Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Суббота, 31 Август 2013 04:50

Повідомлення про підозру

Оцените материал
(4 голосов)

Згідно ч. 2 ст. 382 КК України умисне невиконання службовою особою вироку,  рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню – є кримінально караним діянням. Склад злочину з формальним складом, що не вимагає наявності матеріальної шкоди.

Начальнику Броварського МВ УМВС України в Київській області

кримінальне провадження

№42013100130000261від 03.07.2013 року

слідча ст.л-т міліції Сопільняк Катерина Петрівна

 

адвоката

Кізіма Ігоря Віталійовича

02090, м. Київ, вул. Празька, 3

063-539-42-13

utk2012Аbigmir.net

 

Клопотання

про порушення питання перед прокурором області

про повідомлення про підозру

 

Згідно ст. 481 КПК України письмове повідомлення про підозру сільському голові здійснюється прокурором області.  Враховуючи нижчеподану інформацію, що викладена у цьому клопотання і стосується змісту підозри та правової кваліфікації кримінального правопорушення, стислого викладу фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється сільський голова с.Семиполки Василенко Микола Петрович, прошу звернутися до Прокурора Київської області з клопотанням (поданням) про повідомлення про підозру на основі наданої мною інформації у цьому клопотанні та оформленими відповідно до вимог ст. 277 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 382 КК України умисне невиконання службовою особою вироку,  рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню – є кримінально караним діянням. Склад злочину з формальним складом, що не вимагає наявності матеріальної шкоди.

Зміст підозри:

Сільський голова с.Семиполки Василенко М.П., не виконав рішення суду у справі № 1007/13125/2012 (постанова від 19 лютого 2013 року), якою сільський голова зобов’язаний надати Кізімі І.В., копії рішень сільської ради щодо розпорядження земельними ділянками) та яке набрало законної сили 02.03.2013 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення

З об'єктивної сторони невиконання судового рішення службовою особою характеризується невиконанням сільським головою с.Семиполки Василенком М.П., постанови Броварського міськрайонного суду Київської області від 19 лютого 2013 року, що набрала законної сили 02.03.2013 року;

Невиконання судового рішення полягає у невжитті службовою особою, до якої звернуто виконання вироку, рішення, ухвали або постанови суду, що набрали законної сили, передбачених законом заходів щодо їх виконання. Невиконання може виражатися у прямій відмові виконати судове рішення або в ухиленні від його виконання. Відмова означає явне, відкрите, висловлене усно або письмово небажання службової особи виконати судове рішення.

Так, перед одним з судових засідань сільський голова повідомив Кізіма І.В., при свідку Єсипенко В.В., що не буде виконувати постанову суду, оскільки вона є неправильною. На зауваження Кізіма І.В., що він має або виконати рішення або подати апеляційну скаргу, сільський голова заявив, що у сільської ради немає грошей.

Отже, сільський голова висловив не лише намір не виконувати рішення суду, а ще й зневагу до нього як до загальнообов’язкового для виконання акту державної влади.

Після цього сільський голова Василенко М.П., почав ухилятися від виконання рішення суду. Ухилення - та сама відмова, яка має завуальований характер: службова особа відкрито не заявляє про відмову виконати судове рішення, але діє таким чином, що фактично унеможливлює його виконання. Саме таким ухилянням є те, що надані ним копії рішень сільської ради на 16 арк., не містять жодної індивідуальної, персональної інформації, окрім реквізитів цих рішень.

Вказане є протиправним, що безспірно доводиться ухвалою від 12 серпня 2013 року Броварського міськрайонного суду Київської області. Згідно вказаної ухвали «..відповідно до ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб…., які отримали ці кошти або майно…суд роз’яснює, що відповідач має надати позивачу копії рішень із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, яка отримала земельну ділянку з адресою її розташування…».

Отже, аналізуючи ухвалу суду, якою роз’яснено рішення,  приходиш до висновку, що сільський голова не виконав рішення суду не через те, що воно складне для розуміння, а в наслідок  невиконання прямої вимоги закону, а саме ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Як зазначено у диспозиції ч. 1 ст. 382 КК України, відповідальність настає у випадку невиконання чи перешкоджання виконанню службовою особою тільки таких судових рішень, які набрали законної сили. У виконавчому листі, з яким сільський голова ознайомився з 05.06.2013 року по 11.06.2013 року, про що свідчить супровідний лист від 11.06.2013 року № 493, було вказано, що рішення набрало законної сили 02.03.2013 року.

Для наявності складу злочину, передбаченого ч. ч. 1 і 2 ст. 382 КК України, не потрібно, щоб невиконання судового рішення було злісним. Станом на 29.08.2013 року сільський голова с.Семиполки Василенко М.П., не виконав рішення суду у справі № 1007/13125/2012 (постанова від 19 лютого 2013 року). Злочин є закінченим з моменту відмови виконати судове рішення (з початку ухилення від виконання судового рішення). Подальше виконання сільським головою рішення суду може розцінюватися судом лише як підстава, яка пом’якшує покарання.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом сільського голови с.Семиполки Василенка М.П., не надавати Кізімі І.В., інформації, що міститься у рішеннях сільської ради, навіть номера (місце розташування) земельних ділянок, щоби Кізіма І.В., не зміг ініціювати перевірку правомірності розпорядження зазначеними земельними ділянками, починаючи з тих із них, що знаходяться в територіально найкращих місцях.

Кваліфікуючими ознаками злочину є те, що він вчинений службовою особою – Семиполківським сільським головою. Те, що злочин вчинено саме сільським головою доводиться тим, що саме сільський голова підписав супровідний лист від 11.06.2013 року щодо надсилання на виконання виконавчого листа 16 аркушів копій рішень.

У пункті 1 та 2 Примітки до статті 364 Кримінального кодексу України міститься поняття службової особи. Так, службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

Отже, вказаного вище об’єктивно достатньо для повідомлення Семиполківського сільського голову Василенку М.П., про підозру.

Враховуючи вказане вище та керуючись ст. 276, 277, 481 КПК України

 

ПРОШУ:

 

поставити питання (написати клопотання, подання) перед прокурором Київської області щодо повідомлення про підозру сільському голові с. Семиполки Василенко Миколі Петровичу відповідно до вимог КПК України за ч. 2 ст. 382 КК України.

 

Додатки:

1)     копія ухвали про роз’яснення рішення суду від 12серпня 2013 року – 1 арк.

2)     копії наданих сільським головою рішень на виконання рішення суду – 16 арк.

3)     копія конверту в якому надіслані рішення суду.

 

 

 

29.08.2013                                                                                                Кізіма І.В.

 


 

 Начальнику Броварского ГО УМВД Украины в Киевской области
уголовное производство
№ 42013100130000261 от 03.07.2013 года
следственная ст.л - т милиции Сопильняк Екатерине Петровне

адвоката
Кизима Игоря Витальевича
02090 , г. Киев , ул . Пражская , 3
063-539-42-13
utk2012Аbigmir.net

ходатайство
о постановке вопроса перед прокурором области
об уведомлении о подозрении

Согласно ст . 481 УПК Украины письменное уведомление о подозрении сельскому голове осуществляется прокурором области . Учитывая нижеприведенную информацию , изложенной в этом ходатайство и касается содержания подозрения и правовой квалификации уголовного преступления сжатого изложения фактических обстоятельств уголовного преступления в совершении которого подозревается сельский голова с.Семиполки Василенко Николай Петрович , прошу обратиться к Прокурору Киевской области с ходатайством (представлением ) об уведомлении о подозрении на основе предоставленной мной информации в этом ходатайстве и оформленными в соответствии с требованиями ст. 277 УПК Украины .
Согласно ч. 2 ст . 382 УК Украины умышленное неисполнение должностным лицом приговора , решения, определения , постановления суда , вступившие в законную силу , или препятствование их исполнению - является уголовно наказуемым деянием. Состав преступления с формальным составом, не требует наличия материального ущерба .
Содержание подозрения:
Сельский голова с.Семиполки Василенко П. , не выполнил решение суда по делу № 1007/13125/2012 ( постановление от 19 февраля 2013 ) , которой сельский голова обязан предоставить Кизим И.В. , копии решений сельского совета по распоряжение земельными участками ) и вступившее в законную силу 02.03.2013 года.
Правовая квалификация уголовного преступления
С объективной стороны невыполнение судебного решения должностным лицом характеризуется невыполнением сельским головой с.Семиполки Василенко П. постановления Броварского горрайонного суда Киевской области от 19 февраля 2013 , вступившего в законную силу 02.03.2013 года ;
Невыполнение судебного решения заключается в непринятии должностным лицом , к которому обращен исполнения приговора , решения, определения или постановления суда , вступившие в законную силу , предусмотренные законом меры по их выполнению . Невыполнение может выражаться в прямой отказе исполнить судебное решение или в уклонении от его выполнения . Отказ означает явное , открытое , высказанное устно или письменно нежелание должностного лица выполнить судебное решение.
Так, перед одним из судебных заседаний сельский голова сообщил Кизима И.В. , при свидетеле Есипенко В.В. , не будет выполнять постановление суда , поскольку она неверна . На замечание Кизима И.В. , что он или выполнить решение или подать апелляционную жалобу , сельский голова заявил , что у сельского совета нет денег.
Итак , сельский голова выразил не только намерение не выполнять решение суда , но и пренебрежение к нему как к общеобязательному для выполнения акта государственной власти .
После этого сельский председатель Василенко М.П. , начал уклоняться от выполнения решения суда . Уклонение - и сам отказ , которая имеет завуалированный характер: должностное лицо открыто не заявляет об отказе выполнить судебное решение , но действует таким образом, что фактически делает невозможным его выполнение . Именно таким уклонением является то , что предоставленные им копии решений сельского совета на 16 л . , Не содержат ни индивидуальной, персональной информации , кроме реквизитов этих решений .
Указанное является противоправным , что бесспорно приходится постановлением от 12 августа 2013 Броварского горрайонного суда Киевской области . Согласно указанного постановления «.. согласно ч. 5 ст. 6 Закона « О доступе к публичной информации» , не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении бюджетными средствами, владении , пользовании или распоряжении государственным , коммунальным имуществом , в том числе к копиям соответствующих документов , условия получения этих средств или имущества , фамилии , имена , отчество физических лиц .... , получивших эти средства или имущество ... суд разъясняет , что ответчик должен предоставить истцу копии решений с указанием фамилии , имени, отчества лица, получившего земельный участок с адресом ее расположения ... » .
Итак , анализируя решение суда, которым разъяснено решение , приходишь к выводу , что сельский голова не выполнил решение суда не потому , что оно сложное для понимания , а вследствие невыполнения прямого требования закона , а именно ч. 5 ст . 6 Закона « О доступе к публичной информации».
Как указано в диспозиции ч. 1 ст . 382 УК Украины , ответственность наступает в случае неисполнения или воспрепятствование исполнению должностным лицом только таких судебных решений , вступивших в законную силу . В исполнительном листе , с которым сельский голова ознакомился с 05.06.2013 года по 11.06.2013 года , о чем свидетельствует сопроводительное письмо от 11.06.2013 года № 493 , было указано, что решение вступило в законную силу 02.03.2013 года.
Для наличия состава преступления , предусмотренного ч. ч. 1 и 2 ст . 382 УК Украины , не нужно , чтобы невыполнение судебного решения было злобным . По состоянию на 29.08.2013 года сельский председатель с.Семиполки Василенко П. , не выполнил решение суда по делу № 1007/13125/2012 ( постановление от 19 февраля 2013 ) . Преступление является оконченным с момента отказа исполнить судебное решение (с начала уклонения от исполнения судебного решения) . Дальнейшее выполнение сельским головой Решение может расцениваться судом только как основание , которое смягчает наказание .
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом сельского головы с.Семиполки Василенко П. , не предоставлять Кизим И.В. , содержащейся в решениях сельского совета , даже номера ( местоположение) земельных участков , чтобы Кизим И.В. . , не смог инициировать проверку правомерности распоряжения указанными земельными участками , начиная с тех из них , что находятся в территориально лучших местах .
Квалифицирующими признаками преступления является то , что она совершена должностным лицом - Семиполковского сельским головой. То , что преступление совершено именно сельским головой приходится тем , что именно сельский голова подписал сопроводительное письмо от 11.06.2013 года о передаче на выполнение исполнительного листа 16 листов копий решений .
В пункте 1 и 2 Примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины содержится понятие должностного лица . Так , должностными лицами являются лица , постоянно или временно осуществляющие функции представителей власти , а также занимают постоянно или временно на предприятиях , в учреждениях или организациях независимо от формы собственности должности , связанные с выполнением организационно - распорядительных или административно - хозяйственных обязанностей , или выполняют такие обязанности по специальному полномочию .
Итак , указанного выше объективно достаточно для сообщения Семиполковского сельского голову Василенко П. , о подозрении .
Учитывая указанное выше , руководствуясь ст. 276 , 277 , 481 УПК Украины

ПРОШУ :

задать вопрос ( написать ходатайство , представление) перед прокурором Киевской области относительно сообщения о подозрении сельскому голове с . Семиполки Василенко Николаю Петровичу соответствии с требованиями УПК Украины по ч. 2 ст. 382 УК Украины .

приложения:
1 ) копия постановления о разъяснении решения суда от 12августа 2013 года - 1 л .
2) копии предоставленных сельским головой решений во исполнение решения суда - 16 л .
3 ) копия конверта в котором присланные решения суда.29.08.2013 Кизима И.В.

 

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×