Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Воскресенье, 14 Июль 2013 18:42

Иск об обязательстве не препятствовать в пользовании квартирой и вселении в Подольском районном суде г. Киева

Оцените материал
(2 голосов)

Згідно вимог ст. 386 та 391 ЦК України власник, права якого порушені має право звернутися до суду з вимогою про усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Справа № 758/221/13- ц

Категорія 40

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

14 травня 2013 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді -Васильченка О. В. ,

при секретарі          -Кушніренко Ю. М. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 за участю третіх осіб - ОСОБА_6, Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна про зобов'язання не чинити перешкод в користуванні квартирою та вселення,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 пред'явили у суді позов до ОСОБА_4, ОСОБА_5 3-ті особи ОСОБА_6, КМБТІ про зобов'язання не чинити перешкод в користуванні квартирою АДРЕСА_1, видати ключ від вхідних дверей даної квартири та вселення.

Позовні вимоги обґрунтовані посиланням на те, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 на праві власності належить по 1/6 частини спірної квартири, а з урахуванням рівності часток всіх співвласників позивачам належить 1/2 частина квартири.

Відповідачі, порушуючи ст.ст. 386, 391 ЦК України, чинять позивачам перешкоди у користуванні власністю.

У судовому засіданні ОСОБА_1 та представник позивачів підтримали позовні вимоги з викладених підстав, просили позов задовольнити повністю.

ОСОБА_4, ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення позову заперечували посилаючись на його безпідставність.

ОСОБА_6, КМБТІ  свого права на участь у судовому засіданні не використали про причини неявки суду не повідомили.

Суд, заслухавши пояснення осіб, які брали участь у справі, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому їх дослідженні, прийшов до висновку про задоволення позову з наступних підстав.

Дослідженими у справі письмовими доказами достовірно встановлено, що 3/6 частини АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровані на ім'я: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в рівних частинах на підставі свідоцтва про право власності на житло виданого ДП агрокомбінат «Пуща-водиця» від 17.02.1998 року наказ № 328 (а.с. 45).

ОСОБА_4, ОСОБА_5 згідно довідки форма № 3 від 27.09.12 за № 613 виданої ЖЕД «Пуща-Водиця» зареєстровані та проживають у АДРЕСА_1 (а.с. 44).

Даючи свої пояснення за позовом ОСОБА_4, ОСОБА_5 зазначили про те, що визнають за ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 право власності на спірну квартиру в відповідних частках, однак заперечують проти їхнього проживання в ній з огляду на наявність між ними неприязних стосунків.

Усі вказані вище обставини визнаються сторонами, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 61 ЦПК України доказуванню не підлягають.

Причиною спору між сторонами стало чинення перешкод позивачам з боку відповідачів у користуванні належною їм на праві власності частиною квартири.

Правовідносини, що виникли між сторонами регулюються нормами Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

У судовому засіданні було достовірно встановлено, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 належить на праві власності належить по 3/6 частини АДРЕСА_1.

ОСОБА_4, ОСОБА_5 не визнають право позивачів на проживання у спірній квартирі через неприязні стосунки, перешкоджають користуватися квартирою.

Згідно ч. 1, 2 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.  

Відповідно до ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Судом було встановлено, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 законно набули права власності на 3/6 частини АДРЕСА_1. Свідоцтво про право власності на житло видане ДП агрокомбінат «Пуща-водиця» від 17.02.1998 року наказ № 328 станом на день ухвалення рішення є чинним і не скасовано.

Згідно вимог ст. 386 та 391 ЦК України власник, права якого порушені має право звернутися до суду з вимогою про усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Беручи до уваги встановлені у судовому засіданні обставини справи та досліджені докази, суд приходить до висновку про те, що позов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 знайшов своє доведення у судовому засіданні, ґрунтується на чинному законодавстві, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного ст.ст. 16, 321, 328, 386, 391 ЦК України та керуючись ст.ст. 10, 11, 60, 61, 79, 88, 209, 212, 214, 215, 218 ЦПК України, суд,  

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, задовольнити.

Зобов'язати ОСОБА_4, ОСОБА_5 не чинити  ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 перешкод в користуванні квартирою АДРЕСА_1 та видати ключ від вхідних дверей.

Вселити ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в квартиру АДРЕСА_1.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суд м. Києва. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення.

  


 

Суддя          О. В. Васильченко

Дело № 758/221/13- ц
Категория 40
Р Е Ш Е НИЕ
И ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 мая 2013 Подольский районный суд города Киева в составе:
председательствующего судьи Васильченко А. В.,
при секретаре Кушниренко Ю. М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Киеве гражданское дело по иску ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3 в ОСОБА_4, ОСОБА_5 с участием третьих лиц - ОСОБА_6, Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества об обязательствах не препятствовать в пользовании квартирой и вселении,

В С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3 предъявили в суде иск к ОСОБА_4, ОСОБА_5 3-е лица ЛИЦО_6, КМБТИ об обязательстве не препятствовать в пользовании квартирой АДРЕСА_1 выдать ключ от входной двери данной квартиры и вселения.
Исковые требования обоснованы ссылкой на то, что ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3 на праве собственности принадлежит по 1/6 части спорной квартиры, а с учетом равенства долей всех совладельцев истцам принадлежит 1/2 часть квартиры.

Ответчик нарушая ст.ст. 386, 391 ГК Украины, оказывают истцам препятствия в пользовании собственностью.
В судебном заседании ОСОБА_1 и представитель истцов поддержали исковые требования по изложенным основаниям, просили иск удовлетворить.

ОСОБА_4, ОСОБА_5 в судебном заседании против удовлетворения иска возражали ссылаясь на его беспочвенность.

ОСОБА_6, КМБТИ своего права на участие в судебном заседании не использовали о причинах неявки суду не сообщили.

Выслушав лиц, участвовавших в деле, исследовав материалы дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, пришел к выводу об удовлетворении иска по следующим основаниям.

Исследованными по делу письменными доказательствами достоверно установлено, что 3/6 части АДРЕСА_1 на праве собственности зарегистрированы на имя ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в равных частях на основании свидетельства о праве собственности на жилье выданного ГП агрокомбинат «Пуща-Водица» от 17.02. 1998 приказ № 328 (л.д. 45).
ОСОБА_4, ОСОБА_5 согласно справки форма № 3 от 27.09.12 за № 613 выданной ЖЭУ «Пуща-Водица» зарегистрированы и проживают в АДРЕСА_1 (л.д. 44).

Давая свои объяснения по иску ОСОБА_4, ОСОБА_5 отметили то, что сочтут ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3 право собственности на спорную квартиру в соответствующих долях, однако возражают против их проживания в ней, учитывая наличие между ними неприязненных отношений.
Все указанные выше обстоятельства признаются сторонами, а потому в соответствии с ч. 1 ст. 61 ГПК Украины доказыванию не подлежат.

Причиной спора между сторонами стало препятствования истцам со стороны ответчиков в использовании принадлежащей им на праве собственности частью квартиры.

Правоотношения, возникшие между сторонами регулируются нормами Гражданского кодекса Украины.
В соответствии со ст. 16 ГК Украины каждое лицо имеет право обратиться в суд за защитой своего личного неимущественного или имущественного права и интереса.

В судебном заседании было достоверно установлено, что ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3 принадлежит на праве собственности принадлежит по 3/6 части АДРЕСА_1.

ОСОБА_4, ОСОБА_5 не признают право истцов на проживание в спорной квартире из-за неприязненных отношений, препятствуют пользоваться квартирой.

Согласно ч. 1, 2 ст. 321 ГК Украины право собственности является нерушимым. Никто не может быть противоправно лишен этого права или ограничен в его осуществлении. Лицо может быть лишено права собственности или ограничено в его осуществлении лишь в случаях и в порядке, установленных законом.

В соответствии со ст. 328 ГК Украины право собственности приобретается на основаниях, не запрещенных законом, в частности из сделок. Право собственности считается приобретенным правомерно, если иное прямо не вытекает из закона или незаконность приобретения права собственности не установлена судом.

Судом было установлено, что ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3 законно приобрели право собственности на 3/6 части АДРЕСА_1. Свидетельство о праве собственности на жилье выдано ГП агрокомбинат «Пуща-Водица» от 17.02.1998 года приказ № 328 по состоянию на день принятия решения действует и не отменено.

Согласно требованиям ст. 386 и 391 ГК Украины собственник, права которого нарушены вправе обратиться в суд с требованием об устранении препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом.
Принимая во внимание установленные в судебном заседании обстоятельства дела и исследованы доказательства, суд приходит к выводу о том, что иск ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3 нашел свое доказательство в судебном заседании, основывается на действующем законодательстве, а потому подлежит удовлетворению.

На основании изложенного ст 16, 321, 328, 386, 391 ГК Украины, руководствуясь ст 10, 11, 60, 61, 79, 88, 209, 212, 214, 215, 218 ГПК Украины, суд,

Р Е Ш И Л:

Иск ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3 удовлетворить.
Обязать ОСОБА_4, ОСОБА_5 не оказывать ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3 препятствий в квартире АДРЕСА_1 и выдать ключ от входной двери.
Внушить ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3 в квартиру АДРЕСА_1.
Решение может быть обжаловано в Апелляционный суд через Подольский районный суд г. Киева. Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение десяти дней со дня его провозглашения.
  
Судья А. В. Васильченко

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×