Газета "Зона Закона" Квалифицированная юридическая помощь, ООО «Юридические технологи Киева» гражданские, хозяйственные, административные, криминальные http://ut.kiev.ua Thu, 02 Dec 2021 08:59:16 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru Новий порядок ведення обліку товарних запасів для ФОП. Маразм 90-х років повертається http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2737-novij-poryadok-vedennya-obliku-tovarnikh-zapasiv-dlya-fop.html http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2737-novij-poryadok-vedennya-obliku-tovarnikh-zapasiv-dlya-fop.html Відповідний Наказ оприлюднено у  "Офіційному віснику" від 16.11.2021 г. № 87 в силу вступає через 10 день після його опублікування, тобто  -  26 листопада 2021 року.
Цим Порядком встановлено правила за якими має відбуватися ведення обліку товарних запасів.
Цей порядок розповсюджується на ФОП (фізичних осіб - підприємців), також і на тих з ФОП, що сплачують єдиний податок. Згідно ЗУ "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг.
ФОП зобовязані, згідно цього порядку, підраховувати власні товарні запаси на складах та в інших місцях схову і продавати лише ті товари, які зазначені в обліку товарних запасів.
Новий порядок ведення обліку товарних  запасів для ФОП. Маразм 90х повертається
Робити це ФОП має постійно записуючи, що прийшло, а що продано. Що прибуло, а що вибуло зі складу.
Короче, маразм 90-років повертається. І це все з метою "покращити" і так досить добре життя підприємцям.Новый порядок ведения учета товарных запасов для ФЛП. Маразм 90-х возвращается

Соответствующий Приказ обнародован в "Официальном вестнике" от 16.11.2021 г. № 87 в силу вступает через 10 день после его опубликования, то есть – 26 ноября 2021 года.

Этим Порядком установлены правила, по которым должно происходить ведение учета товарных запасов.
Этот порядок распространяется на ФЛП (физических лиц – предпринимателей), также и на ФЛП, уплачивающих единый налог. Согласно ЗУ "О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в торговле, общепите и сфере услуг.

ФЛП обязаны, согласно этому порядке, подсчитывать собственные товарные запасы на складах и других местах хранения и продавать только те товары, которые указаны в учете товарных запасов.

Новый порядок ведения учета товарных запасов для ФЛП. Маразм 90х возвращается

Делать это ФЛП должно постоянно записывая, что пришло, а что продано. Прибывшее, а выбывшее из состава.
Короче, маразм 90-х лет возвращается. И это все с целью "улучшить" и так достаточно хорошую жизнь предпринимателям.

]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Новости Sun, 28 Nov 2021 14:13:04 +0000
Планирется сократить процедуру касационного обжалования судебных решений. Вводят прецедент http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2736-planiretsya-sokratit-protseduru-kasatsionnogo-obzhalovaniya-sudebnykh-reshenij.html http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2736-planiretsya-sokratit-protseduru-kasatsionnogo-obzhalovaniya-sudebnykh-reshenij.html Законопроект № 6337. Он зарегистрирован на рассмотрение парламентом - Верховной Радой.
Планируется обязать касатора (того кто подает касационную жалобу) ссілаться не только на нормі права (материального и процессуального) нарушеными судами нижних инстанций, но еще и указать соответствующее постановленение Верховного Суда. То есть, отыскать прецедет в решении именно Верховного Суда.

Планируется изменить хозяйственный, гражданский и административный процессуальные кодексы в связи с этим.

Как только приймут этот Закон - единственным основанием для возвращение касационной жалобы будет отсутсвие в ней ссылки на определенное постановление Верховного Суда в которой есть вывод о применении той или иной нормы права, схожей с ситуацией касатора. То есть вводится опять элемент прецедентного права.

Намомню, Украина пренадлежит к романо-германской правовой семье, у нас центральная роль отведена - Закону. В противоречие , скажем СЩА, где во главе угла - прецедент - аналогичные решения суда.

Планирется сократить процедуру касационного обжалования судебных решений. Вводят прецедент

До этого норма прецедента была принята в Украине в Законе Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, согласно ст. 17 которого "Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права

Источник права - это способ с помощью которого фиксируется право, то ли решения ранее возможно высшего суда, то ли Закон, принятый парламентом страны.

...

Планирется сократить процедуру касационного обжалования судебных решений. Вводят прецедент

Законопроект №6337. Він зареєстрований на розгляд парламентом – Верховною Радою.
Планується зобов'язати кассатора (того, хто подає кассаційну скаргу) посилатися не лише на норму права (матеріального та процесуального) порушеними судами нижніх інстанцій, а ще й вказати відповідну постанову Верховного Суду. Тобто знайти прецеде у рішенні саме Верховного Суду.

Планується змінити господарський, цивільний та адміністративний процесуальні кодекси у зв'язку з цим.

Щойно ухвалять цей Закон - єдиною підставою для повернення кассаційної скарги буде відсутність у ній посилання на певну постанову Верховного Суду, в якій є висновок про застосування тієї чи іншої норми права, схожої на ситуацію касатора. Тобто знову вводиться елемент прецедентного права.

Нагадаю, Україна належить до романо-німецької правової сім'ї, у нас центральну роль відведено - Закону. У протиріччя, скажімо СЩА, де на чолі - прецедент - аналогічні рішення суду.

До цього норму прецеденту було прийнято в Україні в Законі "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", згідно зі ст. 17 якого "Суді застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права

Джерело права - це спосіб за допомогою якого фіксується право, чи рішення раніше можливо вищого суду, чи Закон, прийнятий парламентом країни.

Планирется сократить процедуру касационного обжалования судебных решений. Вводят прецедент

]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Новости Sat, 27 Nov 2021 10:22:37 +0000
Усовершенствована процедура регистрации вещных прав на недвижимое имущество http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2735-usovershenstvovana-protsedura-registratsii-veshchnykh-prav-na-nedvizhimoe-imushchestvo.html http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2735-usovershenstvovana-protsedura-registratsii-veshchnykh-prav-na-nedvizhimoe-imushchestvo.html Кабинет министров утвердил соответсвующее постановление
Суть изменений - это упрощение и возможность делать и здесь все через интернет. Карантин пандемия ковида подхлеснула всех и вся. Нет худа без добра, как говорится, а до еще бы лет триста таскались бы по очередям то в банк, то в реестры права на недвижимость оформлять.

Поэтому и внесли изменения в Порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Теперь обеспечивается информационное взаимодействие между государственными реестрами а также автоматическая проверка и внесение в ГРВП информации о субъекте вещного права (владельца, пользователя), отягощение на основании информации, полученой с Государственного реестра физических лиц - платильщиков налогов та Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и гражданских формирований.

Кроме этого изменено:
- будет отображать реест цены на недвижимое имущество, установленой в договоре (в случае приобретения недвижимого имущества за оплатным договором)

· не обязхательно требуются данные о технической инвентаризации оконченого строительством объекта если заявления подаются в электронной форме до 1.01.2013 года
- присвоение адреса оконченого строительством объекта, который есть составной частью сооружения, дома.

Удосконалено процедуру реєстрації речових прав на нерухоме майно

Кабінет міністрів затвердив відповідну постанову
Суть змін – це спрощення та можливість робити і тут все через інтернет. Карантин пандемія коїда підхлеснула всіх і вся. Ні худа без добра, як кажуть, а до ще років триста тягалися б по чергах то в банк, то в реєстри права на нерухомість оформляти.

Тому і внесли зміни до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Наразі забезпечується інформаційна взаємодія між державними реєстрами а також автоматична перевірка та внесення до ГРВП інформації про суб'єкта речового права (власника, користувача), обтяження на підставі інформації, одержаної з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та цивільних формувань.

Крім цього змінено:
- відображатиме реєстр ціни на нерухоме майно, встановленої у договорі (у разі придбання нерухомого майна за платіжним договором)
· не обов'язково потрібні дані про технічну інвентаризацію закінченого будівництвом об'єкта якщо заяви подаються в електронній формі до 1.01.2013 року
- Присвоєння адреси закінченого будівництвом об'єкта, що є складовою споруди, будинку.

Удосконалено процедуру реєстрації речових прав на нерухоме майно

Удосконалено процедуру реєстрації речових прав на нерухоме майно

реестр вещных прав на недвижимое имущество

реестр вещных прав на недвижимое имущество

реестр вещных прав на недвижимое имущество

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно


]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Новости Fri, 26 Nov 2021 17:36:24 +0000
БЕБ не ОБЕП, однак вже почало роботу. Про початок діяльності Бюро економічної безпеки http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2732-beb-ne-obep-odnak-vzhe-pochalo-robotu.html http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2732-beb-ne-obep-odnak-vzhe-pochalo-robotu.html Вчера, 23 ноября, начала работу новая бюрократическая структура. Толку от нее будет мало, но
Кабинет Министров все же издал  распоряжение №1493-р “Про початок діяльності Бюро економічної безпеки”,
Теперь появился еще один орган со смежными функциями, что на самом деле позволить так называемому государству при помощи бюрократического аппарата волынить дела граждан, отсылать их к смежным ведомствам и, не самое последнее по значению, трудоустроить всех своих.

По состоянию на сегодня центральный аппарат БЕБ сформирован (все свои уже пристроены на должносятх и потоках) , теперь осталось дождаться пока им передадут уже действующие криминальные производства, а в скорем времени и "запуска дурочки"  - смотрите Райкина - между БЕП, криминальной полицией, САП, НАБУ и т.п.

 

Про початок діяльності Бюро економічної безпеки

Про початок діяльності Бюро економічної безпеки
Про початок діяльності Бюро економічної безпеки
Про початок діяльності Бюро економічної безпеки
Про початок діяльності Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Новости Thu, 25 Nov 2021 11:19:37 +0000
Совет судей Украины готовится согласовать положение про ИКЕЙС http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2730-sovet-sudej-ukrainy-gotovitsya-soglasovat-polozhenie-pro-ikejs.html http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2730-sovet-sudej-ukrainy-gotovitsya-soglasovat-polozhenie-pro-ikejs.html Совет судей Украины приготовилась к согласованию положения об ИКЕС на ближайшем заседании в Ужгороде 25-26 ноября 2021 года в 15.00.

ИКЕЙС - это информационная телекомуникационная система досудебного расследования в криминальных производствах. Она должна бы заработать с 15 декабря этого года. Однако, мы все помним сколько лет вот уж как, должна заработать такая же система ЕСИТСЕдиная судебная информационно-телекоммуникационная система, которой откладывает запуск ЕСИТС до 2023 года.

В порядке дня Совет судей Украины рассмотрит: совершение административных полномочий когда отстраняют судью от совершения правосудия; об особенностях учета рабочего времени судей; об использовании судьями Единого государственного реестра судебных решений в режиме полного доступа; и наконец:  согласования проекта 
Положения о информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования “іКейс”.
Из вышеизложеного - не понятно - почему Рада суддів - которая базируется в Киеве, заседает в Ужгороде. Решили прокатится-по путешествоать за бюджетній счет?!

Еще не понятно: плодит єти информационно-телекомуникационніе системі для чего? Не доводя до ума ни одну из них?

Освоение бюджетніх средств и питание ненасітного монстра - бюроктатический аппарат?!

Положения о информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования “іКейс”

Положения о информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования “іКейс”.
Положения о информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования “іКейс”.
Положения о информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования “іКейс”.
Положения о информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования “іКейс”.

Рада суддів України приготувалася до погодження положення про ІКЕС на найближчому засіданні в Ужгороді 25-26 листопада 2021 року о 15.00 год.
ІКЕЙС – це інформаційна телекомунікаційна система досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Вона мала б запрацювати з 15 грудня цього року. Проте, ми всі пам'ятаємо скільки років ось як, має запрацювати така сама система ЕСІТС - Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, якій відкладає запуск ЕСІТС до 2023 року.

У порядку дня Рада суддів України розгляне: вчинення адміністративних повноважень, коли усувають суддю від вчинення правосуддя; особливості обліку робочого часу суддів; про використання суддями Єдиного державного реєстру судових рішень у режимі повного доступу; і нарешті: узгодження проекту
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування “іКейс”.
З вищевикладеного – не зрозуміло – чому Рада суддів – яка базується у Києві, засідає в Ужгороді. Вирішили покататися-по подорожувати за бюджетний рахунок?!

Ще не зрозуміло: плодить ці інформаційно-телекомунікаційні системи для чого? Чи не доводячи до розуму жодну з них?

Освоєння бюджетних коштів та харчування ненаситного монстра – бюроктатичного апарату?!

Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування “іКейс”


Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування “ІКейс”.
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування “ІКейс”.
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування “ІКейс”.
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування “ІКейс”.

]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Новости Tue, 23 Nov 2021 20:25:35 +0000
Зеленский будет раздавать 1000 грн. вакцинированым от COVID-19. Хитрая подачка. Как дать и не дать одновременно http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2727-zelenskij-budet-razdavat-1000-grn-ot-covid-19.html http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2727-zelenskij-budet-razdavat-1000-grn-ot-covid-19.html На святого Николая у нас таки будет введена в действие новое, но хорошо забытое старое. При чем, на креатив у политиков действительно бедность. Некоторые помнят еще Юлину тысячу, а тут уже и тысяча Зеленского подходит.
Все для нас, все для народа от не забывающих себя пиарить политиков.
Это типа поощрение для тех, кто вакцинируется против COVID-19. Но наши правители скупердяи, так как например на Филиппинах - за то же самое раздают коров. А в Гонконге дарят тем кто укололся от COVID-19 - элитное жилье.

Но даже эту скудную подачку полностью уколотые смогут получить как и потратить с помощью интернет-приложения "Дия" на определенные виды услуг и товаров. А не на пару бутылок пива, скажем.

С высоты своего юридического опыта и маломальского опыта скажу, дадут не только лишь всем, мало кому она попадет, а вот пиару то раздуют. И даже кому она попадет - эта подачка, потратит ее заказывая услугу или товар у тех же своих, приближенных к властьимущим, людей.
]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Новости Mon, 22 Nov 2021 17:42:36 +0000
Закон про страхування ухвалено- що зміниться для компаній та споживачів їхніх послуг http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2722-zakon-pro-strahuvannya-uhvaleno.html http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2722-zakon-pro-strahuvannya-uhvaleno.html

Нові вимоги до страховиків для виходу на ринок

 

По-перше, страховики повинні мати прозорі структури власності, розкривати інформацію про всіх власників суттєвої участі та ключових учасників компанії. Засновники та власники повинні мати бездоганну ділову репутацію, а також задовільний фінансовий та майновий стан. Національний банк здійснюватиме обов'язкове узгодження власників суттєвої участі.

По-друге, при реєстрації страхові компанії мають надавати плани діяльності на три роки.

По-третє, запроваджено вимоги до системи корпоративного управління компанією (зокрема, роботи ради та правління). Вони будуть пропорційними, тобто залежатимуть від значущості компанії (для великих установ – більше вимог).

Законом підвищується роль та значення професійної діяльності осіб, відповідальних за виконання ключових функцій (управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту та актуарної функції). Зокрема, нова актуарна функція має бути здатна адекватно та незалежно оцінити та дати рекомендації щодо технічних резервів, процесу андеррайтингу та цінової політики страховика.

Крім того, керівники страхових компаній та особи, відповідальні за ключові функції, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до професійної придатності та ділової репутації. Національний банк погоджуватиме їх призначення на посади. Також передбачається здійснення Нацбанком оцінки колективної придатності членів наглядової ради чи виконавчого органу страховика.

По-четверте, Закон встановлює диференційований підхід до мінімального розміру статутного капіталу страховиків: 32 млн грн для страховиків non-life та 48 млн грн - для компаній зі страхування життя, страховиків з ліцензією на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та на провадження діяльності з перестрахування.

Нові вимоги до платоспроможності страховиків

Страховики дотримуватимуться вимог до капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

Водночас Закон встановлює два різні підходи до вимог платоспроможності – спрощений (Solvency I) та базовий (Solvency II). Зокрема, базовий підхід застосовуватиметься до страховиків життя, компаній з ліцензіями на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та великих страхових компаній.

Нові вимоги до капіталу вводитимуться поетапно. Протягом перших трьох років після набрання чинності новим Законом усі страховики повинні будуть відповідати вимогам платоспроможності за спрощеним підходом.

]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Новости Sat, 20 Nov 2021 10:57:48 +0000
Верховна Рада України прийняла Закон України Про медіацію http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2720-verhovna-rada-ukrayini-priynyala-zakon-ukrayini-pro-mediatsiyu.html http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2720-verhovna-rada-ukrayini-priynyala-zakon-ukrayini-pro-mediatsiyu.html Закон України «Про медіацію» (законопроект №3504 від 19.05.2020 року) , розробка та опрацювання якого у парламенті тривали значний період часу. Закон є важливим для позасудового вирішення спорів.
Медіація визначається як позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів. Отже законодавчим актом передбачено діяльність медіаторів, визначено процедуру медіації, учасників медіації, укладення та реалізацію договорів про медіацію. Передбачається, що медіація може бути проведена до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або під час досудового розслідування, судового, третейського, арбітражного провадження, або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу. Важливо, що проведення медіації не впливає на перебіг позовної давності для звернення до суду, а також, що медіація не проводиться у конфліктах (спорах), які впливають чи можуть вплинути на права і законні інтереси третіх осіб.

Прийнятий Закон України «Про медіацію» визначає статус медіатора, передбачає можливість об’єднання медіаторів, забезпечує конфіденційність здійснення заходів медіації тощо.

Загалом законодавчий акт, попри окремі недоліки, які достатньою мірою опрацьовані до другого читання, але все ж містяться насамперед у нормах процедурного характеру, необхідно вітати. Зауважимо, що закон вносить зміни до значної кількості законодавчих актів, які стосуються можливостей та процедури медіації.
]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Новости Fri, 19 Nov 2021 14:45:21 +0000
Земельные махинации. В Киевской области дельцы выманили у иностранца 120 000 долл. http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/detektiv-zhurnalistskie-rassledovaniya/item/2717-zemelnyie-mahinatsii-v-kievskoy-oblasti-deltsyi-vyimanili-u-inostrantsa-120-000-doll.html http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/detektiv-zhurnalistskie-rassledovaniya/item/2717-zemelnyie-mahinatsii-v-kievskoy-oblasti-deltsyi-vyimanili-u-inostrantsa-120-000-doll.html

Три человека заключили с иностранцем фиктивный договор на продажу земельного участка в Фастовском районе Киевщины

 

Правоохранители Киевщины разоблачили мошенническую схему завладения денежными средствами в сумме $120 тыс. При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры трем лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, трое подозреваемых, используя документы юридического лица, к которому не имеют никакого отношения, заключили с иностранцем фиктивный договор на продажу последнему не принадлежавшему им земельного участка в Фастовском районе Киевской области.

Для создания мнимости серьезности намерений, мужчины пригласили иностранца в кабинет частного нотариуса для заключения предварительного «договора купли-продажи». Земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 1,3 га подозреваемые оценили в $195 тыс., а покупатель, согласно условиям заключенного договора, совершил платеж в сумме $120 тыс. в качестве предварительной оплаты.

Таким образом, подозреваемые завладели денежными средствами потерпевшего.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением Главного управления СБУ в Киеве и в Киевской области.

К слову, за четыре месяца полноценного функционирования рынка земли в Украине продали почти 33 тыс. участков сельскохозяйственного назначения. Средняя цена гектара составляет 44 тыс. грн.

С момента старта рынка земли средняя стоимость гектара выросла вдвое – с 22 тыс. до 44 тыс. грн.

Троє осіб уклали з іноземцем фіктивний договір на продаж земельної ділянки у Фастівському районі Київщини

Правоохоронці Київщини викрили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами у сумі $120 тис. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, троє підозрюваних, використовуючи документи юридичної особи, до якої не мають жодного відношення, уклали з іноземцем фіктивний договір на продаж останньому земельної ділянки у Фастівському районі Київської області, яка їм не належала.

Задля створення уявності серйозності намірів, чоловіки запросили іноземця до кабінету приватного нотаріуса для укладання попереднього «договору купівлі-продажу». Земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 1,3 га підозрювані оцінили у $195 тис., а покупець, відповідно до умов укладеного договору, здійснив платіж в сумі $120 тис. як попередньої оплати.

Таким чином підозрювані заволоділи грошовими коштами потерпілого.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

До слова, за майже чотири місяці повноцінного функціонування ринку землі в Україні продали майже 33 тис. ділянок сільськогосподарського призначення. Середня ціна гектара наразі становить 44 тис. грн.

З моменту старту ринку землі середня вартість гектара зросла удвічі – з 22 тис. до 44 тис. грн. 

]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Детектив-журналистские расследования Thu, 18 Nov 2021 08:39:54 +0000
Рішення у справі за позовом до судновласника Delfi http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2716-rishennya-u-spravi-za-pozovom-do-sudnovlasnika-delfi.html http://ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2716-rishennya-u-spravi-za-pozovom-do-sudnovlasnika-delfi.html В Хозяйственном суде Одесской области находилось дело по иску Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» к судовладельцу «Delfi» о взыскании ущерба в результате ликвидации морской аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Хозяйственного суда Одесской области.

В феврале 2021 года суд удовлетворил требования ГП «АМПУ» в лице Одесского филиала ГП «АМПУ» к MISTER DRAKE PC о взыскании ущерба в полном объеме и установил наличие вины ответчика в длительном бездействии по устранению вредных последствий указанного морского события.

В дальнейшем ответчиком была подана апелляционная жалоба в Юго-западный апелляционного хозяйственного суда, где он просил апелляционный суд отменить указанное решение Хозяйственного суда Одесской области полностью и принять новое решение относительно отказа в удовлетворении исковым требованиям в полном объеме.

Постановлением Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда решение Хозяйственного суда Одесской области оставлено по-прежнему.

Про це повідомляє пресслужба Господарсткого суду Одеської області.

У лютому 2021 року суд задовольнив вимоги ДП «АМПУ» в особі Одеської філії ДП «АМПУ» до MISTER DRAKE PC про стягнення збитків в повному обсязі та встановив наявність вини відповідача у тривалій бездіяльності щодо усунення шкідливих наслідків зазначеної морської події. 

В подальшому відповідачем була подана апеляційна скарга до Південно-західного апеляційного господарського суду, в якій він просив апеляційний суд скасувати вказане рішення Господарського суду Одеської області повністю та ухвалити нове рішення щодо відмови в задоволені позовних вимог у повному обсязі.

Постановою Південно-західного апеляційного господарський суду рішення Господарського суду Одеської області залишено без змін.  

]]>
0965454033@ukr.net (юрист Кизима И.В.) Новости Thu, 18 Nov 2021 08:20:40 +0000