Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Суббота, 17 Август 2013 23:33

Скарга у порядку ст. 36 КПК України Броварському міжрайонному прокуратуру Київської області

Оцените материал
(1 Голосовать)
Скарга на постанову про закриття кримінального провадження у порядку п. 7 ч. 2 ст. 36 КПК України
Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури О.Олійник прийняв постанову про закриття кримінального провадження від 31 липня 2013 року, і нарочно, на руки, передав мені її лише 14.08.2013 року. Про це я зазначив на оригіналі постанови в кримінальному провадженні. А тому строк на оскарження прошу відраховувати з наступної дати за датою фактичного отримання оскаржуваної постанови.


Оскаржувана постанова про закриття кримінального провадження від 31 липня 2013 року є необґрунтованою та незаконною, оскільки:

1) у повідомленні про злочин (кримінальне правопорушення) заявник не посилався ні на жодну статтю КК України. Попередню кваліфікацію було проведено за ст. 367 КК України виключно з ініціативи та на розсуд слідчого прокуратури.

Ст. 367 КК України «службове недбальство» підходить лише до кваліфікації дій старшого прокурора Євлампієва А.Л., який не вжив належних дій щодо упередження, відвернення порушення закону суддею Пухною О.М., а саме не протидіяв протиправному витребуванню та приєднанню до цивільної справи матеріалів перевірки та господарської справи.

2) Суддя Пухна О.М., витребувала ухвалою зазначені матеріали перевірки та господарську справу (і з цим погоджується старший слідчий прокуратури який проводив досудове розслідування).

Тобто, суддя виявила ініціативу щодо витребування доказів, що ЦПК для справ у позовному провадженні не передбачено. Тобто, суддя перевищила надані їй повноваження ЦПК України і кваліфікація її дій за статтею щодо перевищення повноважень навіть не проводилася при досудовому розслідуванні.

Не зважаючи, що на це неодноразово вказував потерпілий у своїх заявах та скаргах.

3) під час досудового розслідування не було звернуто увагу на те, що лише завдяки клопотанню в апеляційному суді зі сторони позивача приєднані справи були повернуті назад. Також зовсім проігноровано, не перевірено і не оцінено в оскаржуваній постанові прохання про вчинення слідчої дії, а саме допиту суддів апеляційного суду Київської області Савченко С.І., Панасюк С.П., Даценко Л.М. з наступних питань: з яких мотивів виходила колегія суддів повертаючи матеріали господарської справи до суду першої інстанції за клопотанням апелянта?; чому вказана обставина не відображена в ухвалі апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги Єсипенка В.В.

Саме з’ясувавши ці питання слідчим було б отримана інформація про те, що судді апеляційного суду зрозумівши, що суддя вчинила протиправно, виправили за клопотанням потерпілого її помилки, і скрили цю обставину, не зазначивши як про заявлене клопотання, так і про його вирішення в ухвалі за наслідками апеляційного розгляду. Тобто, судді апеляційного суду Київської області прикрили свою колегу, що також є протиправним.

4) оскаржувана постанова не містить жодного обґрунтування, пояснення відсутності складу кримінального правопорушення у діяннях ст.прокурора Євлампієва А.Л. Також, Євлампієв і не допитувався.

4) жодного доводу Єсипенка В.В., потерпілого не було оцінено та відхилено чи спростовано слідчим прокурором як при неналежному проведенні досудового розслідування, так і в протиправній постанові про закриття кримінального провадження.

Таким чином, оскаржувана постанова є необґрунтованою та незаконною.

Враховуючи вказане та керуючись ст. 36 КПК України

ПРОШУ:

-    скасувати постанову про закриття кримінального провадження від 31 липня 2013 року;

-    прийняти процесуальне рішення про продовження досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42013100130000235 та вчиненні наступних слідчих дій:

допитати суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Пухну О.М., з наступних питань: яка норма ЦПК України надає право судді виявляти ініціативу щодо витребування доказів, без клопотання сторони тощо у справах позовного провадження?;  чим керувалася суддя Пухна О.М., витребовуючи господарську справу та приєднуючи її до матеріалів цивільної справи?; чому суддя Пухна О.М., просто не зробила копії відповідних матеріалів справи та не приєднала їх до матеріалів цивільної справи?

допитати ст.прокурора Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Євлампієва А.Л., з наступних питань: на якій підставі Євлампієв А.Л., виконав протиправну вимогу судді Пухної О.М., щодо надання матеріалів господарської справи з матеріалами перевірки у кримінально-процесуальному порядку?; чи відомо Євлампієву А.Л., що суддя у рамках позовного провадження не має права виявляти ініціативу?; чому Євлампієв А.Л., як прокурор не відреагував на порушення закону суддею Пухною О.М.?;

допитати суддів апеляційного суду Київської області Савченко С.І., Панасюк С.П., Даценко Л.М. з наступних питань: з яких мотивів виходила колегія суддів повертаючи матеріали господарської справи до суду першої інстанції за клопотанням апелянта?; чому вказана обставина не відображена в ухвалі апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги Єсипенка В.В.


-    про прийняте рішення за цією скаргою невідкладно повідомити потерпілого Єсипенка В.В.


19.08.2013 року                                                                    Єсипенко В.В.

Жалоба
на постановление о закрытии уголовного производства в порядке п. 7 ч. 2 ст. 36 УПК Украины

Старший следователь Броварской межрайонной прокуратуры О.Олийник принял постановление о закрытии уголовного производства от 31 июля 2013 года, и нарочно, на руки, передал мне ее только 14.08.2013 года.
Об этом я отметил в оригинале постановления в уголовном производстве. А потому срок на обжалование прошу отсчитывать со следующей даты по дате фактического получения оспариваемого постановления.

Обжалуемое постановление о закрытии уголовного производства от 31 июля 2013 является необоснованным и незаконным, поскольку:

1) в сообщении о преступлении (уголовное преступление) заявитель не ссылался ни на одну статью УК Украины. Предварительную квалификацию было проведено по ст. 367 УК Украины исключительно по инициативе и по усмотрению следователя прокуратуры.

Ст. 367 УК Украины «служебная халатность» подходит только к квалификации действий старшего прокурора Евлампиева А.Л., не принял надлежащих действий по предупреждению, предотвращению нарушения закона судьей пухнет А.Н., а именно не противодействовал противоправному истребованию и присоединению к гражданскому делу материалов проверки и хозяйственного дела.

2) Судья пухнет А.Н., затребовала постановлением указанные материалы проверки и хозяйственное дело (и с этим соглашается старший следователь прокуратуры проводивший досудебное расследование).

То есть, судья проявила инициативу по истребованию доказательств, ГПК для дел в исковом производстве не предусмотрено. То есть, судья превысила предоставленные ей полномочия ГПК Украины и квалификация его действий по статье о превышении полномочий даже не проводилась при досудебном расследовании.

Несмотря, что на это неоднократно указывал потерпевший в своих заявлениях и жалобах.

3) во время досудебного расследования не было обращено внимание на то, что только благодаря ходатайству в апелляционном суде с стороны истца присоединены дела были возвращены назад. Также совершенно проигнорировано, не проверено и не оценен в оспариваемом постановлении просьбе о совершении следственного действия, а именно допроса судей апелляционного суда Киевской области Савченко С.И., Панасюк С.П., Даценко Л.М. по следующим вопросам: по каким мотивам выходила коллегия судей возвращая материалы хозяйственного дела в суд первой инстанции по ходатайству апеллянта?: почему указанное обстоятельство не отражена в постановлении апелляционного суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Есипенко В.В.

Именно выяснив эти вопросы следователем было получена информация о том, что судьи апелляционного суда поняв, что судья совершил противоправно, исправили по ходатайству потерпевшего ее ошибки, и скрыла это обстоятельство, не указав как о заявленное ходатайство, так и о его решения в постановлении по результатам апелляционного рассмотрения. То есть, судьи апелляционного суда Киевской области прикрыли свою коллегу, что также является противоправным.

4) обжалуемое постановление не содержит никакого обоснования, объяснения отсутствия состава уголовного преступления в действиях ст.прокурора Евлампиева А.Л. Также, Евлампиева и не спросил.

4) ни одного довода Есипенко В.В., потерпевшего не было оценено и отклонено или опровергнуто следователем прокурором как при ненадлежащем проведении досудебного расследования, так и в противоправной постановлении о закрытии уголовного производства.

Таким образом, обжалуемое постановление является необоснованным и незаконным.

Учитывая указанное и руководствуясь ст. 36 УПК Украины

ПРОШУ:

- Отменить постановление о закрытии уголовного производства от 31 июля 2013;

- Принять процессуальное решение о продлении предварительного расследования в уголовном производстве № 42013100130000235 и совершении последующих следственных действий:

- допросить судью Броварского горрайонного суда Киевской области пухнет А.Н., по следующим вопросам: какая норма ГПК Украины дает право судьи проявлять инициативу в истребовании доказательств, без ходатайства стороны и т.д. по делам искового производства?; чем руководствовалась судья пухнет А.Н., витребовуючы хозяйственное дело и присоединяя ее к материалам гражданского дела?: почему судья пухнет А.Н., просто не сделала копии соответствующих материалов дела и отсутствии присоединила их к материалам гражданского дела?

- допросить ст.прокурора Броварской межрайонной прокуратуры Киевской области Евлампиева А.Л., по следующим вопросам: на каком основании Евлампиев А.Л., выполнил противоправное требование судьи Пухной А.Н., о предоставлении материалов хозяйственного дела с материалами проверки в уголовно-процессуальном порядке?; известно Евлампиева А.Л., что судья в рамках искового производства не имеет права проявлять инициативу?: почему Евлампиева А.Л., как прокурор не отреагировал на нарушение закона судьей пухнет А.Н.?;

- допросить судей апелляционного суда Киевской области Савченко С.И., Панасюк С.П., Даценко Л.М. по следующим вопросам: по каким мотивам выходила коллегия судей возвращая материалы хозяйственного дела в суд первой инстанции по ходатайству апеллянта?: почему указанное обстоятельство не отражена в постановлении апелляционного суда по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Есипенко В.В.


- О принятом решении по этой жалобе безотлагательно сообщить потерпевшего Есипенко В.В.


19.08.2013 года                                          Есипенко В.В.

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×