Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Вторник, 12 Февраль 2013 05:18

Клопотання про вчинення слідчих дій

Оцените материал
(6 голосов)

Постановою Броварського міськрайонного суду від 30 січня 2013 року визнано перевищення сільським головою с.Семиполки Василенком М.П., повноважень, наданих ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо визначення генерального плану та іншої містобудівної документації с.Семиполки з обмеженим доступом. Тобто факт протиправності та перевищення повноважень сільським головою встановлено в порядку адміністративного судочинства судом.

СВ Броварського МВ ГУ МВС України

слідча ст. л-т міліції

кримінальне провадження № 42012100130000013

 Кізіми Ігоря Віталійовича

02090, м. Київ, вул. Празька, 3

096-545-40-33

utk2012Аbigmir.net

 

Клопотання

про вчинення слідчих дій

Постановою Броварського міськрайонного суду від 30 січня 2013 року визнано перевищення сільським головою с.Семиполки Василенком М.П., повноважень, наданих ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо визначення генерального плану та іншої містобудівної документації с.Семиполки з обмеженим доступом. Тобто факт протиправності та перевищення повноважень сільським головою встановлено в порядку адміністративного судочинства судом.

Вчинив протиправну дію сільський голова 22 липня 2011 року, а саме почав вчинення злочину з приховування земельних ділянок від громадськості з наміром протиправного їх розподілення між «своїми» людьми.

Враховуючи вказане та необхідність перевірити факти протиправних відчужень земельних ділянок є необхідність встановити: 1) скільки земельних ділянок було рішеннями сільської ради відчужено з комунальної власності протягом часу з 22.07.2011 до 30.01.2013 року (копії рішень приєднати до матеріалів кримінального провадження);


2) кому сільська рада здійснила таке відчуження та чи пов’язані такі особи з с.Семиполки (працюють, проживають самі, батьки тощо);

3) допитати всіх осіб, які рішеннями сільської ради у зазначений період отримали земельні ділянки, проте не пов’язані з с. Семиполки щодо набуття ними у власність земельних ділянок та намірів щодо їх використання;

4) з’ясувати скільки з осіб, що отримали земельні ділянки у власність протягом часу з 22.07.2011 до 30.01.2013 року вже продали земельні ділянки та виставили їх на продаж та допитати їх про мотиви таких дій.

Відповідно ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин - надсилається їй.

Вчинення зазначених слідчих дій допоможе підтвердити факти відчуження земельних ділянок сільським головою протиправно для визначеного кола осіб, які відразу ж, нічого не будуючи, не саджаючи, вирішили їх відчужити з метою отримати гроші, тобто не для тієї мети з якою отримали їх. Також вчинення зазначених дій допоможе виявити «підставних осіб», тобто осіб на яких фіктивно оформлено земельні ділянки.

 

Враховуючи вказане та керуючись ст. 220 КПК України

 

ПРОШУ:

- допитати сільського голову скільки земельних ділянок було рішеннями сільської ради відчужено з комунальної власності протягом часу з 22.07.2011 до 30.01.2013 року;

- допитати депутатів щодо цих рішень, оскільки є підозри що сільський голова деякі рішення проводив особисто, тобто депутати про ці рішення навіть не знають;

- оглянути копії зазначених рішень  та приєднати до матеріалів кримінального провадження;

- допитати осіб, які рішеннями сільської ради у зазначений період отримали земельні ділянки, проте особисто не пов’язані з с. Семиполки про підстави набуття та намір щодо використання отриманих земельних ділянок, а також допитати чи не виставили вони земельні ділянки на продаж та чи не продали вже їх, а також з’ясувати причини, мотиви таких дій;

- приєднати це клопотання до матеріалів справи.

 

Додаток: копія рішення Броварського міськрайонного суду від 30.01.2013 року.

                  

              11.02.2013                                                                                                Кізіма І.В.


СВ Броварского ГО ГУ МВД Украины

следственная ст. л-т милиции

уголовное производство № 42012100130000013

 
Кизим Игоря Витальевича

02090, г. Киев, ул. Пражская, 3

096-545-40-33

utk2012Аbigmir.net

 

Ходатайство

о совершении следственных действий

Постановлением Броварского горрайонного суда от 30 января 2013 признан превышение сельским головой с.Семиполкы Василенко М.П., полномочий, предоставленных ЗУ «О местном самоуправлении в Украине» относительно определения генерального плана и другой градостроительной документации с.Семиполкы с ограниченным доступом. То есть факт противоправности и превышение полномочий сельским головой установлено в порядке административного судопроизводства судом.

Совершил противоправное действие сельский головы 22 июля 2011 года, а именно начал совершения преступления по сокрытию земельных участков от общественности с намерением противоправного их распределение между «своими» людьми.

Учитывая указанное и необходимость проверить факты противоправных отчуждений земельных участков является необходимость установить: 1) сколько земельных участков было решениями сельского совета отчуждено из коммунальной собственности в течение времени с 22.07.2011 до 30.01.2013 года (копии решений присоединить к материалам уголовного производства);


2) кому сельский совет осуществил такое отчуждение и связаны такие лица с с.Семиполкы (работают, проживают сами, родители и т.п.);

3) допросить всех лиц, решениями сельского совета в указанный период получили земельные участки, но не связаны с с. Семиполки относительно приобретения ими в собственность земельных участков и намерений по их использованию;

4) выяснить сколько из лиц, получивших земельные участки в собственность в течение времени с 22.07.2011 до 30.01.2013 года уже продали земельные участки и выставили их на продажу и допросить их о мотивах таких действий.

Согласно ст. 220 УПК Украины ходатайства стороны защиты, потерпевшего и его представителя или законного представителя о выполнении каких-либо процессуальных действий следователь, прокурор обязаны рассмотреть в срок не более трех дней с момента подачи и удовлетворить их при наличии соответствующих оснований. О результатах рассмотрения ходатайства сообщается лицу, заявившая ходатайство. О полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства выносится мотивированное постановление, копия которого вручается лицу, заявившая ходатайство, а в случае невозможности вручения по объективным причинам - направляется ей.

Совершение указанных следственных действий поможет подтвердить факты отчуждения земельных участков сельским головой противоправно для определенного круга лиц, которые сразу же, ничего не строя, не сажая, решили их отчуждение с целью получить деньги, то есть не для той цели которой получили их. Также совершение указанных действий поможет выявить «подставных лиц», то есть лиц, на которых фиктивно оформлены земельные участки.

 

Учитывая указанное и руководствуясь ст. 220 УПК Украины

 

ПРОШУ:

- Допросить сельского голову сколько земельных участков было решениями сельского совета отчуждено из коммунальной собственности в течение времени с 22.07.2011 до 30.01.2013 года;

- Допросить депутатов относительно этих решений, поскольку есть подозрения что сельский председатель некоторые решения проводил лично, есть депутаты об этих решениях даже не знают;

- Осмотреть копии указанных решений и присоединить к материалам уголовного производства;

- Допросить лиц, решениями сельского совета в указанный период получили земельные участки, однако лично не связаны с с. Семиполки об основаниях приобретения и намерение использования полученных земельных участков, а также допросить или не выставили они земельные участки на продажу да не продали уже их, а также выяснить причины, мотивы таких действий;

- Присоединить это ходатайство к материалам дела.

 

Приложение: копия решения Броварского горрайонного суда от 30.01.2013 года.

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×