Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Пятница, 17 Май 2013 11:15

Дніпровський районний суд м. Києва порушує права громадян

Оцените материал
(1 Голосовать)

Отже. Грубо порушені мої права, а саме конституційне право на безперешкодний доступ на правосуддя і розгляд справи протягом розумного строку.

Голові Дніпровського суду м.Києва

Кізіма Ігор Віталійович

02090, м. Київ, вул. Празька, 
utk2012Аbigmir.net

 

 

Скарга № 2

на протиправну бездіяльність працівників апарату суду

 

14.05.2013 року об 17.10 я звернувся в кабінет до Вашого заступника Дзюба О.А., оскільки мені повідомили, що голова суду у відпустці.

На моє питання я можна попасти на прийом по важливій нижчезазначеній справі, працівниця запитала з сусідньої з кімнати сказала, що робочий день закінчився. Я відповів, що ще не закінчився. Вона глянула на годинник і підтвердила моє зауваження.

Це означає, що працівник апарату суду за годину до закінчення робочого дня про роботу вже навіть не думає, не лише не працює.

Я звернувся після цього до помічника судді Савлук і повідомив її в про кричуще порушення моїх прав, на що вона холодно, не відволікаючи очі від монітора, повідомила мені, що в ухвалі вказано як її оскаржувати.

Я зауважив їй про те, що бажаю з’ясувати чи знаходиться взагалі моє клопотання у справі з додатком (копією оскаржуваного рішення). На це вона заявила, що беріть і знайомитися зі справами, в мене багато справ, не буде вона мені нічого з’ясовувати. При цьому, жодного реагування на те, що порушення відбулося по вині суду.

У загальній канцелярії я дізнався, що моє клопотання було передане судді, проте вона не поставила про це відмітку у відповідному журналі. Тобто, з огляду на це, відповідальність, в разі покладання її на працівника канцелярії, відведуть від судді.

 Отже. Грубо порушені мої права, а саме конституційне право на безперешкодний доступ на правосуддя і розгляд справи протягом розумного строку.

Наразі, я не можу поновити порушене право, навіть подавши скаргу на ухвалу, оскільки, не зважаючи на те, що потрібно витратитися на судовий збір, розгляд скарги апеляційна інстанція проведе не раніше, ніж через 6-9 місяців.

Тобто, зважаючи на такі строки, сенсу скасовувати протиправну ухвалу немає.

І, я вимушений констатувати, що очолюваний вам суд вдруге порушує моє право на безперешкодний доступ до правосуддя і розгляд справи в розумний строк.

У скарзі № 1 від 14.05.2013 року я повідомляв, що  сьогодні я отримав на пошті ухвалу про залишення без розгляду позовної заяви, оскільки в судове засідання я не з’являвся, заяв, клопотань про розгляд справи без моєї участі не подавав.

26.03.2013 року, оскільки судове засідання через снігопади не відбулося, я подав на ім’я судді, головуючого у справі клопотання від 26.03.2013 року за вх. № 17119, в якому в якому просив - до матеріалів справи приєднати належним чином завірене оскаржуване рішення,  - розгляд справи провести без участі позивача у судових засіданнях.

З тексту ухвали від 19 квітня 2013 року у справі 755/4978/13-а суддя Савлук Т.В., залишає заяву без розгляду, оскільки я і не з’являвся в суд, і не подав щодо розгляду без моєї участі клопотань, тоді як я надав належним чином завірений оригінал оскаржуваного рішення і просив розглянути справу без моєї участі.

Вказаний факт мене суттєво засмутив і схвилював. Я наразі намагаюся поновити свої порушенні земельні права, борюся з Семиполківським головою і земельною мафією району. А очолюваний Вами апарат суду уперто перешкоджає мені у доступі до правосуддя.

До того ж, це вже вдруге. В нас ще не закінчилася історія з аналогічного попереднього разу, як зявилася вже друга.

І що тепер. Знову витрачай час, роботу, зусилля та кошти, щоби оскаржувати згадану ухвалу. І хто мені це компенсує? І що важливіше, втрачається час, протягом якого реально було відновити моє порушене право, з тим, щоби забезпечити ефективне виконання рішень суду та поновлення мого права.

Вашими стараннями (Дніпровського райсуду Києва) в цьому мені суттєво перешкоджається), а Вами, впевнений, замість того щоби визнати свої прорахунки і недогляд, будуть «притягуватися за вуха» різноманітні псевдо факти у виправдання протиправних дій та бездіяльності.

Саме тому, я вирішив, з 22.05.2013 року, щодня до часу відновлення судом моїх законних прав, стояти біля входу в суд з плакатом, на якому опишу суть порушення та причини мого протесту. При цьому громадський порядок порушувати не буду. Також не буду створювати перешкод звичній роботі суду.

Можливо, як я поділюся своїм горем і розпачем з іншими, мені стане легше на душі, оскільки терпіти такого брутального знущання і начхательства на права громадян в мене немає сили.

Враховуючи вказане та керуючись ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»

 

Прошу:

 

-          Виявити та притягнути до відповідальності винних осіб;

-          Поновити моє порушене право.

 

17.05.2012 року                                                                                         Кізіма І.В.

 
Жалоба № 2


на противоправное бездействие работников аппарата суда


 

14.05.2013 года в 17.10 я обратился в кабинет Вашего заместителя Дзюба А.А., поскольку мне сообщили, что председатель суда в отпуске.


На мой вопрос: а можно попасть на прием по важному нижеследующему делу, работница из соседней с комнаты сказала, что рабочий день закончился. Я ответил, что еще не истек. Она взглянула на часы и подтвердила мое замечание.


Это означает, что работник аппарата суда за час до окончания рабочего дня о работе уже даже не думает, не только не работает.


Я обратился после этого к помощнику судьи Свалка и сообщил ее в о вопиющем нарушении моих прав, на что она холодно, не отвлекая глаза от монитора, сообщила мне, что в постановлении указано как его обжаловать.


Я заметил ей о том, что хочу выяснить находится вообще мое ходатайство по делу с приложением (копией обжалуемого решения). На это она заявила, что берите и знакомиться с делами, у меня много дел; не мне  выяснять. При этом, никакого реагирования на то, что нарушение произошло по вине суда.


В общей канцелярии я узнал, что мое ходатайство было передано судье, однако она не поставила об этом отметку в журнале. То есть, с учетом этого, ответственность, в случае возложения ее на работника канцелярии, отведут от судьи.


 
Итак. Грубо нарушены мои права, а именно конституционное право на беспрепятственный доступ на правосудие и рассмотрение дела в течение разумного срока.


Сейчас я не могу восстановить нарушенное право, даже подав жалобу на постановление, поскольку, несмотря на то, что нужно потратиться на судебный сбор, рассмотрение жалобы апелляционная инстанция проведет не раньше, чем через 6-9 месяцев.


То есть, несмотря на такие сроки, смысла отменять противоправное решение нет.


И я вынужден констатировать, что возглавляемый вами суд вторично нарушает мое право на беспрепятственный доступ к правосудию и рассмотрение дела в разумный срок.


В жалобе № 1 от 14.05.2013 года я сообщал, что сегодня я получил на почте определение об оставлении без рассмотрения искового заявления, поскольку в судебном заседании я не появлялся, заявлений, ходатайств о рассмотрении дела без моего участия не подавал.


26.03.2013 года, поскольку судебное заседание из-за снегопадов не произошло, я подал на имя судьи, председательствующего по делу, ходатайство от 26.03.2013 года по вх. № 17119, в котором просил - к материалам дела присоединить должным образом заверенное обжалуемое решение, - рассмотрение дела провести без участия истца в судебных заседаниях.


Из текста постановления от 19 апреля 2013 по делу 755/4978/13-а судья Савлук Т.В., оставляет заявление без рассмотрения, поскольку я и не являлся в суд, и не подал о рассмотрении без моего участия ходатайств, тогда как я предоставил надлежащим образом заверенный оригинал обжалуемого решения и просил рассмотреть дело без моего участия.


Указанный факт меня существенно расстроил и взволновал. Я сейчас пытаюсь восстановить свои нарушеные земельные права, борюсь с Семиполковского головой и земельной мафией района. А возглавляемый Вами аппарат суда упорно препятствует мне в доступе к правосудию.


К тому же, это уже второй раз. У нас еще не закончилась история с этой, как появилась уже вторая.


И что теперь. Опять трать время, работу, усилия и средства, чтобы обжаловать упомянутое постановление. И кто мне это компенсирует? И что более важно, теряется время, в течение которого реально было восстановить мое нарушенное право, с тем, чтобы обеспечить эффективное выполнение решений суда и восстановление моего права.


Вашими стараниями (Днепровского райсуда Киева) в этом мне существенно препятствуется), а Вами уверен, вместо того чтобы признать свои просчеты и упущения, будут «притягиваться за уши» различные псевдо факты в оправдание противоправных действий и бездействия.


Именно поэтому, я решил, с 22.05.2013 года, в день до времени восстановления судом моих законных прав, стоять у входа в суд с плакатом, на котором опишу суть нарушения и причины моего протеста. При этом общественный порядок нарушать не буду. Также не буду создавать препятствий привычной работе суда.


Возможно, если я поделюсь своим горем и отчаянием с другими, мне станет легче на душе, поскольку терпеть такое грубое издевательство и начхательство на права граждан у меня нет силы.


Учитывая указанное и руководствуясь ЗУ «О судоустройстве и статусе судей»


 

Прошу:

 

- Выявить и привлечь к ответственности виновных лиц;

- восстановить мое нарушенное право.

 

17.05.2012 года Кизима И.В.

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×