Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Четверг, 21 Март 2013 00:27

Позовна заява про захист права споживача на інформацію

Оцените материал
(7 голосов)

 Згідно положень ст. 11 ЗУ «Про інформацію» кожному забезпечується  вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто. Запитувана інформація стосується безпосередньо позивача, оскільки будучи споживачем комунальних послуг позивач має право знати про періодичність проведення ремонтів будинку, фактичне їх виконання, технічний стан будинку та ступінь його зносу (амортизації) тощо. Також позивач має право впевнитися, що будинок є безпечним для життя та здоров’я.

 

 

Окружний адміністративний суд

м. Києва

 

позивач (споживач)

Кізіма Ігор Віталійович

02090, м. Київ, вул. Празька, 3

096-545-40-33

utk2012Аbigmir.net

 

 

відповідач (розпорядник інформації)

 

 

 

 

 

Згідно ч. 3 ст. 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до КАС України

 

Згідно ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» та п. 7 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» споживачі звільняються від сплати судового збору з подачі позовів, що стосуються захисту їх прав

 

Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва

02002, м. Київ, вул. Челябінська, 9-г

інші засоби зв’язку невідомі

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист права споживача на інформацію

 

17.01.2013 року Кізіма Ігор Віталійович, споживач комунальних послуг, (надалі – позивач) подав запит на інформацію до Дніпровської районної державної адміністрації в м. Києві щодо технічного стану будинку в якому він проживає.

Згаданий запит було передано за належністю розпоряднику відповідної інформації – Комунальному підприємству по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва (надалі – відповідач).

У запиті позивач просив надати належним чином завірені копії:

1) технічного паспорту на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 3 по вул. Празька у м. Києві;

2) проектно-кошторисної  документації житлового будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві;

3) актів державної  комісії  про  приймання  жилого  будинку  № 3 по вул. Празька у м. Києві в експлуатацію; 

4) паспорту ліфтового господарства під’їзду № 6 будинку  № 3 по вул. Празька у м. Києві;

5) актів  приймання-передачі жилого будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві  при всіх змінах його власника чи балансоутримувачів;

6) кошторисів, описів робіт на поточний і капітальний ремонт будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві;

7) актів технічних оглядів та журналів заявок жителів.

Згідно відповіді відповідача від 28.01.2013 року за № 64-682 у задоволені запиту відмовлено, зокрема, у зв’язку з тим, що інформацію що запитувалася розпорядник інформації не зобов’язаний оприлюднювати, а тому відсутні правові підстави для задоволення запиту на отримання інформації стосовно житлового будинку № 3 на вул. Празька у м. Києві.

Відмова відповідача у наданні інформації, що запитувалася, а саме копій технічної документації на будинок є протиправною з огляду на наступне.

Відповідно положенням ст. 4 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця).

Згідно положень ст. 11 ЗУ «Про інформацію» кожному забезпечується  вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто. Запитувана інформація стосується безпосередньо позивача, оскільки будучи споживачем комунальних послуг позивач має право знати про періодичність проведення ремонтів будинку, фактичне їх виконання, технічний стан будинку та ступінь його зносу (амортизації) тощо. Також позивач має право впевнитися, що будинок є безпечним для життя та здоров’я.

В цьому з позивачем солідарний і законодавець, оскільки ч. 4 ст. 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» вказує на те, що невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

Враховуючи вказане та керуючись ЗУ «Про захист прав споживачів», ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. ст.ст. 18, 72, 162 КАС України

  Юридичні консультації в необмеженій кількості http://ut.kiev.ua/forum/index.html
Заходь, реєструйся, запитуй і отримуй відповіді
БЕЗКОШТОВНО

ПРОШУ:

 

- визнати протиправною відмову Комунального підприємства по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва у задоволенні запиту на інформацію Кізіми Ігоря Віталійовича від 17.01.2013 року;

- зобов’язати Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва надати Кізімі Ігорю Віталійовичу належним чином завірені копії: 1) технічного паспорту на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок № 3 по вул. Празька у м. Києві; 2) проектно-кошторисної  документації житлового будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві; 3) актів державної  комісії  про  приймання  жилого  будинку  № 3 по вул. Празька у м. Києві в експлуатацію;  4) паспорту ліфтового господарства під’їзду № 6 будинку  № 3 по вул. Празька у м. Києві; 5) актів  приймання-передачі жилого будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві  при всіх змінах його власника чи балансоутримувачів; 6) кошторисів, описів робіт на поточний і капітальний ремонт будинку № 3 по вул. Празька у м. Києві; 7) актів технічних оглядів та журналів заявок жителів.

- розгляд позовної заяви провести без участі позивача, однак повідомляти позивача про вчинення кожної процесуальної дії письмово поштою;

- обов’язок доказування, у випадку заперечення проти позову, покласти на відповідача.

 

 

ДОДАТКИ:

 

1. Копія запиту на інформацію від 17.01.2013 року;

2. Копія відповіді від 28.01.2013 року;

3. Комплект (позовна заява та додатки) для відповідача.

 

 

      21.03.2013 року                                                                        Кізіма І.В.

 


Исковое заявление


17.01.2013 года Кизима Игорь Витальевич, потребитель коммунальных услуг (далее - истец) подал запрос на информацию в Днепровской районной государственной администрации в г. Киеве относительно технического состояния дома в котором он проживает.
Упомянутый запрос было передано по принадлежности распорядителю соответствующей информации - Коммунальное предприятие по содержанию жилищного хозяйства Днепровского района г. Киева (далее - ответчик).
В запросе истец просил предоставить надлежащим образом заверенные копии:
1) технический паспорт на квартирный (многоэтажный) жилой дом № 3 по ул. Пражская в г. Киеве;
2) проектно-сметной документации жилого дома № 3 по ул. Пражская в Киеве;
3) актов государственной комиссии о приемке жилого дома № 3 по ул. Пражская в Киеве в эксплуатацию;
4) паспорта лифтового хозяйства подъезда № 6 дома № 3 по ул. Пражская в г. Киеве;
5) актов приема-передачи жилого дома № 3 по ул. Пражская в Киеве при всех изменениях его владельца или балансодержателей;
6) смет, описаний работ на текущий и капитальный ремонт дома № 3 по ул. Пражская в г. Киеве;

Согласно ответу ответчика от 28.01.2013 года № 64-682 в удовлетворении запроса отказано, в частности, в связи с тем, что информацию что запрашивалась распорядитель информации не обязан публиковать, а потому отсутствуют правовые основания для удовлетворения запроса на получение информации относительно жилого дома № 3 на ул. Пражская в Киеве.
Отказ ответчика в предоставлении информации, запрашивалась, а именно копий технической документации на дом является противоправным учитывая следующее.
Согласно положениям ст. 4 ЗУ «О защите прав потребителей» потребители во время приобретения, заказа или использования продукции, которая реализуется на территории Украины, для удовлетворения своих личных потребностей имеют право на необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию о продукции, ее количестве, качестве, ассортименте, а также о ее производителе (исполнителе, продавце).
Согласно положениям ст. 11 ЗУ «Об информации» каждому обеспечивается свободный доступ к информации, касающейся его лично. Запрашиваемая информация касается непосредственно истца, поскольку будучи потребителем коммунальных услуг истец имеет право знать о периодичности проведения ремонтов дома, фактическое их выполнение, техническое состояние дома и степень его износа (амортизации) и т.д.. Также истец имеет право удостовериться, что дом является безопасным для жизни и здоровья.
В этом с истцом солидарен и законодатель, поскольку ч. 4 ст.
Учитывая указанное и руководствуясь ЗУ «О защите прав потребителей», ЗУ «Об информации», ЗУ «О доступе к публичной информации», ст.ст. ст.ст. 18, 72, 162 КАС Украины

ПРОШУ:

- Признать противоправным отказ Коммунального предприятия по содержанию жилищного хозяйства Днепровского района г. Киева в удовлетворении запроса на информацию Кизим Игоря Витальевича от 17.01.2013 года;
- Обязать Коммунальное предприятие по содержанию жилищного хозяйства Днепровского района г. Киева предоставить Кизим Игорю Витальевичу надлежащим образом заверенные копии: 1) технического паспорта на квартирный (многоэтажный) жилой дом № 3 по ул. Пражская в Киеве, 2) проектно-сметной документации жилого дома № 3 по ул. Пражская в Киеве, 3) актов государственной комиссии о приемке жилого дома № 3 по ул. Пражская в Киеве в эксплуатацию; 4) паспорта лифтового хозяйства подъезда № 6 дома № 3 по ул. Пражская в Киеве, 5) актов приема-передачи жилого дома № 3 по ул. Пражская в Киеве при всех изменениях его владельца или балансодержателей, 6) сметы, описаний работ на Текущий и капитальный ремонт дома № 3 по ул. Пражская в г. Киеве; 7) актов технического осмотра и журналов заявок жителей.

- Обязанность доказывания, в случае возражения против иска, возложить на ответчика.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копия запроса на информацию от 17.01.2013 года;
2. Копия ответа от 28.01.2013 года;
3. Комплект (исковое заявление и приложения) для ответчика.


      
21.03.2013 года Кизима И.В.

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×