Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Воскресенье, 17 Февраль 2013 17:57

Заява про витребування доказів до Дніпровського районного суду м.Києва

Оцените материал
(12 голосов)

Маючи намір самостійно отримати дану інформацію позивач подавав запит від 17.01.2013 року, а листом від 28.01.2013 року отримав відмову у наданні запитуваної інформації (копії додаються). Отже, самостійно дану інформацію позивач не зможе отримати, а відтак суд ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ сприяти позивачу у такому випадку.

Відповідно ст.ст. 133, 134, 137 ЦПК України прошу витребувати у комунального підприємства по утриманню житлового господарства Дніпровського  району  м. Києва, технічну документацію постійного зберігання на будинок № 3 по вул. Празька у м. Києві, а саме:

 

1) технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 3 по вул. Празька у м. Києві;

2) проектно-кошторисну  документацію житлового будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві;

3) акти державної  комісії  про  приймання  жилого  будинку  № 3 по вул. Празька у м. Києві в експлуатацію; 

4) паспорт ліфтового господарства під’їзду № 6 будинку  № 3 по вул. Празька у м. Києві;

5) акти приймання-передачі жилого будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві  при всіх змінах його власника чи балансоутримувачів;

6) кошториси, описи робіт на поточний і капітальний ремонт будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві;

7) акти технічних оглядів та журналів заявок жителів.

 

Ці докази мають бути у відповідача згідно його відповіді від 28.01.2013 року (додається).

Цей доказ та його дослідження надасть змогу з’ясувати фактичний стан під’їзду № 6 та будинку взагалі, періодичність проведення капітальних та поточних ремонтів, а відтак з’ясувати обґрунтованість позовних вимог.

А саме:

1) технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 3 по вул. Празька у м. Києві надасть змогу встановити строки та черговість проведення поточних та капітальних ремонтів;

2) проектно-кошторисна  документація житлового будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві надасть змогу з’ясувати факти виконання передбачених технічною документацією ремонтних робіт, витрачені на них матеріали та кошти;

3) акт державної  комісії  про  приймання  жилого  будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві в експлуатацію надасть змогу встановити час введення жилого будинку (його черги) в експлуатацію для можливості встановлення потреби у проведені ремонту як поточного, так і генерального; 

4) паспорт ліфтового господарства під’їзду № 6 будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві надасть змогу встановити придатність ліфта до експлуатації;

5) акт  приймання-передачі жилого будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві  при всіх змінах його власника чи балансоутримувачів надасть змогу з’ясувати вину відповідача-1 та відповідача-2 у невиконанні планових, поточних та генеральних ремонтів;

6) кошториси, описи робіт на поточний і капітальний ремонт будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві нададуть змогу встановити чи були (в разі їх проведення) ремонти проведені в повному обсязі;

7) акти технічних оглядів та журналів заявок жителів нададуть змогу з’ясувати всі огріхи які вимагали ремонту та факт проведення їх ремонту.

 

Маючи намір самостійно отримати дану інформацію позивач подавав запит від 17.01.2013 року, а листом від 28.01.2013 року отримав відмову у наданні запитуваної інформації (копії додаються). Отже, самостійно дану інформацію позивач не зможе отримати, а відтак суд ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ сприяти позивачу у такому випадку.

Враховуючи вказане та керуючись ст.ст. 133, 134, 137 ЦПК України

 

ПРОШУ:

 

- витребувати зазначені в цій заяві докази в оригіналах та копіях, завірених належним чином, оглянути оригінали в судовому засіданні за участю позивача, а копії приєднати до матеріалів справи;

- цю заяву розглянути 19.02.2013 року без участі позивача, повідомити про результат розгляду письмово та запросити позивача на наступне судове засідання.

                      

Додаток: копія запиту на інформацію від 17.01.2013 року; копія відповіді від 28.01.2013 року.

 

                     18.02.2012 року  

Согласно ст.ст. 133, 134, 137 ГПК Украины прошу истребовать у коммунального предприятия по содержанию жилищного хозяйства Днепровского района г. Киева, техническую документацию постоянного хранения на дом № 3 по ул. Пражская в Киеве, а именно:

 

1) технический паспорт на квартирный (многоэтажный) жилой дом № 3 по ул. Пражская в г. Киеве;

2) проектно-сметную документацию жилого дома № 3 по ул. Пражская в г. Киеве;

3) акты государственной комиссии о приемке жилого дома № 3 по ул. Пражская в Киеве в эксплуатацию;

4) паспорт лифтового хозяйства подъезда № 6 дома № 3 по ул. Пражская в г. Киеве;

5) акты приема-передачи жилого дома № 3 по ул. Пражская в Киеве при всех изменениях его владельца или балансодержателей;

6) сметы, описания работ на текущий и капитальный ремонт дома № 3 по ул. Пражская в г. Киеве;

7) акты технических осмотров и журналов заявок жителей.

 

Эти доказательства должны быть у ответчика согласно его ответа от 28.01.2013 года (прилагается).

Это доказательство и его исследования позволит выяснить фактическое состояние подъезда № 6 и дома вообще, периодичность проведения капитальных и текущих ремонтов, а затем выяснить обоснованность исковых требований.

А именно:

1) технический паспорт на квартирный (многоэтажный) жилой дом № 3 по ул. Пражская в Киеве позволит установить сроки и очередность проведения текущих и капитальных ремонтов;

2) проектно-сметная документация жилого дома № 3 по ул. Пражская в Киеве позволит выяснить факты выполнения предусмотренных технической документацией ремонтных работ, потраченные на них материалы и средства;

3) акт государственной комиссии о приемке жилого дома № 3 по ул. Пражская в Киеве в эксплуатацию позволит установить время введения жилого дома (его очереди) в эксплуатацию для возможности установления потребности в проведении ремонта как текущего, так и генерального;

4) паспорт лифтового хозяйства подъезда № 6 дома № 3 по ул. Пражская в Киеве позволит установить пригодность лифта в эксплуатацию;

5) акт приема-передачи жилого дома № 3 по ул. Пражская в Киеве при всех изменениях его владельца или балансодержателей позволит выяснить вину ответчика-1 и ответчика-2 в невыполнении плановых, текущих и генеральных ремонтов;

6) сметы, описания работ на текущий и капитальный ремонт дома № 3 по ул. Пражская в Киеве предоставят возможность установить были (в случае их проведения) ремонты проведены в полном объеме;

7) акты технических осмотров и журналов заявок жителей предоставят возможность выяснить все огрехи которые требовали ремонта и факт проведения их ремонта.

 

Намереваясь самостоятельно получить данную информацию истец подавал запрос от 17.01.2013 года, а письмом от 28.01.2013 года получил отказ в предоставлении запрашиваемой информации (копии прилагаются). Следовательно, самостоятельно данную информацию истец не сможет получить, а затем суд ОБЯЗАН способствовать истцу в таком случае.

Учитывая указанное и руководствуясь ст.ст. 133, 134, 137 ГПК Украины

 

ПРОШУ:

 

- Истребовать указанные в заявлении доказательства в оригиналах и копиях, заверенных надлежащим образом, осмотреть оригиналы в судебном заседании с участием истца, а копии присоединить к материалам дела;

- Это заявление рассмотреть 19.02.2013 года без участия истца, сообщить о результате рассмотрения письменно и пригласить истца на следующее судебное заседание.

                      

Приложение: копия запроса на информацию от 17.01.2013 года, копия ответа от 28.01.2013 года.

 
                     
18.02.2012 года
                                                                             

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×