Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Четверг, 23 Май 2013 21:22

Заява про злочин щодо загубленого в Дніпровському районному суді документа

Оцените материал
(1 Голосовать)

Дуже дивним видається мені таке формулювання у відповіді на мою скаргу в.о. головою суду ( «в ході проведення перевірки доводи викладені у Вашій скарзі не знайшли свого підтвердження» ), оскільки я додавав копію клопотання від 26.03.2013 року, що було втрачено, загубилося в суді.

Прокурору Дніпровського району м. Києва

______________________________

Кізіми Ігоря Віталійовича

02090, м. Київ, вул. Празька, 3

 

 

Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення

26.03.2013 року я подав клопотання через канцелярію Дніпровського районного суду м. Києва (вул. Сергієнка, 3) у справу № 755/4978/13-А, головуюча суддя Савлук Т.В.

До клопотання додавав копію оскаржуваного рішення з мокрою печаткою і просив розгляд позову провести без моєї участі.

Вказаний документ пропав у суді. Де він подівся я дізнатися самотужки не зміг. Працівник канцелярії запевнила мене, що судді вона моє клопотання з доданим оскаржуваним рішенням передала, проте з відповідей на мої скарги до голови суду не вбачається конкретної відповіді де подівся цей документ і чого його не було взято до уваги при розгляді справи, а ухвала про залишення позову без розгляду обґрунтовується саме тим, що я не подавав клопотання про розгляд справи без моєї участі. Хоча 26.03.2013 року таке клопотання було подане і зареєстрована в канцелярії суду за вх. № 17119.

У відповідях на мою скаргу від 14.05.2013 року та 17.05.2013 року зазначено, що: 1) я маю оскаржити ухвалу до апеляційної інстанції; 2) в ході проведення перевірки доводи викладені у моїй скарзі не знайшли свого підтвердження.

По першому питанню. Справа в тому, що мені сенсу оскаржувати в апеляції ухвалу суду немає сенсу, оскільки часу на таке оскарження мене не менш, ніж півроку (у Київському апеляційному адміністративному суді скарги буває чекають до дев’яти місяців на свій розгляд). Тривалий час оскарження унеможливлює будь-який практичний ефект, результативність захисту від пред’явлення позову.

По другому питанню. Дуже дивним видається мені таке формулювання у відповіді на мою скаргу в.о. головою суду ( «в ході проведення перевірки доводи викладені у Вашій скарзі не знайшли свого підтвердження» ), оскільки я додавав копію клопотання від 26.03.2013 року, що було втрачено, загубилося в суді.Тобто, в мене є доказ тієї обставини, що клопотання мною подавалося до суду, і доказ того, що при розгляді справи і постановленні ухвали про його існування не було згадки.

Вказаним мені перешкоджено у праві на судовий захист, доступ до правосуддя, а зважаючи на те, що апарат суду та його керівництво не можуть навіть пояснити що сталося з моїм поданим через канцелярію документом, надають мені підстави вбачати склад кримінального правопорушення (ст.ст. 375, 376 КК України)  у діяннях невстановлених осіб, які в тій чи іншій мірі причетні до пропажі документу.

 З відповідальністю, встановленою ст. 383 КК України ознайомлений.

Враховуючи вказане та керуючись ст. 214 КПК України

ПРОШУ:

 провести повне, всебічне та ґрунтовне досудове розслідування за цим повідомленням згідно вимог КПК України;

виявити та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

 номер кримінального провадження повідомити поштою.

Додатки:

1. Копія клопотання від 26.03.2013 року.

2. Копія ухвали суду від 19.04.2013 року.

3. Копія скарги № 2 на протиправну бездіяльність працівників аппарату суду від 17.05.2013 року.

4. Копія відповіді Дніпровського суду від 15.05.2013 року та 19.05.2013 року.

 

24.05.2013 року                                                        Кізіма І.В.

читайте також http://ut.kiev.ua/yuridicheskaya-praktika/item/801-skarga-na-suddyu-dniprovskogo-rayonnogo-sudu-m-kieva.html


Прокурору Днепровского района г. Киева
______________________________
Кизим Игоря Витальевича
02090, г. Киев, ул. Пражская, 3


Сообщение о совершении уголовного преступления

26.03.2013 года я подал ходатайство через канцелярию Днепровского районного суда г. Киева (ул. Сергиенко, 3) в дело № 755/4978/13-А, председательствующая судья Савлук Т.В.

К ходатайству добавлял копию обжалуемого решения с мокрой печатью и просил рассмотрение иска провести без моего участия.

Указанный документ пропал в суде. Где он делся я узнать самостоятельно не смог. Работник канцелярии заверила меня, что судьи она мое ходатайство с приложенным оспариваемым решением передал, однако из ответов на мои жалобы к председателю суда не усматривается конкретного ответа куда делся этот документ и чего его не было принято во внимание при рассмотрении дела, а постановление об оставлении иска без рассмотрения указывается именно тем, что я не подавал ходатайство о рассмотрении дела без моего участия. Хотя 26.03.2013 года такое ходатайство было подано и зарегистрировано в канцелярии суда по вх. № 17119.
В ответах на мою жалобу от 14.05.2013 года и 17.05.2013 года указано, что: 1) я обжаловать решение в апелляционной инстанции, 2) в ходе проверки доводы изложенные в моей жалобе не нашли своего подтверждения.

По первому вопросу. Дело в том, что мне смысла оспаривать в апелляции решение суда нет смысла, поскольку времени на такое обжалование меня не менее полугода (в Киевском апелляционном административном суде жалобы бывает ждут до девяти месяцев по своему усмотрению). Долгое время обжалования исключает любой практический эффект, результативность защиты от предъявления иска.

По второму вопросу. Очень странным кажется мне такая формулировка в ответе на мою жалобу и.о. председателем суда («в ходе проверки доводы изложенные в Вашей жалобе не нашли своего подтверждения»), поскольку я добавлял копию ходатайства от 26.03.2013 года, было потеряно, затерялось в суде.

То есть, у меня есть доказательство того обстоятельства, что ходатайство мной подавалось в суд, и доказательство того, что при рассмотрении дела и постановлении решения о его существовании не было упоминания.

Указанным мне перешкоджено в праве на судебную защиту, доступ к правосудию, а учитывая то, что аппарат суда и его руководство не могут даже объяснить что случилось с моим поданным через канцелярию документом, предоставляют мне основания усматривать состав уголовного преступления (ст.ст. 375 , 376 УК Украины) в действиях неустановленных лиц, которые в той или иной степени причастны к пропаже документа.

 
С ответственностью, установленной ст. 383 УК Украины ознакомлен.

Учитывая указанное и руководствуясь ст. 214 УПК Украины

ПРОШУ:

 
провести полное, всестороннее и обстоятельное досудебное расследование по этому сообщению согласно требованиям УПК Украины;
выявить и привлечь виновных к уголовной ответственности.
 
номер уголовного производства сообщить почте.

Приложения:

1. Копия ходатайства от 26.03.2013 года.
2. Копия определения суда от 19.04.2013 года.
3. Копия жалобы № 2 на противоправное бездействие работников аппарата суда от 17.05.2013 года.
4. Копия ответа Днепровского суда от 15.05.2013 года и 19.05.2013 года.

24.05.2013 года Кизима И.В.

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×