Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Пятница, 15 Февраль 2013 13:55

Заява до Генеральної прокуратури України

Оцените материал
(4 голосов)

Згідно ст. 382 ЦК України власникам квартир у дво- або багатоквартирному будинку належать на праві сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку. Розмір частки у майні будинку кожного співвласника визначається для кожного з них пропорційно розміру квартири, яка є їхньою власністю.

На підставі цього я неодноразово листами від 03.05.2012 року, 09.04.2012 року, 10.12.2012 року домагався з’ясувати для себе яким чином я, співвласник допоміжних приміщень будинку, в якому проживаю, можу отримати частину підвалу для власного користування. У відповідях мені вказували то на те, що я не можу отримати згоди у інших співвласників, оскільки майно є у спільній власності, то на те, що майно здано в оренду.

Найкричущим є те, що Дніпровська РДА ввела в мене в оману, водила весь цей час за носа, що майно, яке є нашим, вже не належить нам.

При цьому кошти за оренду підвальних приміщень спрямовуються не на потреби будинку, зокрема, генеральний ремонт, передбачений технічною документацію не проводиться.

Відповідаючи на моє звернення від 10.12.2012 року Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація повідомила, що згідно рішення Київської міської ради № 208/1642 від 27 грудня 2001 р. «Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва» та додатку до нього підвальне приміщення буд. № 3 по вул. Празька у м. Києві перейшло у комунальну власність.

Вказане є протиправним, оскільки прямо суперечить ст. 382 ЦК України.

Велика кількість мешканців Києва на даний час, через звернення до судів (в основному після створення ОСББ) повернули свої підвали у спільну сумісну власність. Таким є зокрема, рішення Господарського суду м. Києва від 22 травня 2009 р. № 38/131 за позовом Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Межигірська 5», де суд прямо вказав, що згідно з частинами 2, 3 ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою. Допоміжні приміщення (кладові, сараї і т. ін.) передаються у власність квартиронаймачів безоплатно й окремо приватизації не підлягають.

Мешканці нашого будинку такого зробити не зможуть позаяк ОСББ створювати не збираються, а інший механізм вираження колективної волі у законодавстві з порушеного питання не передбачено.

Окрім того, в нашому будинку мешкає багато людей похилого віку, багато з яких вже повмирали. Спадкоємці до цього часу не приймають спадщину, оскільки, очевидно, перебувають у судових спорах між собою.

Як результат, мешканці нашого будинку не можуть самостійно звернутися до суду з вимогою повернути підвальне приміщення у свою власність.

Відповідно ст. 45 ЦПК, 36-1 ЗУ «Про прокуратуру» прокурор має право представляти тих громадян в суді, які не мають можливості представити себе.

Окрім цього, органи прокуратури (ст. 6 ЗУ «Про прокуратуру»)  вживають заходів до усунення порушень закону, від  кого  б вони не  виходили,  поновлення  порушених  прав  і  притягнення  у встановленому  законом  порядку  до  відповідальності  осіб, які допустили ці порушення.

Враховуючи вказане та керуючись ст.ст. 6, 36-1 ЗУ «Про прокуратуру»

 

ПРОШУ:

вжити всіх передбачених законодавством заходів спрямованих на відновлення становища, яке існувало до порушення права, а саме повернути допоможне приміщення (підвальне) у буд. № 3 по вул. Празька у м. Києві у спільну власність власників квартир багатоквартирного будинку.

 

Додаток: копія заяви від 10.12.2012 року.

 

         15.02.2013

Согласно ст. 382 ГК Украины владельцам квартир в двух-или многоквартирном доме принадлежат на праве совместной собственности помещения общего пользования, опорные конструкции дома, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры, а также сооружения, здания, предназначенные для обеспечения потребностей всех владельцев квартир, а также владельцев нежилых помещений, расположенных в жилом доме. Размер доли в имуществе дома каждого совладельца определяется для каждого из них пропорционально размеру квартиры, которая является их собственностью.

На основании этого я неоднократно письмами от 03.05.2012 года, 09.04.2012 года, 10.12.2012 года добивался выяснить для себя каким образом я, совладелец вспомогательных помещений дома, в котором проживаю, могу получить часть подвала для личного пользования. В ответах мне указывали то на то, что я не могу получить согласия в других совладельцев, поскольку имущество находится в совместной собственности, то на то, что имущество сдано в аренду.

Найкричущим является то, что Днепровская РГА ввела в меня в заблуждение, водила все это время за нос, что имущество, которое является нашим, уже не принадлежит нам.

При этом средства за аренду подвальных помещений направляются не на нужды дома, в частности, генеральный ремонт, предусмотренный технической документацией не проводится.

Отвечая на мое обращение от 10.12.2012 года Днепровская районная в г. Киеве государственная администрация сообщила, что согласно решению Киевского городского совета № 208/1642 от 27 декабря 2001 г. «О формировании коммунальной собственности территориальных общин районов города Киева» и приложения к нему подвальное помещение д.. № 3 по ул. Пражская в Киеве перешло в коммунальную собственность.

Указанное является противоправным, поскольку прямо противоречит ст. 382 ГК Украины.

Большое количество жителей Киева в настоящее время, через обращения в суды (в основном после создания ОСМД) вернули свои подвалы в общую совместную собственность. Таков частности, решение Хозяйственного суда г. Киева от 22 мая 2009 г. № 38/131 по иску Объединение совладельцев многоквартирного дома «Межигорская 5», где суд прямо указал, что согласно ч. 2, 3 ст. 10 Закона Украины «О приватизации государственного жилищного фонда" собственники квартир многоквартирных домов являются совладельцами вспомогательных помещений дома, технического оборудования, элементов внешнего благоустройства. Вспомогательные помещения (кладовые, сараи и т.п..) Передаются в собственность квартиросъемщиков бесплатно и отдельно приватизации не подлежат.

Жители нашего дома такого сделать не смогут так ОСМД создавать не собираются, а другой механизм выражения коллективной воли в законодательстве по затронутому вопросу не предусмотрено.

Кроме того, в нашем доме живет много пожилых людей, многие из которых уже умерли. Наследники до сих пор не принимают наследство, поскольку, очевидно, находятся в судебных спорах между собой.

Как результат, жители нашего дома не могут самостоятельно обратиться в суд с требованием вернуть подвальное помещение в свою собственность.

Согласно ст. 45 ГПК, 36-1 ЗУ «О прокуратуре» прокурор имеет право представлять тех граждан в суде, которые не имеют возможности представить себя.

Кроме этого, органы прокуратуры (ст. 6 Закона «О прокуратуре») принимают меры к устранению нарушений закона, от кого бы они не исходили, восстановлению нарушенных прав и привлечению в установленном законом порядке к ответственности лиц, допустивших эти нарушения.

Учитывая указанное и руководствуясь ст.ст. 6, 36-1 ЗУ «О прокуратуре»

 

ПРОШУ:

принять все предусмотренные законодательством меры направленных на восстановление положения, существовавшего до нарушения права, а именно вернуть вспомогательные помещения (подвальное) в д. № 3 по ул. Пражская в Киеве в общую собственность владельцев квартир многоквартирного дома.

 

Приложение: копия заявления от 10.12.2012 года.

 
         
15.02.2013

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×