд обратилась истец и просит признать за ней право собственности на квартиру АДРЕСА_1.
Свои требования истец мотивирует тем, что во время пребывания в браке муж был принят в члены ЖСК «Речной - 1» на основании решения общего собрания членов ЖСК «Речной -1» и выдан ордер на вышеупомянутую квартиру.
ИНФОРМАЦИЯ_3 человек истца ОСОБА_4 умер, что подтверждается свидетельством о смерти (а.с.14) за ним открылась наследство по закону.
ОСОБА_1 отмечает, что весь паевой взнос за спорную квартиру ней и ее покойным мужем уплачены в полном объеме за время их брака.
Ответчики по делу которые являются наследниками первой очереди по закону отказались от своих долей в наследстве в ее пользу.
ОСОБА_1 обратившись в нотариальную контору с заявлением выдать ей свидетельство о праве на наследство ей было отказано, поскольку к наследственному делу не приложены документы, подтверждающие право собственности умершего на квартиру (а.с.8)
          Истец просит суд признать за ней право собственности на? квартире как за женой умершего и? часть квартиры как по закону после умершего мужа.
          
          ОСОБА_1 в судебном заседании иск поддержала и просила удовлетворить его в полном объеме.
          Ответчики по делу в судебном заседании против удовлетворения иска не возражали.
          Представитель Главного управления юстиции в г. Киеве в судебное заседание не явился о дне и времени слушания дела сообщалось, причины неявки не сообщил.
          Заслушав пояснения истца, ответчиков, осмотрев материалы дела суд считает иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
          
          В судебном заседании было установлено, что 30 декабря 1979 истец зарегистрировала брак с ОСОБА_4 (а.с.15)
          От брака у них родилось двое детей - ОСОБА_3 ИНФОРМАЦИЯ_1 и ОСОБА_2 ИНФОРМАЦИЯ_2, что являются ответчиками о деле. (А.с.6)
          Решением общего собрания ЖСК «Речной -1» человек истца был принят в члены ЖСК «Речной-1» и согласно ордеру № 077576 серия Ж от 18.07.1989 года ему была оказана трех комнатная квартира АДРЕСА_1 (а.с.11)
          Частью 3 ст. 384 ГК Украины предусмотрено, что в раз выкупа квартиры член жилищно-строительного (жилищного) кооператива становится ее владельцем.
Кроме того ст .. 15 ЗУ «О собственности» от 7 февраля 1991
N 697-XII, который действовал на момент уплаты паенакопичення, предусмотрено, что член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или другого кооператива или товарищества, который полностью внес свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное строение или помещение, предоставленные ему в пользование, приобретает право собственности на это имущество.
           Справка № 104 ЖСК «Речной - 1» от 21.08.2012 года подтверждает уплату ОСОБА_4 суммы паевого взноса за квартиру состоянию на 01.04.1992 года в размере 14559 крб.06 коп. (А.с.10)
          Согласно ч.1 ст. 60 СК Украины имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности.
          Учитывая вышеизложенное, суд считает правильным иск в части признания права собственности на? часть квартиры, как на имущество приобретенное супругами за время брака удовлетворить.
          Согласно ст .. 1261 ГК Украины в первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя в том числе зачатые при жизни наследодателя и рождении после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родителей.
          ОСОБА_2, ОСОБА_3, что являются ответчиками по делу, в судебном заседании не возражали против того, чтобы их иметь - истец по делу ОСОБА_1 приняла наследство - квартиру АДРЕСА_1 за умершим отцом.
Частью 1 статьи 61 ГПК Украины установлено, что обстоятельства, признанные сторонами и другими лицами, участвующими в деле, не подлежат доказыванию.
Согласно ч. 4 ст. 174 ГПК Украины в случае признания ответчиком иска суд при наличии для того законных оснований принимает решение об удовлетворении иска. Если признание ответчиком иска противоречит закону или нарушает права, свободы или интересы других лиц, суд выносит определение об отказе в принятии признания ответчиком иска и продолжает судебное разбирательство.
Признание иска ответчиками не противоречит закону, не нарушает права, свободы или интересы истца и других лиц, а потому может быть принято судом.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 10,60,88,213-215 ГПК Украины, ст .. ст. 1216, 1261, 1270, ч. 3 ст. 384 ГК Украины, ст .. 15 ЗУ «О собственности» от 7 февраля 1991
N 697-XII
В Р Е Ш И В:
Иск удовлетворить.
Признать ОСОБА_1 право собственности на? часть квартиры АДРЕСА_1, как на имущество приобретенное супругами в период брака.
Признать ОСОБА_1 право собственности на? часть квартиру АДРЕСА_1 в порядке наследования по закону после умершего ИНФОРМАЦИЯ_3 ОСОБА_4.
Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в течение десяти дней со дня его провозглашения.
Судья:

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×